Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Jezioranach
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
powiat: olsztyński
606723651
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183399
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Jeziorany
Wadium: 11 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości znajdującego się przy ul. Kopernika 43 w Jezioranach w ramach projektu pt. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kopernika 43" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości znajdującego się przy ul. Kopernika 43 w Jezioranach w ramach projektu pt. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kopernika 43" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (w ramach jednego zamówienia):
2.1. zadanie nr 1 - termomodernizacja (docieplenia, wymiana okien, drzwi, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych oraz zaworów termostatycznych),
2.2. zadanie nr 2 - wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi.
Zamawiający informuje, iż zadanie nr 1, czyli termomodernizacja, realizowane jest w ramach projektu pt. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kopernika 43" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie nr 2, czyli wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, sfinansowane zostanie ze środków własnych Zamawiającego. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, konieczność wymiany pokrycia dachowego przed montażem paneli fotowoltaicznych oraz odpowiednią organizację pracy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na oba zadania z jednym Wykonawcą, łącząc oba zadania w jedno zamówienie. Zamawiający nie dzieli przedmiotu zamówienia na części, wymaga wykonania zamówienia w całości.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kopernika 43 w Jezioranach.
Niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy do realizacji zamówienia na wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości znajdującego się przy ul. Kopernika 43
w Jezioranach w ramach projektu pt. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kopernika 43" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości znajdującego się przy ul. Kopernika 43 w Jezioranach w ramach projektu pt. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kopernika 43" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (w ramach jednego zamówienia):
2.1. zadanie nr 1 - termomodernizacja (docieplenia, wymiana okien, drzwi, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych oraz zaworów termostatycznych),
2.2. zadanie nr 2 - wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi.
Zamawiający informuje, iż zadanie nr 1, czyli termomodernizacja, realizowane jest w ramach projektu pt. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kopernika 43" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie nr 2, czyli wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, sfinansowane zostanie ze środków własnych Zamawiającego. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, konieczność wymiany pokrycia dachowego przed montażem paneli fotowoltaicznych oraz odpowiednią organizację pracy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na oba zadania z jednym Wykonawcą, łącząc oba zadania w jedno zamówienie. Zamawiający nie dzieli przedmiotu zamówienia na części, wymaga wykonania zamówienia w całości.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje całkowite, kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentację techniczną. Inwestycję podzielono na etapy podlegające rozliczeniom częściowym - zaliczkowym, proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:
3.1. Zadanie nr 1
a) docieplenie podłogi strychu oraz stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną
b) docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
c) docieplenie ścian wewnętrznych oddzielających strych od poddasza użytkowego
d) docieplenie ścian zewnętrznych cokołu
e) docieplenie stropu piwnicznego
f) wymiana okien drewnianych w częściach wspólnych
g) wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych w częściach wspólnych
h) wymiana oświetlenia wewnętrznego w części wspólnej budynku na oświetlenie w technologii LED, oprawa żarówkowa/oprawa LED z czujnikiem ruchu, wykonanie instalacji: orientacyjna liczba punktów 59.
i) montaż paneli fotowoltaicznych (moc całkowita 14kW, 50 paneli po 280W)
j) montaż zaworów termostatycznych (113 sztuk), zaworów regulacyjnych podpionowych (56 zaworów) oraz 6 zaworów na kolektorze.
3.2. Zadanie nr 2
a) wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w:
a) dokumencie ,,Opis techniczny" - załącznik nr 2a do zapytania ofertowego,
b) dokumencie ,,Przedmiary" - załącznik nr 2b i 2c do zapytania ofertowego,
c) dokumencie ,,Projekt instalacji PV" - załącznik nr 2d do zapytania ofertowego,
d) dokumencie ,,Wnioski z audytu energetycznego" - załącznik nr 2e do zapytania ofertowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1183399, 1/2019/ZO

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, sala konferencyjna pok. nr 2. Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2019 r. o godz. 13:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
3. Na kopercie należy umieścić nazwę Wykonawcy oraz napis:
,,ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/ZO - Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości znajdującego się przy ul. Kopernika 43 w Jezioranach w ramach projektu pt. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kopernika 43" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020."
4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej pod wyżej wskazanym adresem.
5. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której została przyjęta.
6. Zamawiający wyklucza możliwość składania oferty w wersji elektronicznej. Oferty złożone tą metodą nie będą rozpatrywane.
7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Jeziorany
Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2019 r. Za termin zakończenia robót uznaje się dzień, w którym zostanie obustronnie podpisany końcowy protokół odbioru robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku, w skład której wchodził montaż paneli fotowoltaicznych, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, wykonaną w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, tj.
1. co najmniej jedną osobą kierującą robotami budowlanymi, tj. kierownik budowy posiadający:
- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii ( art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii).
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do ofert wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, oraz certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Dodatkowe warunki
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
3. Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaoferowanej przez Wykonawcę całkowitej ceny ryczałtowej brutto (cena za całość realizacji zamówienia).
Warunki zmiany umowy
Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
1. zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, które zgodnie ze sztuką budowlaną lub stosownymi przepisami uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania - zmiana terminu o czas występowania siły wyższej, w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed niepożądanym jej działaniem,
b) niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 dni roboczych i uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - zmiana terminu wykonania o czas utrzymywania się powyższych warunków, w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed niepożądanym działaniem tych warunków,
c) przerwania lub wstrzymania robót przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
e) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeśli te roboty mają wpływ na termin wykonania zamówienia - zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,
f) zmiany dokumentacji technicznej - zmiana o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do zmiany,
g) wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania na pozwolenie lub decyzje administracyjne przekroczy łącznie 21 dni,
h) w każdym przypadku, na wniosek Zamawiającego, za porozumieniem stron - zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. zmiana wynagrodzenia, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
b) rezygnacji z części robót, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania lub w chwili zawarcia umowy - o wartość niezrealizowanych robót,
c) konieczności wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty lub zawarcia umowy (roboty zamienne).
Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiany,
o których mowa nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów, urządzeń, technologii robót oraz instalacji przyjętych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj.:
- powodujące obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację zrealizowanego przedmiotu zamówienia, lub
- powodujące poprawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, lub
- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest pozytywna opinia autora dokumentacji projektowej lub zgoda Zamawiającego. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość uzasadnionej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (wskazanych w wykazie osób). Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych w zapytaniu ofertowym.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, tj.:
a) formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,
c) wykaz robót budowlanych sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego, wraz z dowodami należytego wykonania,
d) wykaz osób sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego,
e) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii dla osoby uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia,
f) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, w formie oryginału lub poświadczone notarialnie - jeśli dotyczy. W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo,
g) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) - jeśli dotyczy,
h) dowód wpłaty wadium - potwierdzenie przelewu lub dokument gwarancji lub poręczenia, w zależności od sposobu ustanowienia wadium,
i) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów - jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - jeśli dotyczy.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena (C) - 90%
Okres gwarancji jakości i rękojmi (G) - 10 %
a) Kryterium I: Cena - 90%
Maksymalną liczbę punktów (90) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia (łączna cena brutto za całość zamówienia), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C=(CN/COB) x90
gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena,
COB - Cena zaoferowana w ofercie badanej.
b) Kryterium II: Okres gwarancji jakości i rękojmi - 10%
Kryterium będzie oceniane na podstawie wskazanego w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi (w latach) na całość wykonanych robót budowlanych, według następujących zasad:
- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na okres 3 lat - Wykonawca otrzyma 0 pkt.
- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na okres 4 lat - Wykonawca otrzyma 5 pkt.
- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na okres 5 lat - Wykonawca otrzyma 10 pkt.
Zamawiający ustala wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 3 lat licząc od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego odbioru całości robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. Punkty w kryterium zostaną przyznane tylko za wydłużenie gwarancji ponad min. 3 lata.
UWAGA!!!
Wymagane jest podanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania) okresu gwarancji jakości i rękojmi wyrażonego w całkowitej liczbie lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okres gwarancji jakości i rękojmi, wówczas w celu przyznania punktacji okres ten zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu punktowanego, natomiast zadeklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi zostanie wpisany do umowy.
W przypadku niezłożenia informacji dotyczącej ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi na całość wykonanych robót budowlanych", oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości i rękojmi na całość wykonanych robót budowlanych krótszy niż 3 lata, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi na całość wykonanych robót budowlanych uwzględniony do oceny ofert wynosi 5 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat do oceny ofert zostanie przyjęty okres 5 lat, natomiast zadeklarowany okres gwarancji jakości
i rękojmi zostanie wpisany do umowy.
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak powiązań Wykonawcy
z Zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni
z postępowania.
b) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL.KOPERNIKA 43
Adres
Kopernika 43
11-320 Jeziorany
warmińsko-mazurskie , olsztyński
Numer telefonu
606723651
NIP
7393047923
Tytuł projektu
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kopernika 43
Numer projektu
RPWM.04.03.02-28-0069/17-00
Inne źródła finansowania
Zamawiający informuje, iż zadanie nr 1, czyli termomodernizacja, realizowane jest w ramach projektu pt. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kopernika 43" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie nr 2, czyli wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, sfinansowane zostanie ze środków własnych Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Kiljan
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
606723651

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.