Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
4030z ostatnich 7 dni
14009z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania

Data zamieszczenia: 2019-04-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń
ul. 3 Maja 108
43-450 Ustroń
powiat: cieszyński
Tel.: +48 338543521, Faks: +48 338543416
ustron@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ustroń
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania ,,Budowa dylowanek w leśnictwach Nadleśnictwa Ustroń"

Numer referencyjny: S.270.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dylowanek (dylówek, dylin) na istniejących szlakach zrywkowych polegająca na wykonaniu nawierzchni z drewna okrągłego na legarach w leśnictwach Pierściec, Dębowiec, Pruchna, Kalembice i Dzięgielów w podziale na 2 części:

Cześć 1 - Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania:Budowa dylowanek na terenie trzech leśnictw w zlewni Odry.

Część 2 - Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania:Budowa dylowanek na terenie trzech leśnictw w zlewni Wisły.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 78 905.18 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania:Budowa dylowanek na terenie trzech leśnictw w zlewni Odry

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie, powiat cieszyński, gminy.: Hażlach, Dębowic, Goleszów, nr ewid. dz.: 157, 181/183, 199/198, 202/201, 99/100, 77, 84.

II.2.4)Opis zamówienia:

Do zadań Wykonawcy w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego dla wszystkich dwóch części należy:

1) Sprawdzanie dokumentacji projektowej pod względem kompletności rozwiązań projektowych i zgodności z obowiązującymi przepisami i normami i zatwierdzenie jej do realizacji.

2) Uzgadnianie, w trakcie realizacji robót, zmian w dokumentacji projektowej z projektantem, wykonawcą robót i zleceniodawcą.

3) Pełnienie nadzoru technicznego w zakresie robót wchodzących w skład zadania

4) Uzgadnianie ze Zleceniodawcą zasadniczych spraw mających wpływ na jakość, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

5) Sprawdzenie i zatwierdzania kalkulacji robót oraz faktur dostarczanych przez wykonawcę.

6) Przygotowanie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego inwestycji w tym:

-- zebranie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

-- zebranie niezbędnych zaświadczeń odbiorów technicznych,

-- wykonanie przeglądów przed odbiorowych

-- uczestnictwa w komisji odbioru końcowego prowadzonego przez Zleceniodawcę

7) Rozliczenie końcowego inwestycji w zakresie wykonywanych robót wchodzących w skład zadania,

8) Kontrolowanie rozliczeń ilościowych budowy.

Usługa sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy zadań wg poniższego opisu robót budowlanych:

-- obsługa geodezyjna, roboty pomiarowe dla wytyczenia robót,

-- roboty przygotowawcze, oczyszczenie terenu,

-- roboty ziemne, wykopy, rowki podłużne,

-- nawierzchnia, korytowanie, ułożenie legarów, ułożenie nawierzchni, obsypanie

Nawierzchni, ubezpieczenia zjazdów kamieniem,

-- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załączniki nr 12, 13, 14 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 723.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 250
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich, realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, um. nr POIS.02.01.00-00-0006/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis kryteriów,ich znaczenie oraz sposób oceny znajduje się w pkt 14 SIWZ. Cena 60 %, Doświadczenie 30 %, Termin płatności 10 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania:Budowa dylowanek na terenie trzech leśnictw w zlewni Wisły.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. śl, p. ciesz., biel. i pszcz., gm: Skocz., Jas., Chyb, Strum., Dębo., Paw., nr e. dz: 1132/10, 32/4, 1728, 1023, 1024, 1025/1, 231/1, 5168, 1726/4, 2006/11, 643/1, 707/1, 1089, 708/1, 709/1, 1083/2, 212, 585, 581, 582/1, 582/2

II.2.4)Opis zamówienia:

Do zadań Wykonawcy w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego należy:

1) Sprawdzanie dokumentacji projektowej pod względem kompletności rozwiązań projektowych i zgodności z obowiązującymi przepisami i normami i zatwierdzenie jej do realizacji.

2) Uzgadnianie, w trakcie realizacji robót, zmian w dokumentacji projektowej z projektantem, wykonawcą robót i zleceniodawcą.

3) Pełnienie nadzoru technicznego w zakresie robót wchodzących w skład zadania

4) Uzgadnianie ze Zleceniodawcą zasadniczych spraw mających wpływ na jakość, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

5) Sprawdzenie i zatwierdzania kalkulacji robót oraz faktur dostarczanych przez wykonawcę.

6) Przygotowanie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego inwestycji w tym:

-- zebranie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

-- zebranie niezbędnych zaświadczeń odbiorów technicznych,

-- wykonanie przeglądów przed odbiorowych

-- uczestnictwa w komisji odbioru końcowego prowadzonego przez Zleceniodawcę

7) Rozliczenie końcowego inwestycji w zakresie wykonywanych robót wchodzących w skład zadania,

8) Kontrolowanie rozliczeń ilościowych budowy.

Usługa sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy zadań wg poniższego opisu robót budowlanych:

-- obsługa geodezyjna, roboty pomiarowe dla wytyczenia robót,

-- roboty przygotowawcze, oczyszczenie terenu,

-- roboty ziemne, wykopy, rowki podłużne,

-- nawierzchnia, korytowanie, ułożenie legarów, ułożenie nawierzchni, obsypanie

Nawierzchni, ubezpieczenia zjazdów kamieniem,

-- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załączniki nr 12, 13, 14 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 49 182.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 350
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich, realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, um. nr POIS.02.01.00-00-0006/16-00..

II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis kryteriów,ich znaczenie oraz sposób oceny znajduje się w pkt 14 SIWZ. Cena 60 %, Doświadczenie 30 %, Termin płatności 10 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

CPV: 71000000

Dokument nr: 200885-2019, S.270.2.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2019
Czas lokalny: 08:15
Miejsce:

Nadleśnictwo Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 108, POLSKA, świetlica

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_ustron/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie, powiat cieszyński, gminy.: Hażlach, Dębowic, Goleszów, nr ewid. dz.: 157, 181/183, 199/198, 202/201, 99/100, 77, 84.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. śl, p. ciesz., biel. i pszcz., gm: Skocz., Jas., Chyb, Strum., Dębo., Paw., nr e. dz: 1132/10, 32/4, 1728, 1023, 1024, 1025/1, 231/1, 5168, 1726/4, 2006/11, 643/1, 707/1, 1089, 708/1, 709/1, 1083/2, 212, 585, 581, 582/1, 582/2

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/08/2019

Wadium na poszcz. części wynosi: część I - 700,00 PLN, część II - 1 200,00 PLN.

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń
ul. 3 Maja 108
Ustroń
43-450
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Gabryś
Tel.: +48 338543521
E-mail: ustron@katowice.lasy.gov.pl
Faks: +48 338543416
Kod NUTS: PL225

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.