Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
ul. Plac Wolności 10
40-078 Katowice
powiat: Katowice
tel. 0-32 6047704, faks 0-32 6047713
wicekierownik.finansowy@katowice-zachod.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 5.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 - etap I
1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 - etap I. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Zakres zamówienia obejmuje wymianę wraz z odtworzeniem stolarki okiennej na elewacji określonej w dokumentacji jako elewacja oficyny. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać niezbędne zabezpieczenia, demontaże i rozbiórki, odtworzenie istniejącej stolarki, zabudowę nowej stolarki, wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich gzymsów, renowację istniejącego okratowania oraz montaż rolet wewnętrznych, w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45. Przedmiot zamówienia nie obejmuje realizacji robót opisanych programem konserwatorskim dla stolarki O.05 w sali 101 tego budynku oraz robót przewidzianych dla elewacji frontowej i podwórkowej. 4) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych takich jak: a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, b) demontaż rolet wertykalnych, c) demontaż stolarki okiennej drewnianej podlegającej wymianie, d) demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, e) demontaż obróbek blacharskich gzymsów kordonowych, f) demontaż krat okiennych, g) pełne zabezpieczenie otworów okiennych do czasu ponownego montażu stolarki okiennej, h) załadunek, wywóz oraz przekazanie do utylizacji gruzu i materiałów nie przewidzianych do ponownego montażu, powstałych w skutek robót demontażowych., i) pozyskanie do ponownego wykorzystania zabytkowych klamek i okuć ze stolarki przewidzianej do wymiany na potrzeby renowacji i konserwacji istniejącej stolarki, j) wykonania pomiarów otworów okiennych oraz odtwarzanej stolarki okiennej ,,z natury", k) przygotowanie otworów montażowych (oczyszczenie, nadlewki, uzupełnienia ubytków, itp.), l) realizację programu konserwatorskiego stolarki okiennej, m) montaż nowej stolarki okiennej, o podwyższonych parametrach użytkowych oraz izolacyjnych, odtworzonej na wzór zabytkowej, z pakietem szybowym dwukomorowym (szkło od zewnątrz 6,00 mm, 4,00 mm, 4,00 mm), n) montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych, z możliwością pełnego ręcznego zamknięcia przepływu powietrza, (uwaga: w przedmiarze robót w opisie pozycji są nawiewniki higrosterowane, do wyceny należy przyjąć nawiewniki ciśnieniowe) o) montaż nowych parapetów wewnętrznych (z ewentualną konstrukcją wsporczą w miejscach występowania wnęk grzejnikowych), p) montaż nowych parapetów zewnętrznych, q) montaż nowych rolet wewnętrznych w kasecie z prowadnicami o gramaturze materiału min. 175 g/m2, r) ponowny montaż okratowań okiennych, s) montaż nowych obróbek blacharskich na gzymsach kordonowych, t) odtworzenie wnęk okiennych wraz z uzupełnieniem ubytków i wypraw tynkarskich odtworzeniem uszkodzonych okładzin z płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego, wykonanie nowych powłok malarskich, u) odtworzenie uszkodzonych opasek okiennych, v) roboty towarzyszące i pomocnicze. 5) Roboty będą wykonywane na czynnym i użytkowanym obiekcie. 6) Budynek Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach położony przy ul. Warszawskiej 45 jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem nr A/1488/92 dnia 11.08.1992 r. 7) Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie prawomocnej decyzji nr 1495/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice pozwalającej na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej wraz z robotami uzupełniającymi w zabytkowym budynku przy ul. Warszawskiej 45 w Katowicach oraz pozwolenia nr 2473/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wydanego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz gwarancji i rękojmi na zabudowaną stolarkę okienną na okres minimum 60 miesięcy. 6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 8. Klauzule społeczne: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na: a) wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych b) wykonywaniu robót w zakresie montażu stolarki okiennej c) wykonywaniu robót w zakresie wykonania obróbek blacharskich d) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych

CPV: 45000000-7,45420000-7,45121000-4,45421160-3,45421100-5,45410000-4,45111300-1,45111220-6,45400000-1,45450000-6,45453000-7

Dokument nr: 544722-N-2019, OG-25-P-2/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Oddział Gospodarczy, ul. Warszawska 45, 40-010 Katowice lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Warszawskiej 45/47.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-24, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, o wartości co najmniej 200.000 zł brutto, polegającą na zabudowie stolarki okiennej drewnianej, 2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: a) jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą kwalifikacje wynikające z przepisu art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy, który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; e) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a) i b) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a) i b) niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w lit. a) - e) niniejszego rozdziału. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w lit. a) - e) niniejszego rozdziału, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (wzór wykazu zawiera załącznik nr 7 do specyfikacji), b) dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu zawiera załącznik nr 8 do specyfikacji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ "FORMULARZ OFERTOWY", 2) wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3) wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku osób fizycznych, 6) dokument wadium w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, 7) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu, 8) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi na zabudowaną stolarkę okienną, przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy każdego z tych podmiotów.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na zabudowaną stolarkę okienną 30,00
przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.