Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu technicznego instalacji odgromowej oraz jej wykonanie

Przedmiot:

Wykonanie projektu technicznego instalacji odgromowej oraz jej wykonanie

Data zamieszczenia: 2019-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. 32 227 40 91
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Zarząd, w imieniu których działa
administrator Gmina Miasta Tychy z siedzibą 43 - 100 Tychy, al. Niepodległości 49
reprezentowana przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa w oparciu
o pełnomocnictwo Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, z siedzibą
przy ul. Filaretów 31, zapraszają Państwa do złożenia ofert cenowych na wykonanie projektu
technicznego instalacji odgromowej oraz jej wykonanie w nieruchomości położonej w Tychach
przy ul. Cicha 1-13 Wspólnota Mieszkaniowa nr 3/V.
Opracowane projekty winny posiadać wymagane uzgodnienia oraz odpowiadać obowiązującym
przepisom Ustawy Prawo budowlane, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
I. Zakres dokumentacji:
1) projekt budowlano -wykonawczy opracowany na podstawie:
PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Część 1 : Zasady ogólne,
PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Część 2 : Zarządzanie ryzykiem,
PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa- Część 3 : Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie
życia,
PN-EN 62305-4:Ochrona odgromowa-Część 4:Urządzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach,
2) ocena ryzyka
3) kosztorys inwestorski w pliku ATH
4) Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, z wyodrębnionym zestawieniem materiałów,
sporządzone w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem podstaw wyceny,
5) Wskazane w dokumentacji materiały winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, aktualną
europejską aprobatę techniczną, aktualną krajową deklarację zgodności;
6) Pozostałe elementy wynikające z zakresu remontu związane z obowiązującymi przepisami
do danego typu obiektu i życzeń Inwestora
Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy oraz załączyć wersji
elektronicznej na dysku CD w formacie PDF.

Składanie ofert:
V. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 17.05.2019 r. w SEKRETARIACIE Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach (pokój nr 15),
ul. Filaretów 31,43-100 Tychy,

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji usługi oraz wykonania instalacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
II. Wymagania:
1. Termin realizacji usługi oraz wykonania instalacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Oferty należy złożyć na każdą Wspólnotę Mieszkaniowa odrębnie
3. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
4. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
5. Nie zaleganie z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne.
6. Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
III. Sposób obliczenia ceny ofert:
1. Cena ofert, to wartość w formie wynagrodzenia ryczałtowego z podatkiem VAT.
2. Cena ofert musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być podana
w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
3. Termin związania ofertami: 30 dni
4. Cena ofert jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.
IV. Dokumenty składające się na oferty:
- wypełnione formularze ofert - na załączonym druku na każdą Wspólnotę Mieszkaniową odrębnie.
- kserokopia uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę
Inżynierów Budownictwa
- aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej
niż 50.000,00 zł.
VII. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, oferty zostaną odrzucone.
VIII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszych zostanie sporządzona umowę
na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofertach.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.