Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i budowa piłkochwytów, instalacji oświetlenia oraz modernizacja...

Przedmiot:

Zaprojektowanie i budowa piłkochwytów, instalacji oświetlenia oraz modernizacja ogrodzenia boiska

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
ul. Konstytucji 3 Maja 31
43-190 Mikołów
powiat: mikołowski
tel. 32 779 76 03, faks 32 779 76 03 wew. 27
zamowienia@mosir.mikolow.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i budowa piłkochwytów, instalacji oświetlenia oraz modernizacja ogrodzenia boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A w Mikołowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa piłkochwytów LKS Orzeł Mokre
1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i budowa piłkochwytów, instalacji oświetlenia oraz modernizacja ogrodzenia boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A w Mikołowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa piłkochwytów LKS Orzeł Mokre 2. Zakres przedmiotu zamówienia dot. budowy piłkochwytów - ogrodzenia, instalacji oświetlenia oraz modernizacji ogrodzenia obejmuje: a) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakres ? budowy piłkochwytów (ogrodzenia) o wys. 6m z trzech stron w układzie ciągłym (N, S, E) wraz z bramami i furtkami wejściowymi dla boiska treningowego - na długości ok. 260 m ? budowy instalacji oświetlenia na słupach posadowionych na fundamentach prefabrykowanych wraz z zasilająca linią kablową i układem sterowania oraz oprawami LED oraz instalacji zasilania dla tablicy typu telebim, ? demontaż części istniejącego ogrodzenia betonowego zlokalizowanego pomiędzy boiskiem głównym i boiskiem treningowym o wys. 1,50m i montaż w tym miejscu ogrodzenia panelowego z podwaliną betonową o wys. całkowitej ok.1,70m (0,20m podwalina + panel ogrodzeniowy 1,50m) wraz z furtkami i bramami wjazdowymi - na długości ok. 115 m b) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę piłkochwytów-ogrodzenia, wykonanie instalacji oświetlenia oraz modernizacji ogrodzenia lub administracyjnego potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę c) Budowę piłkochwytów, instalacji oświetlenia ze słupami i oprawami oraz modernizacja ogrodzenia d) Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń (np. uszkodzenie instalacji nawadniającej, uszkodzenie trawnika, infrastruktury podziemnej itp.) e) Zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót oraz nadzoru autorskiego projektantów, przez osób posiadające wymagane uprawnienia budowlane (w zakresie branż objętych zadaniem inwestycyjnych). f) Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy. g) Wywóz materiału betonowego pochodzącego z rozbiórki ogrodzenia oraz słupów - utylizacja wraz z kosztem wywozu po stronie Wykonawcy h) Wywóz materiału rozbiórkowego i stalowego (złom) pochodzącego z rozbiórki - utylizacja na koszt Wykonawcy z uwarunkowaniem dokonania zwrotu dla Zamawiającego należnej kwoty tytułem przekazania złomu lub zwrotu elementów do ponownego wykorzystania (np. metalohalogeny) na podstawie dokumentu WZ lub dokumentu przyjęcia odpadu potwierdzającego ilość i wartość złomu przekazanego do punktu skupu selektywnej zbiórki odpadów. i) Prowadzenie dokumentacji budowy. j) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych oraz wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń (w tym pomiary uzyskanego wymaganego natężenia oświetlenia na płycie boiska) k) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji wraz z dokumentacją kosztową dotycząca wartości poszczególnych elementów scalonych wchodzących w zakres inwestycji (wyodrębnione wartości elementów scalonych wchodzących w skład środka trwałego). 3. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej celem prawidłowego ujęcia i wyceny wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie roboty budowlane konieczne pod względem technicznym i organizacyjnym do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. 5. Materiały użyte do wykonania piłkochwytów, oświetlenia i ogrodzenia winny być odporne na działanie czynników zewnętrznych oraz charakteryzować się trwałością, przeznaczeniem do stosowania na obiektach sportowych oraz posiadać stosowne dopuszczenia do zastosowania. 6. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 7. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do zamontowania urządzeń zgodnie z ich instrukcją montażu. 8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 9. Wykonawca musi mieć uregulowany stan prawno formalny w zakresie wytwarzania odpadów. 10. Wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na koszt własny zgodnie z ustawą o odpadach. 11. Ze względu na prowadzenie prac w sąsiedztwie drogi publicznej, Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest uzyskać oraz pokryć wszelkie koszty związane z prowadzeniem prac w pasie drogi publicznej zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, (zajęcie pasa drogowego, projekty organizacji ruchu itp.) 12. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i p.poż. określone w przepisach szczególnych, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót. 13. Na całość wykonanych robót budowlanych oraz zastosowane materiały Wykonawca udzieli min. 3 letniej gwarancji od daty dokonania przez obie Strony bez zastrzeżeń odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych jak np. źródła światła, na które wymaga się okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z warunkami przekazanymi przez producenta materiałów eksploatacyjnych 14. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu. 15. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, w Programie Funkcjonalno Użytkowym określając charakterystykę wymaganych materiałów dopuszcza jednocześnie zastosowanie innych materiałów o niegorszych parametrach jakościowych i cechach użytkowych, zaproponowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych przez Projektanta. Wykonanie robót musi być zgodne z załączonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym

CPV: 45000000-7,71220000-6,71320000-7,45111000-8,45310000-3,45316100-6,45340000-2

Dokument nr: 547902-N-2019, 1/RB/PN/2019/MOSIR

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://mosirmikolow.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-30, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że : a) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej b) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, c) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej d) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, e) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: o jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia boiska o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto oraz o jednej roboty budowlanej polegającej na budowie ogrodzenia lub piłkochwytów o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykazu osób, skierowanych, przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. b) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - zgodnie z załącznikiem nr 6
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W momencie składania ofert żaden wykonawca nie jest w stanie złożyć takiego oświadczenia, ponieważ nie zna listy wykonawców, którzy oferty złożyli. Z tego względu oświadczenie o grupie kapitałowej złożone wraz z ofertą nie zwalnia wykonawcy od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
Łączna mocwszystkich zainstalowanych opraw 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.