Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uporządkowanie systemu odprowadzania wód deszczowych

Przedmiot:

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód deszczowych

Data zamieszczenia: 2019-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o
ul. Wandy 6
40-322 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 323500075, Faks: +48 322097706
zamowienia@kiwk.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/02/I/2019/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.3_ZGRZEBNIOKA
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje wykonania zakresu zaprojektowanego w ul. Huberta, Przepiórek, Szpaków w Katowicach, tj:

-- budowę zjazdu do zbiornika wraz z budową ogrodzenia i bramy wjazdowej od ul. Szpaków celem obsługi technicznej istniejącego wału ziemnego,

-- przebudowę istniejących kanałów deszczowych: Dn 800 mm GRP L = 113,5 m, Dn 500 mm GRP L = 50,2 m, Dz 315 mm PVC-U L = 31,5 m wraz z przepięciem wszystkich istniejących dopływów,

-- przebudowę i budowę przykanalików Dz 200 mm PVC-U L = 31,4 m z wpustów ulicznych,

-- renowację metodą bezwykopową przy użyciu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV odcinka kanału D1-k393 o średnicy Dn 800 mm L = 9,5 m,

-- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury na skrzyżowaniu z projektowaną kanalizacją,

-- likwidację istniejących kanałów,

-- odtworzenie nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych w ulicach: Szpaków, Przepiórek i Huberta.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45110000
45111000
45230000
45231000
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,Uporządkowanie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach".

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonania zakresu zaprojektowanego w ul. Huberta, Przepiórek, Szpaków w Katowicach, tj:

Budowę zjazdu do zbiornika wraz z budową ogrodzenia i bramy wjazdowej od ul. Szpaków celem obsługi technicznej istniejącego wału ziemnego;

Przebudowę istniejących kanałów deszczowych: Dn 800 mm GRP L = 113,5 m, Dn 500 mm GRP L = 50,2 m, Dz 315 mm PVC-U L = 31,5 m wraz z przepięciem wszystkich istniejących dopływów,

Przebudowę i budowę przykanalików Dz 200 mm PVC-U L = 31,4 m z wpustów ulicznych,

Renowację metodą bezwykopową przy użyciu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV odcinka kanału D1-k393 o średnicy Dn 800 mm L = 9,5 m,

Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury na skrzyżowaniu z projektowaną kanalizacją,

Likwidację istniejących kanałów;

Odtworzenie nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych w ulicach: Szpaków, Przepiórek i Huberta.

3. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

45000000 - 7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000 - 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45111000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

Elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

I linii energetycznych

45233000 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Kod NACE:

Sekcja F, Grupa 45.2

Wyszczególnienie: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 7, 11a-11e do SIWZ.

Wszędzie tam, gdzie w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urządzenia czy materiału lub o konkretnym urządzeniu lub materiale należy przez to rozumieć, że jest to przykładowe rozwiązanie wskazujące jedynie ich parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, że urządzenia te (materiały) będą posiadały parametry techniczne i jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji.

5. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwoleń, użytkowania terenu w trakcie robót, koszty administracyjne, utrzymania czystości placu budowy oraz terenu przyległego w tym w okresie zimowym itp. oraz poniesie koszty dostosowania się do pozostałych wymagań (dodatkowe wymagania znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ).

2) Wszystkie elementy i materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych.

3) Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt uaktualni i zatwierdzi projekt organizacji ruchu.

4) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedstawienia karty przekazania odpadów do utylizacji, w tym gruzu i ziemi z wykopów lub przedstawić inny dokument na ich ponowne wykorzystanie lub recykling.

5) Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace związane z wycinką zieleni zgodnie z inwentaryzacją zieleni oraz decyzjami administracyjnymi przekazanymi wykonawcy przez Zamawiającego oraz zgodnie z Ustawą z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody.

Koszty czynności wymienionych powyżej uważa się za wycenione przez wykonawcę, ujęte w cenie oferty i niepodlegające odrębnej zapłacie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji - max. 20 pkt. / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za nieterminową zapłatę podwykonawcom - max. 10 pkt. / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania - doświadczenie zawodowe Kierownika budowy (max. 10 pkt.) / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0002/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II oś Priorytetowa. Projekt ,,Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap I".

CPV: 45000000, 45100000, 45200000, 45110000, 45111000, 45230000, 45231000, 45233000

Dokument nr: 223455-2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego:

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, sala konferencyjna, POLSKA

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Katowice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2019

Kontakt:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Wandy 6
Katowice
40-322
Polska
Osoba do kontaktów: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Tel.: +48 323500075
E-mail: zamowienia@kiwk.katowice.pl
Faks: +48 322097706
Kod NUTS: PL22A

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.