Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu...

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu

Data zamieszczenia: 2019-04-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kalisz
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
Tel.: +48 627654482
jwojtczak@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego

Numer referencyjny: Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.12.2019
II.1.2)Główny kod CPV
32322000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego.

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., zwaną w niniejszym ogłoszeniu "ustawą" lub "ustawą Pzp").

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej w niniejszym ogłoszeniu ,,Platformą".

4. Adres poczty elektronicznej podany w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia nie służy do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 524 887.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231320
30231300
30200000
38652100
38651600
31524000
32342412
32343000
38653400
32351200
30121420
31711310
32333100
32420000
30237280
32580000
32581100
32417000
42991230
30216130
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pomieszczenia zabytkowego ratusza miejskiego przy Głównym Rynku 20, 62-800 Kalisz, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa sprzętu i urządzeń niezbędnych do uruchomienia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego, a w szczególności części multimedialnej ekspozycji.

2. Dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia sprzęt i urządzenia zostaną wykorzystane do przedstawienia treści merytorycznych między innymi w celu utworzenia następujących ekspozycji: ,,Zabudowa wozu rzymskiego", ,,Plansza multimedialna dla dzieci", ,,Multimedialne puzzle dla dzieci", ,,Przymierzalnia wirtualnych strojów", ,,Skryptorium", ,,Wirtualne okno", ,,Multimedialne zwiedzanie wieży ratuszowej", ,,Wirtualne okno", ,,Strażnik czasu".

3. W związku powyższym w ramach przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa między innymi: monitorów dotykowych i bezszwowych, minikomputerów, projektorów, głośników, ekranów projekcyjnych i prezentacyjnych, mikrofonów, słuchawek, kamer monitoringu, urządzeń komputerowych i sieciowych, wzmacniaczy, gablot z monitorami transparentnymi, oświetlenia służącego celom ekspozycyjnym, urządzeń do systemu biletowego, urządzeń do systemu audioprzewodników/a, urządzeń służących do monitoringu ekspozycji.

4. Opracowanie treści merytorycznych nie stanowi przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady na dostarczony przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 2 lata, szczegółowe w informacje w tym zakresie zawarte zostały w SIWZ. Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną w niniejszym ogłoszeniu "SIWZ") i załącznikach do niej, w szczególności w załączniku pn. ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" i projekcie umowy.

7. Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie nie późniejszym niż do dnia 23.9.2019 r. Przez dostawę należy rozumieć dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia we wskazanych pomieszczeniach Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, POLSKA.

8. Zamówienie, będące przedmiotem postępowania, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. ,,Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu", numer projektu: RPWP.04.04.04-30-0006/16-00 (zwanego w niniejszym ogłoszeniu "Projektem").

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Depozyt sprzętu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 524 887.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.04.04.04-30-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z zadaniami wskazanymi w SIWZ.

3. Okres związania ofertą, o którym mowa w IV.2.6) niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

CPV: 32322000

Dokument nr: 199022-2019, Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.12.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2019
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 7.6.2019 r. o godz. 13:15.

2. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania złożonych ofert w dniu 7.6.2019 r. o godz. 13:15 w pokoju nr 307 mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1a w Kaliszu, POLSKA (Wydział Rozwoju Miasta).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i dostępne dla wszystkich.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pomieszczenia zabytkowego ratusza miejskiego przy Głównym Rynku 20, 62-800 Kalisz, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Kontakt:
Miasto Kalisz
250855877
Główny Rynek 20
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Wojtczak
Tel.: +48 627654482
E-mail: jwojtczak@um.kalisz.pl
Kod NUTS: PL416

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.