Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
4030z ostatnich 7 dni
14009z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów operacyjnych

Przedmiot:

Zakup materiałów operacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: MEGATECH TECHNOLOGY Sp. z o.o
Powstańców Śląskich 4
42-660 Kalety
powiat: tarnogórski
605 063 011
oferty@mttechnology.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184939
Województwo: śląskie
Miasto: Kalety
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakupu materiałów operacyjnych - materiały eksploatacyjne_2
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
KOD CPV :
METALE / KOD CPV: 14700000-8
MATERIAŁY IZOLACYJNE / CPV 44111500-6
SZCZEGÓŁOWA LISTA MATERIAŁÓW OPERACYJNYCH (WRAZ Z ICH ILOŚCIĄ) ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA W ZAŁĄCZENIU DO PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: "ZAPYTANIE_OFERTOWE_MEGATECH_mat.operacyjne_eksploatacyjne_2"
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy ramowej bądź uruchomienie procedury zamówienia na kupno i dostawę surowców i materiałów operacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych dla projektu pt. ,,Opracowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC jako magazynu energii kinetycznej wraz z elementami infrastruktury zapewniającej doładowywanie magazynu oraz szybkie odzyskiwanie energii i przetwarzanie jej do formy i parametrów pozwalających na efektywne wykorzystywanie przez standardowe urządzenia" w okresie od zawarcia umowy ramowej z wybranym dostawcą do 31.08.2019r.
Zastosowane zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy nie narzucają na Oferentów obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań a informują jedynie o minimalnych parametrach i standardach. Posługiwanie się pewnymi typami rozwiązań, nie ma charakteru obligatoryjnego a jedynie przykładowy. Wskazania względem oczekiwanych parametrów technicznych, oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Zakup materiałów operacyjnych jest niezbędny do prawidłowej realizacji Projektu i osiągnięcia określonych celów w przedmiotowym projekcie. Celem zawarcia umowy ramowej jest zapewnienie stałych i optymalnych pod względem czasowym i finansowym dostaw surowców i materiałów operacyjnych. Poniżej przedstawiony katalog surowców i materiałów operacyjnych stanowi potencjalny przedmiot zamówienia realizowany w ramach umowy ramowej lub umów z więcej niż jednym Dostawcą. W związku ze specyfiką i zakresem prowadzonych prac badawczo - rozwojowych w projekcie, Zamawiający nie ma technicznej możliwości dookreślenia docelowego asortymentu materiałów operacyjnych ani też docelowej ilości danego asortymentu.
W związku z powyższym, poniższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że
w zależności od wyników prac badawczo - rozwojowych może zaistnieć potrzeba dokonania zamówienia materiału operacyjnego (odpowiadającemu klasyfikacji kodowej) innego niż wskazany poniżej.
Poniżej wskazane zestawienie surowców i materiałów operacyjnych zostało przygotowane z najwyższą starannością i jest adekwatne do zakresu zaplanowanych prac badawczych bezpośrednio związanych
z realizacją projektu.
Przygotowując ofertę należy uwzględnić ilości i rodzaju asortymentu jak również wziąć pod uwagę możliwość przekroczenia ilościowego (20%) w danej kategorii asortymentowej.
Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu ,,Opracowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC jako magazynu energii kinetycznej wraz z elementami infrastruktury zapewniającej doładowywanie magazynu oraz szybkie odzyskiwanie energii i przetwarzanie jej do formy i parametrów pozwalających na efektywne wykorzystywanie przez standardowe urządzenia" (nr projektu POIR.01.02.00-00-0326/16 INNOMOTO), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: POIR.01.02.00. Sektorowe programy B+R (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, MEGATECH TECHNOLOGY Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów operacyjnych.
Przedmiot zamówienia
1. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
KOD CPV :
METALE / KOD CPV: 14700000-8
MATERIAŁY IZOLACYJNE / CPV 44111500-6
SZCZEGÓŁOWA LISTA MATERIAŁÓW OPERACYJNYCH (WRAZ Z ICH ILOŚCIĄ) ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA W ZAŁĄCZENIU DO PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: "ZAPYTANIE_OFERTOWE_MEGATECH_mat.operacyjne_eksploatacyjne_2"

CPV: 14700000-8

Dokument nr: 1184939, MEGATECH TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 14-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć do dnia 14.06.2019r.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Oferty należy składać mailem (oferty@mttechnology.pl) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres siedziby Spółki);
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia 14.06.2019r.
9. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Andrzej Szojda.
10. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
11. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
12. Do formularza oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych punkcie V.1. i V.2. niniejszego zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: 42-660 Kalety (ul. Powstańców Śląskich 4)
Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / termin realizacji umowy: od 14 czerwca 2019 roku do 31.08.2019 roku. Z możliwością wydłużenia zgodnie ze zmianą w okresie realizacji Projektu.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia,
c. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do terminowego wykonania zamówienia,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości,
f. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
g. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Spełnienie wskazanych powyżej warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia". Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.
Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wybranego Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy / Zamówienia, zwanego dalej ,,zabezpieczeniem".
Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy / Zamówienia. Jeżeli Oferent będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyło także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
Wysokość zabezpieczenia będzie przedmiotem negocjacji i zostanie zapisana w Umowie / Zamówieniu.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Umowy / Zamówienia zawartej
w wyniku niniejszego zamówienia.
Zmiany będą mogły dotyczyć:
a. terminu realizacji Umowy / Zamówienia wynikającego m.in. z wydłużenia realizacji projektu.
b. wielkości zamówienia. Zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50% wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do formularza oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych punkcie V.1. i V.2. niniejszego zapytania - zgodnie ze wzorem załączonym do publikacji ogłoszenia: "FORMULARZ_OFERTY_MEGATECH_mat.eksploatacyjne_2".
Zamówienia uzupełniające
KODY CPV :
METALE / KOD CPV: 14700000-8
MATERIAŁY IZOLACYJNE / CPV 44111500-6

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena - waga: 76 pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach nie zawierających podatku VAT.
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny
z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.
Czas realizacji dostawy - waga: 24 pkt.
Prosimy o podanie zakładanego czasu dostawy liczonego w dniach kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia do dnia faktycznego dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca docelowego określonego w treści Zapytania ofertowego w punkcie III.2. Czas dostawy nie może być dłuższy niż 35 dni. W przypadku zaoferowania na poszczególny element / poszczególne elementy terminu realizacji dostawy dłuższego niż 35 kalendarzowych, dany asortyment nie będzie poddawany ocenie punktowej.
Punktacja za dane kryterium zostanie przyznana w sposób następujący:
? czas dostawy nie dłuższy niż do 7 dni: 24 pkt,
? czas dostawy od 8 do 14 dni: 12 pkt,
? czas dostawy od 15 do 35 dni: 0 pkt,
Najkorzystniejszą ofertą, według określonych kryteriów oceny (max. 100 pkt.) zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.
W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).
Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania? (TAK / NIE).
W związku z powyższym Zamawiający prosi o podanie w treści oferty informacji
o stosowaniu w Państwa firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: w skład którego wchodzi System zarządzania środowiskowego ISO 14001. (TAK stosujemy / NIE stosujemy).
W sytuacji nie podania w treści oferty w/w informacji Zamawiający założy,
że Zintegrowany System Zarządzania nie jest stosowany u danego Oferenta.
Brak w treści oferty w/w informacji nie ma wpływu na ocenę kompletności oferty od strony formalnej i nie powoduje jej odrzucenia.
Wykluczenia
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:
a. nie spełniają warunków wskazanych z V.1 niniejszego zapytania ofertowego.
b. nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Zamawiającego.
c. są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem polegające na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MEGATECH TECHNOLOGY
Adres
Jaworowa 30
42-660 Kalety
śląskie , tarnogórski
Numer telefonu
605 063 011
NIP
6452551635
Tytuł projektu
Opracowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC jako magazynu energii kinetycznej wraz z elementami infrastruktury zapewniającej doładowywanie magazynu oraz szybkie odzyskiwanie energii i przetwarzanie jej do formy i parametrów pozwalających na efektywne wykorzystywanie przez standardowe urządzenia
Numer projektu
POIR.01.02.00-00-0326/16-00
Załączniki

ZAPYTANIE_OFERTOWE_MEGATECH_mat.operacyjne_eksploatacyjne_2
FORMULARZ_OFERTY_MEGATECH_mat.eksploatacyjne_2

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Andrzej Szojda

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.