Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa trybun stadionu miejskiego

Przedmiot:

Przebudowa trybun stadionu miejskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobiegniew
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
powiat: strzelecko-drezdenecki
tel. 95 74 88 146
d.domagala@dobiegniew.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Dobiegniew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie"
1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie ścian oporowych oraz płyty fundamentowej pod budowę (montaż) gotowej zadaszonej trybuny na terenie stadionu miejskiego na dz. nr 378/14 w m. Dobiegniew. Zakres zamierzenia obejmie częściową rozbiórkę istniejącej trybuny kamiennej. Na nieruchomości znajduje się stadion miejski wraz z trybuną i zapleczem oraz infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie pełnić funkcję sportową jako wyposażenie obiektu sportowego - stadion miejski. Zaprojektowana trybuna będzie zlokalizowana w miejscu istniejącej trybuny (przeznaczonej do rozbiórki). Nowo projektowana trybuna o konstrukcji stalowej z zadaszeniem z poliwęglanu będzie uzupełniać linię istniejących trybun. Powierzchnia zabudowy 54,56m2, wysokość 4,54m, szerokość 10,79m, długość 5,98m. Podstawowe elementy konstrukcyjne: - ławy żelbetowe, - ściany oporowe - murowane, - konstrukcja stalowa trybun - prefabrykowana. Trybuny posadowione bezpośrednio na gruncie na żelbetowych, wylewanych ławach zbrojonych prętami ze stali fyk=500MPa.
OPIS ROZBIÓRKI
Rozbiórce podlegać będzie część środkowa istniejącej trybuny. Aktualnie trybuna wykonana jest z bloków kamiennych powiązanych zaprawą cementową. Dojście do podwyższonej części poprzez kamienne schody usytuowane na nasypie. Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić za pomocą sprzętu mechanicznego. Podczas prac rozbiórkowych należy zwrócić uwagę na przyległe schody które należy w pierwszej kolejności odspoić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiał powstały z rozbiórki należy zutylizować.
2. OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW: Ściana oporowa
Ściany fundamentowe grubości 24 cm murowane z bloczków betonowych (beton C16/20) na zaprawie cementowej marki M-15. Wszystkie spoiny muru muszą być dobrze wypełnione, wszystkie szczeliny w miejscach spoin na powierzchniach bocznych ścian należy uzupełnić zaprawą a odpryski i ubytki uzupełnić betonem naprawczym. Prace związane z uzupełnieniem powierzchni bocznych muru wykonać przed położeniem izolacji przeciwwilgociowej. Przy murowaniu ścian z bloczków betonowych powinno się stosować następujące zasady ogólne: - do murowania należy użyć zaprawy cementowej (bez dodatku wapna) o marce M-15. - przestrzegać prawidłowego wiązania przy zachowaniu zasady mijania się - spoin w dwóch kolejnych warstwach muru co najmniej o 6 cm, -grubość spoin przy zaprawie cementowej powinna wynosić 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Ścianę należy zakończyć wieńcem żelbetowym o wym. 24/24cm zbrojonego 4012 oraz strzemionami 06 co 30,0cm. Ścianę należy wykończyć zgodnie z warstwami przyjętymi i przedstawionymi w części rysunkowej.
Fundamenty
Posadowienie przyjęto na ławach, fundamentowych żelbetowych wylewanych na mokro z betonu C20/25 zbrojonych stalą B500Sp. Szerokość ław fundamentowych waha się od 40 do 50 cm, grubość 60-100 cm. Bezpośrednio pod ławami należy wylać podkład z chudego betonu (C8/10) i grubości 8 cm, wystający poza obrys fundamentów na szerokość około 10cm. Izolacja pionowa ław z warstw}- izolacji bitumicznej bitumicznej. Przyjęta głębokość posadowienia: - 1,00 m poniżej zera Wszystkie ławy o przekroju prostokątnym pełnym. Przed przystąpieniem do wykonania ław fundamentowych należy rozebrać część przyległych schodów betonowych poprzez cięcie w wskazanym miejscu na rysunku. Klasa ekspozycji XCI. Dane materiałowe: Klasa betonu konstrukcji fundamentów: C20/25, Klasa betonu podkładowego: min C8/10, Kruszywo: dg = 32 mm,
Stal główna: B500SP, Pręty pomocnicze: S235JRG2, Otulina dolna: 50 mm, Otuliny pozostałe : 50 mm
Konstrukcja trybuny - nie wyceniać
Uwaga: Gmina Dobiegniew zakupi gotową Trybunę prefabrykowaną o konstrukcji stalowej. Trybuna prefabrykowaną o konstrukcji stalowej składająca się z ram poprzecznych w rozstawie osiowym 200,Ocm, wsporników z pomostami oraz siedziskami z tworzywa sztucznego (68szt.). Ramy główne - kratowe wykonane z stalowych profili 40/60 oraz 40/40 z stali S235. Poprzeczne oraz podłużne łączniki wykonane z profili 40/60 S235. Ramy w części zadaszenia posiadają stężenia z profila 40/40 S235. Całość konstrukcji trybuny jest zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Trybuna wyposażone jest w stopnie pośrednie w części środkowej. Elementy konstrukcyjne ramy montuje się bezpośrednio do fundamentów za pomocą kotw chemicznych lub mechanicznych Wymiary i parametry trybuny zgodnie z częścią rysunkową.
Pokrycie dachu trybuny - dostarczone razem z gotową trybuną prefabrykowaną - nie wyceniać.
Pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego zabezpieczonego listwami uszczelniającymi. Nawierzchnie
Nawierzchnie utwardzone Teren w obszarze trybuny wykonać jako utwardzony z kostki betonowej typu ,,polbruk" gr. 6,0cm w kolorze szarym. Kostka układana na podsypce piaskowej. Podbudowę nawierzchni stanowi 10,0cm kruszywo łamane o frakcji 0-35,0mm.
Przed przystąpienie do wykonywania podbudowy należy uzupełnić nierówności powstałe po rozbiórce części trybun. Nawierzchnię należy zakończyć obrzeżami betonowymi 8/30/100 układanych na ławie betonowej.
Roboty wykończeniowe Barierki
Barierki należy zamontować na ścianie oporowej wykorzystując barierki systemowe trybuny
prefabrykowanej.
Skarpa
Ze względu na ingerencję w nasyp zlokalizowany w części tylnej trybuny należy go zabezpieczyć i wyprofilować zachowując odpowiednie nachylenie. U podstawy nasypu projektuje się zabezpieczenie z systemowych elementów ogrodzenia betonowego na wysokość 50,0cm. Powstałą skarpę należy zabezpieczyć geokratą wys. 4,0cm zasypaną żwirem płukanym 8-16mm. Geokratę montować za pomocą łączników zgodnie z wytycznymi danego producenta.
2. Roboty wykonać na podstawie dokumentacji technicznej pn. ,,Budowa trybun stadionu miejskiego wraz z częścią rozbiórkową". Dokumentacja techniczna, przedmiar robót, stanowią załączniki do zapytania ofertowego.
3. Oferta musi zawierać cenę ofertową uwzględniającą wszystkie zobowiązania oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.
6. Gwarancja na roboty wykonane: 24 miesiące od daty odbioru końcowego.
8. Przebudowę trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie, wykonać na podstawie dokumentacji technicznej oraz zgonie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

CPV: 45.21.22.00

Dokument nr: RKG.7013.01.2019.DD

Składanie ofert:
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć (e-mailem, osobiście - Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15, kurierem lub za pomocą operatora pocztowego) do dnia 22.05.2019 r. do godz. 15:00.
2. Oferta złożona po terminie składania ofert, nie podlega ocenie.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia - do 26.06.2019 roku.

Wymagania:
V. OKREŚLENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DOKONYWANIA ZMIAN UMOWY.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie odnośnie przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy:
> zmiana terminu realizacji zamówienia jest spowodowana przedłużającymi się procedurami administracyjnymi na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli nie będzie to wynikało z winy i zaniechania Wykonawcy,
> zmiana terminu realizacji spowodowana jest faktem, iż w trakcie ich wykonywania zajdzie konieczność dokonania zmian rozwiązań projektowych, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, itp.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 1 do zapytania,
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2 do zapytania,
c) Akceptację projektu umowy - zał. Nr 3 do zapytania.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
3. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
6. Oferty składane, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego, winny być opakowane i oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
oraz opisane:
Oferta w zapytaniu o cenę na ,, Przebudowę trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie " Nie otwierać przed terminem: 22.05.2018 r. do godz. 15:00

Uwagi:
III. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena oferty brutto (Cl) - 100 punktów.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego wzoru:
cena brutto najkorzystniejszej oferty Cl = --------------------------..........---......-......x 100 pkt
cena brutto badanej oferty Cl- wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (Cl) wynikających z wyżej podanego wzoru.
3. Cenę należy określić w złotych polskich - PLN, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo, cyfrowo i słownie), cenę brutto (cyfrowo i słownie).
VII. INFORMACJE INNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Burmistrz Dobiegniewa, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, e-mail: urzad@dobiegniew.pl;
b) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew jest możliwy pod nr telefonu 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, lub adresem e-mail: iod@dobiegniew.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie".
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
4. Osoby do kontaktu:
> Daniel Domagała, tel. 95 74 88 146 (Urząd Miejski w Dobiegniewie).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.