Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa laserów RGB 6 WAT oraz oprogramowania do sterownia systemami laserowymi do pokazów...

Przedmiot:

Dostawa laserów RGB 6 WAT oraz oprogramowania do sterownia systemami laserowymi do pokazów laserowych

Data zamieszczenia: 2019-05-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jarosław Nadolny Visual Sensation Laser shows & technologies Salon Fryzjerski COSMOS
Główna 2
64-117 KRZYCKO MAŁE
powiat: leszczyński
+ 48 601-970-340
info@visualsensation.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17646
Województwo: wielkopolskie
Miasto: KRZYCKO MAŁE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa laserów RGB 6 WAT oraz oprogramowania do sterownia systemami laserowymi do pokazów laserowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest dostawa 6 sztuk laserów RGB 6 WAT oraz 2 sztuk oprogramowania do sterowania systemami laserowymi do pokazów laserowych.
Cel zamówienia
Celem mikroprzedsiębiorstwa działającego na obszarach wiejskich jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację celów szczegółowych:
a) wdrożenie do firmy innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej na poziomie światowym stosowanej krócej niż 5 lat,
b) pozyskanie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania służącego do podniesienia wydajności i kompatybilnego z już posiadanymi zasobami w firmie, dobrane tak aby optymalnie ze sobą współpracowały,
c) oferowanie nowej usługi i udoskonalenie widowisk laserowo-multimedialnych.
Rozbudowane zaplecze techniczne wpłynie na: wydłużenie czasu widowisk z zachowaniem ich atrakcyjności w każdej minucie, zwiększenie ilości wykonywanych usług, zastosowanie odpowiedniego sprzętu do wielkości, rodzaju imprez,sprzedaż udoskonalonej usługi o wyższej jakości zgodnej z trendami rynkowymi, poprawę warunków BHP poprzez zakup urządzeń o wskazanej wadze.
Ponadto zostaną uzyskane dodatkowe cele: skrócenie czasu realizacji oferowanych usług, zwiększenie wydajności, podniesienie atrakcyjności wykonywanych usług, poszerzenie oferty, wzrost pozycji rynkowej, zapewnienie bezpieczeństwa widzów, podniesienie jakości wykonania wyrobów i usług.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem postępowania jest dostawa laserów RGB 6 WAT oraz oprogramowania do sterownia systemami laserowymi
do pokazów laserowych.
2. Na przedmiot postępowania składa się 6 sztuk laserów RGB 6 WAT oraz 2 sztuki oprogramowania do sterowania systemami laserowymi do pokazów laserowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Laser RGB 6 WAT o następujących parametrach technicznych:
a) wycena obejmuje 6 sztuk urządzeń,
b) urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane,
c) Red - minimum 1,3 wat (diode) 637 nm,
d) Green - minimum 1,8 wat (diode) 520 nm,
e) Blue - minimum 3 wat (diode) 460 nm,
f) automatyczny balans kolorów,
g) soczewka bezpieczeństwa,
h) skanery minimum 40000 pps,
i) Beyond FB4 Ilda z licencją Essential lub równoważne:
- obsługa plików: shs, Lds, bshw, bfm,
- karta zewnętrzna ze złączami typu ILDA standard 25 pin, DMX,
- współpraca z platformą urządzenia QM 2000,
- współpraca z programami do wizualizacji laserów,
- zdolność umieszczania plików multimedialnych w tworzonym pokazie,
- obsługa systemu bezpieczeństwa shutter,
- możliwość tworzenia stref bezpieczeństwa,
j) złącza:
- Ethernet RJ 45 2x,
- SD kart,
- DMX in, out,
- Artnet,
k) waga lasera nie większa niż 13 kg,
l) bezpłatna gwarancja minimum 1 rok,
m) urządzenia powinny być oznaczone znakiem CE (Conformité Européenne).
2) Oprogramowanie sterujące systemami laserowymi do pokazów laserowych Pangolin FB4 Box z licencją Ultimade lub równoważne w pełni kompatybilne z posiadanym oprogramowaniem Pangolin Beyond o następujących parametrach:
a) wycena obejmuje dostawę 1 sztuki oprogramowania,
b) oprogramowanie fabrycznie nowe i nieużywane,
c) obsługa plików: shs, Lds, bshw, bfm,
d) karta zewnętrzna ze złączami typu ILDA standard 25 pin, DMX,
e) współpraca z platformą urządzenia QM 2000,
f) współpraca z programami do wizualizacji laserów,
g) zdolność umieszczania plików multimedialnych w tworzonym pokazie,
h) obsługa systemu bezpieczeństwa shutter,
i) możliwość tworzenia stref bezpieczeństwa,
j) kompatybilna, zewnętrzna obudowa przenośna,
k) bezpłatna gwarancja na okres minimum 1 roku.
3) Oprogramowanie sterujące systemami laserowymi do pokazów laserowych Pangolin FB4 Box z licencją Essentials lub równoważne w pełni kompatybilne z posiadanym oprogramowaniem Pangolin Beyond o następujących parametrach:
a) wycena obejmuje dostawę 1 sztuki oprogramowania,
b) oprogramowanie fabrycznie nowe i nieużywane,
c) obsługa plików: shs, Lds, bshw, bfm,
d) karta zewnętrzna ze złączami typu ILDA standard 25 pin, DMX,
e) współpraca z platformą urządzenia QM 2000,
f) współpraca z programami do wizualizacji laserów,
g) zdolność umieszczania plików multimedialnych w tworzonym pokazie,
h) obsługa systemu bezpieczeństwa shutter,
i) możliwość tworzenia stref bezpieczeństwa,
j) kompatybilna, zewnętrzna obudowa przenośna,
k) bezpłatna gwarancja na okres minimum 1 roku.

CPV: 38636100-3, 48000000-8

Dokument nr: 17646, 1/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 31-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Sposób przygotowania oferty:
a) oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,
b) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy w tym postępowaniu,
c) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji,
d) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w jednej z wybranych form, tj.:
a) wersja papierowa - ul. Główna 2, 64-117 KRZYCKO MAŁE,
b) wersja elektroniczna - info@visualsensation.pl .
4. Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2019r. o godz. 12:00.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i oceniane. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert.
7. Po upłynięciu terminu składania ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
8. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: leszczyński Miejscowość: Krzycko Małe
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia - do 1 lipca 2019 roku.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek:
2) posiadają wiedzę i doświadczenie - za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie (w okresie ostatnich trzech lat) przez Wykonawcę dostawy lub dostaw odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostawę co najmniej 5 szt. laserów RGB 6 WAT wraz z oprogramowaniem - dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku będzie podpisane oświadczenie - zał. nr 2 do zapytania ofertowego oraz wypełnione i podpisane oświadczenie - zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
Potencjał techniczny
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek:
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek:
3) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek:
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
Dodatkowe warunki
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają m.in. następujący warunek:
5) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenie dot. braku powiązań - zał. nr 4 do zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku dostarczenia maszyny, które nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie.
3. Zmiany istotnych warunków umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach (z uwzględnieniem zapisów dotyczących dokonywania istotnych zmian zawartej umowy opisanych w roz. 2.9.3. Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4645/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.):
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
b) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
c) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
d) zmiany terminu realizacji zadania i dostarczenia dokumentacji z powodów niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a),
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209.000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do zapytania ofertowego),
b) dokument uprawniający osobę do podpisania oferty, np. upoważnienie, pełnomocnictwo, wypis z KRS lub CEiDG, itp.,
c) opis technologiczny lub specyfikację techniczną oferowanego urządzenia oraz oprogramowania, pozwalające ocenić ich parametry.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach zapytania ofertowego.
2. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne i merytoryczne) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie. Zostanie wyliczona suma punktów przyznanych dla danego kryterium, korygowana ,,Wagą" (znaczeniem), wg następujących wzorów:
o C - kryterium ceny (waga 80 %):
C = ( najniższa oferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 x 80 %
Skala od 0 - 80 punktów
Oferent w swojej ofercie jest zobowiązany określić prawidłowo podatek VAT.
W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, przedstawione kwoty zostaną przeliczone na PLN zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym upłynął termin składania ofert, tzn. wg kursu z dnia 30 maja 2019r.
Ocena oferty odbędzie się zgodnie z podanym wyżej wzorem, na podstawie ceny brutto oferty zawartej za załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.
o G - kryterium okresu bezpłatnej gwarancji laserów RGB 6 WAT (waga 10 %):
a) okres bezpłatnej gwarancji 1 rok - 0 punktów
b) okres bezpłatnej gwarancji 2 lata - 10 punktów
Skala od 0 - 10 punktów
Okres gwarancji dotyczy zarówno urządzeń laserowych. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. Minimalny okres gwarancji wynosi 1 rok, a maksymalny 2 lata.
W celu umożliwienia oceny kryterium Wykonawca winien odpowiednio wypełnić zał. nr 5 (,,oferta") do zapytania ofertowego.
o D - kryterium dodatkowych akcesoriów laserów RGB 6 WAT (waga 10 %):
a) brak dodatkowego wyposażenia - 0 punktów
b) wyposażenie laserów w: case podróżny oraz wyłącznik bezpieczeństwa - 10 punktów
Skala od 0 - 10 punktów
W kryterium tym możliwe jest uzyskanie punktów w ocenie przedmiotu postępowania za wyposażenie oferowanych laserów zarówno w case podróżny oraz wyłącznik bezpieczeństwa.
W celu umożliwienia oceny kryterium Wykonawca winien odpowiednio wypełnić zał. nr 5 (,,oferta") do zapytania ofertowego.
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, której suma punktów przyznanych w kryteriach ,,cena", ,,okres bezpłatnej gwarancji laserów RGB 6 WAT" oraz ,,dodatkowe akcesoria laserów RGB 6 WAT" będzie najwyższa. Obliczenia wykonane zostaną wg następującego wzoru:
SUMA = C + G + D
gdzie:
SUMA - łączna suma przyznanych punktów
C - liczba punktów przyznana w kryterium ,,cena"
G - liczba punktów przyznana w kryterium ,,okres bezpłatnej gwarancji laserów RGB 6 WAT"
D - liczba punktów przyznana w kryterium ,,dodatkowe akcesoria laserów RGB 6 WAT"
4. W razie równej liczby punktów przyznanej więcej niż jednej ofercie, jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta o najniższej cenie.
Wykluczenia
1. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach) odrzuca się.
2. Odrzuceniu podlegają także oferty, które zawierają urządzenia i oprogramowanie niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. V zapytania ofertowego) lub nie zwierają wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w rozdziale VI, pkt 2.
3. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie ,,spełnia/nie spełnia" - na podstawie złożonych dokumentów.
4. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane z osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Osoby te podlegają wyłączeniu z postępowania.
7. Wykonawca nie spełniający warunków szczegółowo opisanych w punkcie VII zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Jarosław Nadolny Visual Sensation Laser shows & technologies Salon Fryzjerski COSMOS
Adres
Główna 2
64-117 Krzycko Małe
wielkopolskie , leszczyński
Numer telefonu
+ 48 601-970-340
Fax
+48 65/533-18-90
NIP
6971033471
Numer naboru
RPWP.01.05.02-IZ.00-30-001/18
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy.
Załączniki

Załączniki 1, 2, 3, 4, 5 do zapytania ofertowego nr 1 2019
Zapytanie ofertowe nr 1 2019

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jarosław Nadolny
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+ 48 601-970-340

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.