Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych:

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych:

Data zamieszczenia: 2019-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie reprezentowany przez Dyrektora Pana Piotra Grudzińskiego
ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 054 423 23 00, tel. 54 413 50 95 w. 63;
piotrg@mopr.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zwraca się z prośbą o złożenie
oferty na wykonanie robót budowlanych: ,,Dostawa i montaż płytek oraz wykładziny PCV w
budynku Świetlicy Środowiskowej ,,Zorza" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we
Włocławku". Roboty budowlane odbędą się w ramach projektu partnerskiego, pn. ,,Rodzina
w Centrum 2" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój
usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach
części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego

II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: ,,Dostawa i montaż płytek oraz
wykładziny PCV w budynku Świetlicy Środowiskowej ,,Zorza" Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie we Włocławku". Roboty budowlane odbędą się w ramach projektu partnerskiego,
pn. ,,Rodzina w Centrum 2" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo,
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług
społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego
Funduszu Społecznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.

Dokument nr: MOPR.WS.WR.081.2.6.71.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie nastąpi w miejscu ich składania dnia 17 maja 2019r. godz. 13.30

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 3 ) do dnia 17.05.2019 do
godz. 13:00 w zapakowanej i oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia kopercie z
dopiskiem ,,Rodzina w Centrum 2" w siedzibie Ośrodka we Włocławku przy ul.
Żytnia 58, 87-800 Włocławek,

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji:
Zamówienie należy zrealizować do 15 czerwca 2019roku.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty
ekonomii społecznej. Przez ,,Podmiot ekonomii społecznej" należy rozumieć zgodnie z
definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwziąć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
tj-:
1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651,
z późn. zm.);
2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) CIS i KIŚ;
b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
póz. 239, z późn. zm.);
4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.
Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z
której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
1 niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego
w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( stanowiący Załącznik nr 2) oraz aktualnego
dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu Krajowego Rejestru
Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający wymaga aby oferent - PES wykazał się wykonanymi robotami budowlanymi
mającymi za przedmiot wykonanie prac remontowych odpowiadających swoim rodzajem
pracom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje): min. 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi Zamówienia tj.
wykonał prace polegające na wykonaniu robót budowlanych - obejmujących dostawę płytek,
demontaż starych i położenie nowych płytek oraz wykładziny PCV.
3. Oferty składane po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
V. Oferty powinny zawierać:
-wypełniony formularz ofertowy
- wypełnienie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
VII. Sposób oceny oferty:
1. Kryterium oferty: cena 100%
2. Oferty we wstępnej ocenie zostaną sprawdzone pod względem kompletności i
spełniania wymogów formalnych.
3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone. Zamawiający nie
odpowiada za braki formalne ofert i ich skutek.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o spełnianie warunków zamawiającego
na podstawie wzoru:
cena oferowana minimalna brutto
cena oferty brutto = cena badanej oferty brutto xl00pktx 100%
5. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto.
6. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
7. Zamawiający będzie przyznawał punkty za ww. kryteria z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

Kontakt:
VIII. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
Beata Mrozińska-Chlebowska, Dagmara Rutkowska w dni robocze w godzinach pracy pon.,
śr., czw. tj. od 07:30 do 15:30, wt. od 07:30 do 16:00, pt. od 07:30 do 15:00 tel. 54 413 50 95
w. 63;
e-mail: rwc@mopr.wloclawek.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.