Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych

Przedmiot:

Wykonanie konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych

Data zamieszczenia: 2019-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZPITAL WOJEWÓDZKI im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża
powiat: Łomża
tel. 86 47 33 266 fax 86 47 33 210
przetargi@szpital-lomza.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża w okresie jednego roku od daty zawarcia umowy.
2. Zakres prac umownych, ryczałtowych obejmuje wykonanie następujących czynności :
a) Uaktualnienie, niezwłocznie po podpisaniu umowy (max 30 dni), danych fabrycznych wszystkich urządzeń chłodniczych będących w posiadaniu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert.
b) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco ewidencję zrealizowanych konserwacji oraz napraw urządzeń chłodniczych .
c) Wykonawca dostarczy ewidencję przeprowadzonej konserwacji (załącznik nr 4 do umowy) wraz z fakturą comiesięczną za dany okres realizacji.
d) Wykonawca dostarczy wraz z fakturą za dokonane naprawy kompletne dokumenty zgodnie z Umową i załącznikiem nr 4 do umowy.
e) Urządzenia chłodnicze na terenie Szpitala zostały podzielone na 4 grupy, zakres prac na poszczególne grupy zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert przedstawia się następująco :
GRUPA A : wykonanie konserwacji, przeglądów 2 (dwa ) razy do roku - przed rozpoczęciem okresu letniego (marzec-kwiecień) i po zakończeniu okresu letniego (wrzesień-październik) i naprawy tych urządzeń,
GRUPA B : wykonanie konserwacji, przeglądów 1 (jeden ) raz w roku - przed rozpoczęciem okresu letniego (marzec-kwiecień) i naprawy tych urządzeń,
GRUBA C : wykonanie napraw konserwacyjnych urządzeń chłodniczych po zgłoszeniu uszkodzenia przez pracownika Centralnego Systemu Nadzoru Szpitala CPS. Wykonawca zobowiązuje się dokonać przeglądu uszkodzonego urządzenia i pisemnie złożyć ofertę naprawy i uruchomienia uszkodzonego urządzenia ( bez kosztów robocizny, materiałów eksploatacyjnych typu lut, wykrywacz nieszczelności, filtry, chemia skraplacza/parownika oraz czynnika chłodniczego do 4kg). Koszt naprawy ma obejmować jedynie uszkodzone części, podzespoły danego urządzenia oraz czynnik chłodniczy w przypadku uzupełnienia ilości większej niż 4kg dla jednej instalacji (różnica w tych ilościach).
GRUPA D : wykonanie prób szczelności wskazanych urządzeń, zgodnie z wymogami Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) urządzeń chłodniczych, wraz z dokonaniem wpisu do karty urządzenia i wpisu na stronie CRO.
f) Naprawy urządzeń chłodniczych ujętych w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert .
g) Wykonawca ze względu na charakterystykę obiektu oraz zmieniające się przepisy Ochrony Środowiska zobowiązuje się wykonywać inne usługi na oddzielne zlecenia po stawkach jednostkowych w złotych za 1 szt. urządzenia, określonych w formularzu ofertowym, obejmujących wykonanie :
przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych do 3kW,
przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych powyżej 3kW,
próby szczelności instalacji i urządzeń chłodniczych,
naprawy urządzeń chłodniczych.
Usługi określone w ustępie g dotyczą urządzeń nie wskazanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert oraz tych wskazanych w załączniku, których grupa uległa zmianie.

Dokument nr: ZT-SZP-226/02/9/2019

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 MAJA 2019 r. do godz. 14:00
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie opisanej w następujący sposób:

,,Oferta na konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/9/2019"

2. Ofertę należy złożyć w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża do dnia: 31.05.2019 r. do godz. 14:00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.05. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA.
Czas trwania zamówienia: 1 rok od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia:
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należytą realizację co najmniej 2 usług konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, łącznie na kwotę minimum: 50 000,00 zł brutto lub montaż urządzeń chłodniczych na kwotę minimum 50 000,00 zł brutto.
1.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia:
a) zaświadczenie grupa kwalifikacyjna SEP ,,E" minimum do 1 kV wraz z pomiarami elektrycznymi do 1kV
b) Certyfikat personelu naprawy, obsługi technicznej, odzysk i obrót substancji kontrolowanych urządzeń i instalacji chłodniczych dla pracownika wykonującego zamówienie (FGAZ-O).
c) Świadectwo kwalifikacji naprawy, obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych dla firmy wykonującej zamówienie (FGAZ-P).
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.
Zamawiający uważał będzie te warunki za spełnione wtedy, gdy Wykonawca wykaże ich treścią, że je spełnia.

2. Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
c) Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert
d) Oświadczenie o dysponowaniu osobami, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie ofert.
e) Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy)
IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, potwierdzone pisemnie.
2. Oryginały w. w dokumentów Wykonawca składa w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża: od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.05.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).
2. Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.
4. Cenę wyrażoną w złotych polskich należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert.

KRYTERIUM
WAGA
MAX ILOŚĆ PKT
CENA
100 %
100 PKT

gdzie:

1% = 1 pkt

W kryterium CENA maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%
oferowana cena brutto oferty badanej

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym w terminie określonym przez Zamawiającego umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia
o konkursie ofert

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu niniejszego Konkursu ofert oraz powiadomi Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów
i została wybrana w niniejszym Konkursie ofert - o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl w zakładce ,,Zamówienia poniżej 30 tys. euro" oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,
Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.: 86 4733 606 lub za pomocą poczty e-mail, adres: iod@szpital-lomza.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z ogłoszeniem o konkursie ofert na konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/9/2019;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
3. Do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia upoważnieni są:
- Jan Orłowski, tel. 86 47 33 214 w godz. 8.00 - 15.00;
- Krzysztof Wiszniewski tel. 86 47 33 217 w godz. 8.00 - 15.00;
- Kazimierz Maćkowiak tel. 86 47 33 301 w godz. 8.00 - 15.00;

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.