Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
4030z ostatnich 7 dni
14009z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla...

Przedmiot:

Wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna
Nowodworska 1
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
+48 81 852 66 5
m.szlachta@drukarnia-dako.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184988
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 003/2019 na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który wykona zewnętrzną instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).
Działki na których zlokalizowany będzie budynek CBR, dla którego należy wykonać instalację zewnętrzną znajdują się w Lubartowie (gmina: Lubartów; powiat: lubartowski; województwo: lubelskie), są to działki nr 42/2 oraz 58.
Cel zamówienia
Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotu, który w ramach realizowanego przez Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna projektu pt.: ,,Budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej w Drukarni DAKO" - zrealizuje przedmiot zamówienia polegający na wykonaniu zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Zamówienie należy wykonać w oparciu o ,,Projekt zagospodarowania terenu hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem techniczno-socjalnym z zewnętrznymi instalacjami oraz drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i miejscami postojowymi Drukarni DAKO. Projekt zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej".
Usługi Geodety pozostają po stronie Zamawiającego.
Z uwagi na fakt, że separator i dwie studnie kanalizacji sanitarnej umieszczone zostaną w istniejącej już drodze pożarowej, dodatkowym, nieopisanym w/w projekcie zagospodarowania terenu, obowiązkiem potencjalnego wykonawcy będzie przywrócenie pierwotnego stanu nawierzchni w obrębie drogi pożarowej naruszonej w wyniku robót kanalizacyjnych. Do obowiązków Wykonawcy należało, również będzie wykonanie instalacji podposadzkowej.
Miejsce realizacji zamówienia: nr działki 42/2 oraz 58 w miejscowości Lubartów, gmina Lubartów.
Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy Zamawiającego, szczegółowa specyfikacja techniczna (,,Projekt zagospodarowania terenu hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem techniczno-socjalnym z zewnętrznymi instalacjami oraz drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i miejscami postojowymi Drukarni DAKO. Projekt zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej".) Przedmiotu Zamówienia znajduje się w siedzibie firmy Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna i od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego do dnia zakończenia terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania, dokumentacja będzie udostępniana na prośbę oferentów. Potencjalny oferent chcąc uzyskać dostęp do dokumentów projektowych składa za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.szlachta@drukarnia-dako.pl zapytanie o umożliwienie mu dostępu, potencjalny oferent otrzyma na podany w zapytaniu adres e-mail oświadczenie o zachowaniu poufności w formie elektronicznej. Chcąc uzyskać dostęp do dokumentacji, potencjalny oferent składa w formie pisemnej otrzymane oświadczenie, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu będącego potencjalnym oferentem i tak podpisane oświadczenie składa osobiście lub przesyła na adres biura firmy Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Nowodworska 1, 21-100 Lubartów. W momencie dostarczenia oświadczenia do biura Zamawiającego, potencjalny oferent zostaje zaproszony do biura firmy, celem uzyskania kopii dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej na przenośnym nośniku pamięci - pendrive, bądź kopia dokumentacji zostaje przesłana na podany przez niego adres e-mail.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu wykonywania robót budowlanych. Wizja lokalna będzie możliwa od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego do dnia zakończenia terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00), wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty. W celu umówienia terminu wizyty prosimy o kontakt mailowy, pod adresem m.szlachta@drukarnia-dako.pl, bądź telefoniczny pod nr 602-276-162

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1184988, 003/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 31-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Wersja papierowa powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazujący na zawartość (np. ,,Oferta na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego.") w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Nowodworska 1
21-100 Lubartów
Oferta może zostać dostarczona wyłącznie w jeden z poniższych sposobów:
1. osobiście,
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
3. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Oferty będą przyjmowane do godziny 15:00 dnia 31/05/2019 roku (decyduje godzina i data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Lubartów
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane do 20.09.2019 r. Wejście ekipy budowlanej na plac robót budowlanych nie później niż 17.06.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć Oferenci posiadający doświadczenie w budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 roboty budowlane w wyżej wymienionym zakresie.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty:
1. opis wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania;
2. kopie referencji potwierdzających wykonanie opisanych robót budowlanych.
Potencjał techniczny
Oferent musi dysponować pełnym wyposażeniem technicznym niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia w miejscu realizacji zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:
1) dysponują na czas realizacji zamówienia:
- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, która:
I. posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci kanalizacyjnych, uprawniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
II. jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
III. posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje określone powyżej dla funkcji Kierownika budowy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na realizację zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty zaświadczenie o wykupionej polisie OC w wysokości minimum wartości składanej oferty.
Dodatkowe warunki
ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTY, KTÓRE:
a. zostały przygotowane w sposób niezgodny z wymaganiami opisanymi w akapicie ,,SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY" niniejszego zapytania ofertowego,
b. są niekompletne - nie zawierają wszystkich wymaganych od oferenta dokumentów opisanych w punkcie ,,Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy" niniejszego zapytania ofertowego ,
c. mają krótszy niż wymagany niniejszym zapytaniem ofertowym okres związania oferenta tą ofertą,
d. złożone zostały po terminie składania ofert,
e. została podpisana przez osoby nieupoważnione ze strony potencjalnego dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (weryfikacja na podstawie dokumentu rejestrowego).
Oferta odrzucona albo złożona przez oferenta uprzednio wykluczonego z postępowania nie podlega ocenie.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim - pismem maszynowym lub komputerowym.
2) Okres związania oferenta ofertą nie może być krótszy niż 1 miesiąc od dnia sporządzenia oferty.
3) Oferta musi zawierać minimum następujące informacje:
a) dane oferenta;
b) datę sporządzenia oferty;
c) określenie terminu ważności oferty;
d) określenie ceny netto i brutto;
e) określenie terminu realizacji zamówienia;
f) określenie okresu, na jaki udzielana jest gwarancja.
4) Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione ze strony potencjalnego dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym). W przypadku Oferentów z zagranicy, należy załączyć dokument rejestrowy Firmy.
ZASTRZEŻENIA
1. Oferty częściowe są wykluczone.
2. Oferenci przygotowują i składają oferty na własny koszt i na własne ryzyko gospodarcze.
3. Oferty ani załączniki do ofert nie podlegają zwrotowi oferentom.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy ani do rozpoczęcia negocjacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub w przypadku wykluczenia oferenta z postępowania.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Ponadto Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego przedkłada klauzule informacyjną.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia).
3. Klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych.
4. Klauzula o zachowaniu poufności.
5. Opis wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.
6. Kopie referencji potwierdzających wykonanie opisanych w załączniku nr 5 robót budowlanych.
7. Kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje dla funkcji Kierownika budowy, w tym:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej;
- kopie dokumentów potwierdzających członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
8. Dokument potwierdzający, że sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwala na realizację zamówienia - kopia polisy OC o wysokości co najmniej wartości złożonej oferty.
9. Dokument rejestrowy firmy - dotyczy oferentów z zagranicy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oceny ofert dokona Komisja ds. wyboru dostawcy powołana przez Właścicieli Firmy.
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w oparciu o sumę uzyskanych punktów w poniższych kryteriach szczegółowych
KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Cena - do 80 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
C= (Cn/Co)*80
Gdzie:
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty
Co- cena netto rozpatrywanej oferty
2. Gwarancja - do 20 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za długość (ilość miesięcy) udzielonej gwarancji:
o 60 miesięcy i więcej - 20 pkt.
o od 36 do 59 miesięcy - 10 pkt.
o 35 miesięcy i krócej - 0 pkt.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na uzyskanie przez oferentów tej samej liczby punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą z punktu widzenia ochrony środowiska.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów za pośrednictwem portalu ,,Baza konkurencyjności".
Wykluczenia
ZAMAWIAJĄCY WYKLUCZY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCĘ, KTÓRY:
I. jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
II. w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządził Zamawiającemu szkodę lub był/jest z Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym;
III. złożył w związku z zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Adres
21-100 Lubartów
lubelskie , lubartowski
Numer telefonu
+48 81 852 66 5
NIP
7140002190
Tytuł projektu
Budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej w Drukarni DAKO.
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0295/17-00
Załączniki

Załącznik nr 4. Oświadczenie o zachowaniu poufności w związku z wzięciem udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3. . Klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marzena Chudzik, Marta Szlachta

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.