Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
600z dziś
4118z ostatnich 7 dni
14097z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elementów do budowy i na stałe zainstalowania w prototypie - elementy konstrukcyjne

Przedmiot:

Zakup elementów do budowy i na stałe zainstalowania w prototypie - elementy konstrukcyjne

Data zamieszczenia: 2019-04-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: AUTO PARTNER HS Halina Sopa
Barcioka 27a
44-282 Czernica
powiat: rybnicki
-
biuro@sserwis.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182822
Województwo: śląskie
Miasto: Czernica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe 17/04/2019 - Zakup elementów do budowy i na stałe zainstalowania w prototypie - elementy konstrukcyjne.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup elementów do budowy i na stałe zainstalowania w prototypie - elementy konstrukcyjne.
1. Uszczelnienia stopni sprężających,
2. Czujniki elektryczne,
3. Zestaw połączeń orurowania (20mb), połączenia hydrauliczne 20 szt
Cel zamówienia
Zakup elementów do budowy i na stałe zainstalowania w prototypie - elementy konstrukcyjne.
Przedmiot zamówienia
Zakup elementów do budowy i do zainstalowania na stale w prototypie - elementy konstrukcyjne:
1. Uszczelnienia stopni sprężających:
Uszczelnienia stopni sprężających w formie pierścieni prostokątnych
LP Średnica O Wymiary Ilość sztuk
1 25 O25 x 2,7mm x 3,0mm 3
2 36 O36 x 3,2mm x 3,0mm 3
3 54 O54 x 4,1 mm x 3,0mm 2
4 85 O85 x 4,0mm x 3,0mm 2
Uszczelnienia muszą mieć właściwości częściowo smarne, przeciw-zapalające się. Nie mogą reagować
z gazem. Muszą być odporne na oddziaływanie metanu.
2. Czujniki elektryczne:
a) Ciśnienia (3 sztuki)
- zakres pomiarowy : 2-16 atm
- sterowany 4-20 mA
- wtyk M12
- gwint mocowania 1 cala
- ATEX
b) Temperatury (6 sztuk)
- TYP: PT 100
- Klasa dokładności 1
- Wtyk M12
- Gwint M10 x 1
- ATEX
c) Czujniki krańcowe (12 sztuk)
- oparte na fotosensorze
- indukcyjne od 2-4 tys Hz
- temperatura pracy do 120°C
- zasilanie 7-30 V
- gwint M12 x 1
- z kablem o długości 3m
3. Zestaw połączeń orurowania (20mb), połączenia hydrauliczne 20 szt:
a) Rury (przygotowane do pracy w wysokim ciśnieniu)
LP Średnica O [cal] Materiał grubościenny /grubość ściany [mm] Materiał Przygotowany do pracy w wysokim ciśnieniu Długość [m]
1 1'' 3,2 Stal węglowa do 80 atm 8
2 3'' 3,2 Stal węglowa do 120 atm 8
3 1'' 3,2 Stal węglowa do 200 atm 4
b) Połączenia hydrauliczne - przewody elastyczne wysokociśnieniowe z końcówkami połączeniowymi i atestem ciśnieniowym
LP Średnica O [cal] Końcówki przyłączeniowe typu Ciśnienie pracy Długość [mm] Ilość [szt]
1 1'' KOMATSU do 250 atm 400 3
600 3
800 1
1000 1
2 3'' KOMATSU do 250 atm 400 3
600 3
800 1
1000 1
3 1'' KOMATSU do 250 atm 400 1
600 1
800 1
1000 1
44425200-7 Uszczelnienia gumowe
31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria
34311110-4 Silniki spalinowe o zapłonie iskrowym
44316400-2 Drobne artykuły metalowe
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 44425200-7

Dokument nr: 1182822, 17/04/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 31-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
biuro@sserwis.pl w tytule wiadomości wpisując ,,Elementy konstrukcyjne - prototypu", poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: zamawiającego 44-282 Czernica, ul. Barcioka 27a, nie później niż do dnia 31.05.2019 r.
-Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
o Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
o W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
o O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej oraz e-mailowo.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Czernica
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany dla firmy AUTO PARTNER HS, 44-282 Czernica, ul. Barcioka 27a w terminie do 21.06.2019.
Z uwagi na charakter badawczy projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia bądź skrócenia okresu obowiązywania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział:
- Oferenci, których oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia (parametry oferowanych elementów zgodne z pożądanymi parametrami i ich minimalnymi zakresami wymienionymi w punkcie II zapytania ofertowego). Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty.
- Wszyscy zainteresowani (w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą), którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania
- Podmioty składające ofertę częściową.
Zamawiający dopuszcza oferty częściowe ale tylko w ramach wybranego zestawu tj:
1. Uszczelnienia stopni sprężających,
2. Czujniki elektryczne,
3. Zestaw połączeń orurowania (20mb), połączenia hydrauliczne 20 szt
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją pośredniczącą/wdrażającą,
b) nieprzewidywalnych warunków powstałych na skutek prowadzenia badań (skrócenia bądź wydłużenia terminu realizacji badań)
c) niewywiązywania się oferenta z obowiązków wynikających z umowy.
2. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu umowy.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian
w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
-Cena waga 100%
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:
P = Cmin / Cbo x 100
Gdzie: P - Liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cmin - najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach
Cbo - cena badanej oferty
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.
VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
-Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj.
- czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert,
- czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania, zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki,
- czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu,
- czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej.
-W ocenie punktowej wezmą udział wyłącznie te oferty, które spełniać będą kryteria formalne
o Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
Wykluczenia
o W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SOPA HALINA AUTO PARTNER HS
Adres
Barcioka 27A
44-282 Czernica
śląskie , rybnicki
NIP
6421013782
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnej instalacji uzdatniania i sprężania gazu pokopalnianego
Numer projektu
RPSL.01.02.00-24-063B/17-00
Załączniki

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wykluczeniach
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych os.
17_04_2019 - Załącznik nr 1 - Formularz oferty
zapytanie ofertowe nr 17_04_2019 z dnia 30.04.2019

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dodatkowych informacji udziela Pani Emilia Brachman pod adresem e-mail biuro@sserwis.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.