Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
723008867
witek.s@poczta.onet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184245
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 90 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0115/16-00 z dnia 06.07.2018r.), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 90 w Wałbrzychu.
Cel zamówienia
Celem projektu jest poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru miasta Wałbrzycha poprzez remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 90
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 90 w Wałbrzychu.
Zakres prac
Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku oraz wykonanie izolacji pionowej ścian budynku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 90 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:
ETAP 1 - Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku:
o Remont elewacji z dociepleniem ścian budynku oraz robotami towarzyszącymi,
o Remont cokołu budynku,
o Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych tj. na poddaszu, w piwnicy oraz w pomieszczeniach wc,
o Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
o Montaż budek dla ptaków,
o Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego.
ETAP 2 - Wykonanie izolacji pionowej ścian budynku:
o Wykonanie prac przygotowawczych- rozbiórkowych,
o Roboty ziemne,
o Przygotowanie powierzchni murów i wykonanie izolacji pionowej ścian wraz z ich zabezpieczeniem,
o Zasypywanie wykopów wraz z ich utwardzeniem,
o Wykonanie opaski żwirowej wzdłuż ścian bocznych i tylnych budynku,
o Wywóz gruzu budowlanego oraz prace porządkowe.
Kolejność wykonywania poszczególnych etapów określona zostanie w harmonogramie prac przygotowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wartość poszczególnych etapów w odniesieniu do wartości wszystkich robót określa się na następujących poziomach:
I etap - 80 % wartości wszystkich robót
II etap - 20 % wartości wszystkich robót
Zamawiający przy spisywaniu umów dokona podziału kwoty jaką przedstawi oferent wyłoniony w toku postępowania konkursowego, zgodnie z w/w procentowym podziałem wartości robót dot. poszczególnych etapów.
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie miał obowiązek podjęcia czynności wskazanych w opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz w Decyzji RDOŚ.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1184245, 117/III/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do dnia: 24.05.2019 r. do godz. 10.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych (sekretariat, pokój nr 10).
Termin otwarcia ofert: 24.05.2019 r. godz. 11.00
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 90 w Wałbrzychu - zapytanie ofertowe nr 117/III/2019. Nie otwierać przed dniem 24.05.2019 r. do godz. 11.00
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
witek.s@poczta.onet.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od maja 2019 roku do 09.08.2019 roku.
Kolejność wykonywania poszczególnych etapów określona zostanie w harmonogramie prac przygotowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonaniu izolacji budynku.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Druk oferty (zał. nr 2).
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6 i nr 7.
3. Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5).
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca ponadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do izby inżynierów budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt 4.1.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2).
3. Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
4. Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt,
w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.
5. Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane godnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji/rękojmi 36 miesięcy - 6 punktów
Okres gwarancji/rękojmi 48 miesięcy - 8 punktów
Okres gwarancji/rękojmi 60 miesięcy - 10 punktów
6. Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
7. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
PODSTAWY WYKLUCZENIA:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
o nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
o których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym
INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 90 W WAŁBRZYCHU
Adres
marsz. Józefa Piłsudskiego 90
58-301 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
748424200
Fax
748477477
NIP
8862633902
Tytuł projektu
Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 90 w Wałbrzychu
Numer projektu
RPDS.06.03.04-02-0115/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Witold Skorulski e-mail: witek.s@artstrefa.com.pl tel. 723 00 88 67
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
723008867

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.