Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa przenośnych testerów do sprawdzania pomiarowych przekładników prądowych

Przedmiot:

Dostawa przenośnych testerów do sprawdzania pomiarowych przekładników prądowych

Data zamieszczenia: 2019-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
8-go Marca 8
35-065 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 7497983, 7497986, 7497000
Wieslaw.Ruszel@pgedystrybucja.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 3 500,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa przenośnych testerów do sprawdzania pomiarowych przekładników prądowych
klasy 0,5 , stosowanych w półpośrednich układach pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
1. Zamówienie zawiera: 1 zadanie
Zadanie 1
Lp. CPV Wspólny Słownik Zamówień Nazwa materiału Nazwa JM Ilość Wymogi
1 2 3 4 5 6
1. 38551000- 2 Dostawa przenośnych testerów do sprawdzania pomiarowych przekładników prądowych klasy 0,5 stosowanych w półpośrednich układach pomiarowo- rozliczeniowych energii elektrycznej 1. Urządzenie powinno spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca Szt 8 Deklaracja zgodności, instrukcja obsługi w języku polskim, świadectwo wzorcowania
2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 2. Stopień ochrony zapewniany przez obudowę urządzenia - min. IP20. 3. W skład wyposażenia powinno wchodzić co najmniej: cęgi prądowe 1000A z przewodami o długości l,3m i pętla prądowa (cewka Rogowskiego) z przewodami o długości 2,5m do pomiaru prądu pierwotnego, cęgi prądowe 10A z przewodami o długości 2,7m do pomiaru prądu wtórnego. Przewody pomiarowe, 2 sztuki o długości l,9m, zakończone wtykami bananowymi z jednej strony i wtykami bananowymi bezpiecznymi z drugiej strony oraz 2 sztuki końcówek szpilkowych i 2 sztuki końcówek krokodylkowych. Wyposażenie w niezbędne akcesoria powinno umożliwiać wykonanie pomiarów zgodnie z zasadami BHP. 4. Urządzenie powinno być wykonane z tworzywa ABS i powinno być umieszczone w futerale z paskiem pozwalającym na zawieszenie testera podczas pomiarów na szyi i swobodne operowanie rękami. 5. Zasilanie testeru powinno być realizowane z wewnętrznego akumulatora umożliwiające po pełnym naładowaniu minimum 30h ciągłej pracy zestawu przy maksymalnym obciążeniu i powinno być wyposażone w stosowną ładowarkę do ładowania akumulatora zasilaną z jednofazowej sieci Un-230V; 50Hz przewodem o długości nie mniejszej niż 1,1 mb zakończonym standardową wtyczką. 6. Urządzenie powinno być wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD do sterowania i komunikacji. Sterowanie urządzeniem powinno odbywać się poprzez dotykowy wyświetlacz i/lub zestaw niezbędnych przycisków. 7. Temperatura pracy (włącznie z wyświetlaczem) w zakresie minimum od -5°C do +40°C. 8. Dostarczone rozwiązanie powinno być wyposażone w drukarkę termiczną wraz z kablem umożliwiającym podłączenie drukarki do testera, aby można było drukować raporty z wynikami pomiarów. 9. Zasilanie drukarki powinno być realizowane z wewnętrznego akumulatora umożliwiające po pełnym naładowaniu minimum 30h ciągłej pracy zestawu przy maksymalnym obciążeniu i powinno być wyposażone w stosowną ładowarkę do ładowania akumulatora
zasilaną z jednofazowej sieci Un = 230V, 50Hz, z przewodem o długości nie mniejszej niż 1,1 mb zakończonym standardową wtyczką 10. Urządzenia wraz z wyposażeniem powinny być umieszczone w jednej obudowie transportowej (walizce) wykonanej z wysokoudarowych tworzyw sztucznych, umożliwiającej przenoszenie i zapewniające ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu. Niedopuszczalne jest umieszczanie na zewnątrz walizki elementów regulacji i sterowania (np. potencjometrów, wyświetlaczy). Dodatkowo stopień ochrony zapewniany przez obudowę walizki - min. IP66. 11. Waga urządzenia nie powinna przekraczać 1,1 kg i rozmiarów 200mm x 150mm x 90 mm, łącznie z futerałem 12. Waga jednej walizki z urządzeniem i wyposażeniem nie powinna przekraczać 7,5 kg i rozmiarów 430x330x190 mm. Walizka powinna posiadać zamknięcia uniemożliwiające samoczynne otwarcie oraz uchwyty umożliwiające bezpieczne przenoszenie. 13. Tester musi umożliwiać: Jednoczesny pomiar następujących parametrów przekładnika prądowego: > prąd strony pierwotnej, > prąd strony wtórnej. Wyznaczanie przekładni rzeczywistej, biegunowości oraz błędu prądowego przekładnika; @Wyznaczenie dociążenia strony wtórnej przekładnika prądowego; Wyznaczenie rezystancji jaką należy dociążyć stronę wtórną przekładnika prądowego; Zapisywanie pomiarów do pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej. Wygenerowanie raportu z dokonanych pomiarów i obliczeń (co najmniej: prąd pierwotny, prąd wtórny, przekładnia rzeczywista, błąd prądowy, napięcie strony wtórnej, moc pozorna strony wtórnej, rezystancja obciążająca stronę wtórną, wymagana rezystancja minimalna obciążająca stronę wtórną, dodatkowa rezystancja dociążająca, dane obiektowe przypisane do aktualnego testu, informacje o numerze zapisu, data i godzina) oraz wydruk raportu i pomiarów na drukarce termicznej.
-Pomiar prąciu pierwotnego i wtórnego sprawdzanego przekładnika z błędem nie większym niż 1,5%; o Pomiar napięcia sprawdzanego przekładnika z błędem nie większym niż 0,2%; o W każdym zdefiniowanym przez operatora punkcie charakterystyki przekładnika urządzenie powinno umożliwiać pomiar prądu pierwotnego z rozdzielczością do 0,1 A, a prądu wtórnego z rozdzielczością do 0,01 A; o Urządzenie musi mieć możliwość zapisania danych pomiarowych w nieulotnej wewnętrznej pamięci urządzenia oraz musi umożliwiać skopiowanie zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia danych do komputera zewnętrznego za pośrednictwem co najmniej łącza USB. Wszelkie pomiary zapisane w urządzeniu muszą być oznaczone znacznikiem daty i czasu ich wykonania. Dodatkowo musi istnieć możliwość opisania ich typem i numerem fabrycznym badanego przekładnika. Pojemność pamięci testera - min. 50 zapisów; o Z zestawem dostarczone powinno być oprogramowanie do obsługi urządzenia na komputerze typu PC umożliwiające co najmniej: > odczytanie i zapisanie w pamięci komputera wszystkich zapisanych w urządzeniu wyników pomiarów, > podłączenie i komunikacja z dostarczoną drukarką wraz z realizacją wydruków pomiarów oraz raportów. II. Wymagania Zamawiającego w zakresie oferty dla testerów przekładników i urządzeń zasilających: 1. Tester powinien posiadać świadectwa wzorcowania potwierdzające klasę dokładności pomiaru (prądu - 1,5% i napięcia - 0,2%) wystawione przez akredytowane laboratorium. 2. Wraz z ofertą Dostawca przedłoży: o jeden egzemplarz (próbkę) oferowanego rozwiązania wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego sprawdzenia i oceny (oraz 1 egzemplarz akumulatorowego zasilacza w przypadku gdy stanowi on oddzielne urządzenie),
-kartę/y katalogową/e urządzenia/urządzeń, zawierającą informacje techniczne w zakresie wystarczającym dla jednoznacznej oceny jego/ich właściwości, parametrów, zakresu stosowania (w języku polskim lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy tłumaczenie na język polski), o instrukcja obsługi w języku polskim, o deklarację zgodności spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, o świadectwo wzorcowania przedłożonego urządzenia. 3. Zwrot próbek przedłożonych wraz z oferta nastąpi: o w przypadku zwycięskiej oferty i zawarcia umowy: po 30 dniach od czasu zakończenia dostaw, o w pozostałych przypadkach: do 30 dni od czasu zakończenia postępowania przetargowego. III. Wymagania Zamawiającego w zakresie dostaw oraz gwarancji dla testerów przekładników prądowych i urządzeń zasilających: 1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy, wolne od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawne na dzień dostawy. 2. Wykonawca: o udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia: 24 miesiące od dnia dostawy, o pokryje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi lub wymianą urządzeń wadliwych na wolne od wad, o zobowiązuje się do rozstrzygania reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia pisemnego lub faksem, dopuszcza się zgłaszanie drogą elektroniczną, o zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady zgłoszonej w okresie gwarancji w terminie 14 dni od uznania reklamacji (nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w tym terminie będzie równoznaczne z jej uznaniem),
-w okresie gwarancji dokona na własny koszt odbioru wadliwej rzeczy z miejsca dostarczenia oraz dostarczy wolne od wad pod ten adres, o dokona wymiany rzeczy na nową lub zwrotu wynagrodzenia, w przypadku gdy w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania naprawy, po której urządzenie nadal będzie wykazywało wady. 3. W przypadku wymiany bądź naprawy urządzenia okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od dnia odbioru urządzenia wolnego od wad. 4. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednodniowego instruktażu z zakresu stosowania i obsługi urządzenia dla 18 osób. Termin i miejsce instruktażu zostanie ustalone w porozumieniu zamawiającego z wykonawcą. W przypadku nieuzgodnienia terminu i miejsca, instruktaż zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od daty dostawy, w lokalizacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Koszty przeprowadzenia instruktażu ponosi Wykonawca.
2. Nie dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na zadanie wymienione w pkt. II SIWZ ,,Przedmiot
Zamówienia".
4. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych
5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 24 miesięczną
gwarancję.
6. Wymagania dotyczące dostawy:
o Magazyn Główny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, przy ulicy Ciepłowniczej 8E

CPV: 38551000- 2

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert jest niejawne
1. Otwarcie ofert jest niejawne dla Wykonawców. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa
powołana przez Zamawiającego.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów przy ul. 8-go Marca
8, w Kancelarii Ogólnej - pokój Nr 20, nie później niż do dnia 23.05.2019 do godziny 9;00

Miejsce i termin realizacji:
5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2 Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego, z
zachowaniem zasad określonych w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz Dobrych
Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla
Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. (dokumenty dostępne na stronie:
https://pgedystrybucja.pl/przetargi
Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 113 poz.
759, z 2010r.).
3 Informacje uzupełniające:
a) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami składane mogą być
wyłącznie w języku polskim,
b) z tytułu nie przyjęcia lub odrzucenia ofert, Wykonawcom nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego,
c) wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca,
d) Komisja przetargowa, po przeprowadzeniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty, może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe z Wykonawcami.
Stawki i ceny podane przez Wykonawcę w ofercie po negocjacjach handlowych nie mogą być
wyższe, niż w złożonych ofertach papierowych,
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
f) w zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Procedury i kodeksu cywilnego,
g) przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca bezwarunkowo
akceptuje warunki postępowania określone w SIWZ.
4 Udzielanie wyjaśnień:
a) nie przewiduje się zwoływania zebrań Wykonawców
b) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą również na
pisemne pytania przesyłane za pomocą faksu.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji
wpłynie do niego na mniej niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań i odpowiedzi
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.pgedystrybucja.p bez
ujawniania źródła zapytania.
2. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową. Oferty złożone po
terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Wadium powinno być wniesione w terminach określonych w punkcie ,,Wadium".
6. Zaproponowanie okresu dłuższego niż określony powyżej jest równoznaczne z niespełnieniem
wymagań, co spowoduje odrzucenie oferty.
7. Wymagany termin związania ofertą: 45 dni.
8. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana.
IV. WADIUM
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
3 500,00 zł., słownie: trzy tysiące pięćset złotych.
Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie w tym również na przedłużony okres związania
ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
1. Zasady wnoszenia wadium
Przy wnoszeniu wadium należy podać znak sprawy 263/LZ/2019
Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych .
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, nr rachunku: 19 1240 6292 1111 0010 6194 6072
a w innych formach przez złożenie oryginału dokumentu w pokoju nr 20 (kancelaria)
- w nieprzekraczalnym terminie do godz 9;00 w dniu przetargu.
Do oferty należy dołączyć kopię gwarancji (poręczenia).
Wadium w formie pieniężnej uważa się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek
bankowy Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji prosimy o uwzględnienie faktu,
iż przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym
Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie zobowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
o nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach
handlowych,
o uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej.
2. Zasady zwrotu wadium
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, w wysokości w jakiej zostało wniesione, na
rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli:
o upłynie termin związania ofertą,
o Zamawiający unieważni postępowanie.
o dokonano wyboru oferty, z wyjątkiem wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
Wadium Wykonawcy, którego oferta została uzna za najkorzystniejszą, zostanie zwrócone po
podpisaniu umowy.
Wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia pisemnego wniosku przez
Wykonawcę :
o który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty,
o który został wykluczony z postępowania,
o którego oferta została odrzucona.
3. Utrata wadium
Zamawiający może zatrzymać wadium, w sytuacji, gdy Wykonawca nie potwierdził
wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych, uchyla się od
zawarcia Umowy zakupowej, odmówił podpisania Umowy zakupowej.
V. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia lub jego części, przelewem
na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wraz
z podpisanym protokołem odbioru.
2. Faktury należy wysyłać na adres:
Iron Mountain Polska Sp. z o. o.
ul. Czarnieckiego 122
26-617 Radom
3. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności,
o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wymagania i zalecenia ogólne:
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b) wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność
jej treści, sporządzona na drukach załączonych do SIWZ,
c) ofertę należy sporządzić w języku polskim,
d) ofertę należy dostarczyć w dwu zamkniętych kopertach w sposób uniemożliwiający odczytanie
jej zawartości bez uszkodzenia opakowania,
e) koperty należy opisać w następujący sposób:
zewnętrzną - nazwa i adres Zamawiającego oraz dodatkowo ,, Oferta na dostawę
przenośnych testerów do sprawdzania pomiarowych przekładników prądowych klasy 0,5
stosowanych w półpośrednich układach pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej dla
potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów"
- Nr sprawy 263/LZ/2019 - Nie otwierać przed przetargiem w dniu 23.05.2019
wewnętrzną - tekst jak na kopercie zewnętrznej oraz nazwa i adres Wykonawcy,
f) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań, a wszystkie strony oferty zawierające tekst parafowane,
g) wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane i trwale złączone w sposób
uniemożliwiający wyjęcie którejkolwiek z kartek,
h) oferta winna zawierać spis treści
i) wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz dodatkowo
opatrzone datą dokonania poprawki i parafą osoby podpisującej ofertę.
2. Zmiany i wycofanie oferty:
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej,
b) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta
należy opatrzyć napisem ZMIANA,
c) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie
należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
3. Zawartość oferty:
a) wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy". Ofertę należy złożyć na kopii ,,Formularza
ofertowego" załączonego do SIWZ (Załącznik nr 1),
b) oświadczenie, którego treść podano w punkcie ,,Wymagane oświadczenie"- Załącznik Nr 2,
c) dokumenty wymienione w punkcie ,,Wymagane dokumenty", w podanej tam kolejności -
Załącznik Nr 3,
d) wypełniona informacja o Wykonawcy - Załącznik Nr 4.
W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione muszą być
umieszczone w odrębnej kopercie dołączonej do oferty i oznaczone klauzulą: ,,Nie
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 1537, poz. 1503 t.j. z póz.
zm.)".
W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie
dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem
z postępowania na ich życzenie.
VII. INFORMACJA O WARUNKACH JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
o Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na sumę ubezpieczenia co najmniej 100 000,00 PLN na jeden wypadek
ubezpieczeniowy.
o spełniają wymagania wynikające z oświadczeń, które przedstawiono w punkcie ,,Wymagane
oświadczenia".
o nie podlegają wykluczeniu na podstawie punktu 6.3.4.I. Procedury Zakupów PGE
Dystrybucja S.A.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zakupowego Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej informacji z Krajowego Rejestru
Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia Postępowania
zakupowego w zakresie przestępstw wymienionych w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A.
albo oświadczenia w tym zakresie wszystkich członków zarządu, wspólników spółek jawnych,
partnerów, komplementariuszy. Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą.
2. Oferta, która nie będzie zawierała wymaganych oświadczeń i dokumentów oraz nie spełni
wymogów SIWZ zostanie odrzucona z postępowania.
3. Warunki wymagane od Wykonawców będą oceniane na zasadzie spełnia - nie spełnia Wykonawca,
który nie spełni wymogów zostanie wykluczony z postępowania.
4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, podając
uzasadnienie.
VIII. WYMAGANE OŚWIADCZENIA
Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie:
Druk Załącznik Nr 2
1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
2. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
IX. WYMAGANE DOKUMENTY
Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia, wymagane jest, przestawienie
aktualnych, wymienionych w Załączniku Nr 3 dokumentów. Dokumenty te, mogą być przedstawione
w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone
klauzulą ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie
zawierającej tekst przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, lub notarialnie.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w walucie polskiej i zawierać wszystkie koszty związane
z dostawą stanowiącą przedmiot zamówienia. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę cena brutto.
Cena ofertowa określona przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy i nie podlega
zmianom.
XI. OCENA OFERT
1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującym
kryterium ( waga %) - cena -100%
Oferty otrzymają ilość punktów wg następującego wzoru:
najniższa cena oferowana
------------------------------ X100
cena badanej oferty
Cena najniższa i cena badanej oferty w podanym wyżej wzorze są to ceny brutto.
b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów oraz
którego oferta spełnia wymogi SIWZ.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone dwie lub więcej ofert, które otrzymały taką samą ilość punktów, zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach,
c) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Sposób poprawiania oczywistych omyłek :
Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty. Zamawiający uzna za oczywistą omyłkę pisarską tylko taki błąd, którego poprawienie nie
będzie prowadziło do zmiany treści oferty.
Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki takie jak:
o błędy pisarskie,
o logiczne,
o niedokładności, co do daty,
o nazwiska,
oraz inne, których oczywistość nasuwa się sama bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań
czy ustaleń.
2. Z postępowania zostanie sporządzony protokół, zawierający propozycję Komisji, co do wyboru
oferty najkorzystniejszej.
3. Protokół Komisji przetargowej wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.
4. Po zatwierdzeniu protokołu, Komisja przetargowa zawiadomi Wykonawcę, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, o wyniku postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców o jego
zakończeniu.
XIII. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta będzie
najkorzystniejsza oraz spełni wszystkie przedstawione wymagania.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O miejscu i terminie
zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo wybrać tę
spośród pozostałych ofert, która jest najkorzystniejsza albo unieważnić postępowanie.

Kontakt:
c) Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
> w sprawach merytorycznych i SIWZ:
Krzysztof Karłowski
tel. 15/ 891 4650
fax:15/891 4602
e-mail: krzysztof.Karlowski@pgedystrybucja.pl
> w sprawie bieżącego statusu postępowania:
Wiesław Ruszel- Sam. Referent ds. Zamówień Publicznych
tel. 17/ 749 7983, fax: 17/ 749 7982
e-mail: Wiesław.Ruszel@pgedystrybucja.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.