Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
powiat: białostocki
tel. 857 132 880, faks 857 132 881
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Juchnowiec Kościelny
Wadium: 150,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Hryniewiczach
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Hryniewiczach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową obsługę realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Hryniewiczach, w zakresie świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych przepisami art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1) posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, 2) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami Prawa budowlanego, 3) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru, 4) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających prawidłowość techniczną (zgodną ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej) realizowanej inwestycji, 5) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową, z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, 6) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę i podwykonawców, 7) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem, 8) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 9) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, 10) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 11) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzenie gotowości do odbioru, 12) przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad, 13) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego, 14) potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę robót budowlanych i zapłaty mu wynagrodzenia, 15) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji, 16) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, 17) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 18) rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, 19) poświadczenie terminu zakończenia robót, 20) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 21) rozliczenie umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 22) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, 23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku realizowaną inwestycją, 24) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, 25) przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji 26) dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w czasie trwania okresu gwarancyjnego, 27) zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych w okresie gwarancyjnym wad, usterek i awarii i ustalanie terminów ich usuwania, 28) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, 29) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia Zamawiającemu wniosku dotyczącego ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 30) inne zadania wynikające z przepisów prawa. Zakres usługi polega na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków w Hryniewiczach: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem w miejscowości Hryniewicze, zlokalizowanych na działkach nr geod. 471, 131/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Olmonty, na działkach nr geod. 79/5, 79/14, 79/15, 84/54, 84/55, 85/28, 85/29, 196, 432 położonych w obrębie ewidencyjnym Hryniewicze oraz na działce nr geod. 375 położonej w obrębie ewidencyjnym Koplany: a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ,,litych" SN8 o średnicy o 200 mm x 5,9 mm, b) studzienki rewizyjne połączeniowe o średnicy o 1000 i 1200 mm z kręgów polimerobetonowych lub betonowych wibroprasowanych, z prefabrykowaną monolityczną dennicą, z kinetą i otworami do podłączeń wykonanymi w jednym procesie technologicznym, c) wykonanie inspekcji tv wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, d) rurociąg tłoczny z rur PE 100 PN10 SDR17 o średnicy o 90 mm x 5,4 mm, e) wykonanie prób szczelności wybudowanego rurociągu tłocznego, e) przepompownia ścieków oparta na bazie zbiornika z betonu wibroprasowanego o średnicy o 1500 mm, przykrytego płytą nastudzienną z włazem ze stali kwasoodpornej wraz z wyposażeniem oraz ogrodzeniem, f) wykonanie zasilania energetycznego przepompowni ścieków, j) wykonanie obsługi geodezyjnej, k) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy 15-427 Białystok ul. Lipowa 4, szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa dotycząca postępowania na roboty budowlane pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach wraz z budową zbiornika przepompowni ścieków w miejscowości Ignatki-Osiedle, Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Hryniewiczach (nr sprawy: IGK.271.2.5.2019), dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/. Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, z uwagi na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby niepodlegające stosunkowi pracy, bowiem osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy i działają samodzielnie

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 546382-N-2019, IGK.271.2.17.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-20, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wstępne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wstępne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wstępne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postepowaniu mogą spełniać łącznie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale X niniejszej SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 3. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, zawarte w formularzu ofertowym - jeżeli Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub gdy nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 4. potwierdzenie wniesienia wadium, 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), w celu podpisania oferty lub innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą..
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktur 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.