Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie roboty budowlanej

Przedmiot:

Wykonanie roboty budowlanej

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Białymstoku
Słonimska 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
85 879 7979
prezydent@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji Pomnika 16 ofiar z 1920 r. położonego przy ul. Generała Stanisława Maczka w Białymstoku.
2. Prace remontowe obejmują:
1) malowanie pomnika farbą elewacyjną w kolorze białym łącznie z przygotowaniem podłoża i naprawą zarysowań,
2) wykonanie nowej posadzki betonowej z zachowaniem krzyża z kamienia naturalnego,
3) oczyszczenie krzyża z kamienia naturalnego oraz uczytelnienie liter i symboli w kolorze złotym,
4) malowanie dwóch tablic w kolorze czarnym oraz liter i obwódki tablic w kolorze złotym,
5) oczyszczenie i malowanie balustrady i furtki stalowej, naprawa zawiasów,
6) oczyszczenie i malowanie krzyża stalowego położonego na dachu w kolorze czarnym, promienie i inne elementy w kolorze złotym,
7) oczyszczenie i naprawa dachu,
8) uzupełnienie wszelkich ubytków, naprawa spękań,
9) naprawa i oczyszczenie rynien.
3. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne II. Opis wymagań: zgodnie z projektem umowy stanowiącym nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: DGK-IV.271.48.2019

Składanie ofert:
V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
VI. Oferta winna zawierać: formularz ofertowy - na lub według załącznika nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
VII. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim
w Białymstoku, Departamencie Gospodarki Komunalnej, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, pok. nr 08, do dnia 22.05.2019 r. r. do godz 8;45 w zamkniętej kopercie zaadresowanej
według poniższego wzoru:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej
Oferta na ,, Wykonanie renowacji Pomnika 16 ofiar z 1920 r. położonego przy
ul. Generała Stanisława Maczka w Białymstoku "
Nie otwierać przed dniem 22.05.2019 r., do godz. 8;45
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wyżej wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
3. Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

Uwagi:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Działając w imieniu Miasta Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, zapraszam do złożenia ofert na wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).
IV. Kryterium wyboru: cena - 100%.
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższym wynagrodzeniem ryczałtowym brutto.
2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
IX. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt X.
X. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów podmiotowych wezwie do ich uzupełnienia.
XI. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1. oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę.
XII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu kryterium wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt XV.
XIII. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania faksem/drogą elektroniczną i zamieści informację na stronie internetowej.
XIV. Inne postanowienia:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE LI 19 s.l z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), zwanego RODO, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta) lub ułatwienia kontaktu z oferentem;
dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności
dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;
podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Kontakt:
tel. awaryjny: 85 874 2217

fax: 85 869 6209

prezydent@um.bialystok.pl
VIII. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są: Pani Anna Ewa Ryniejska, tel. (85) 879 7206 i Pani Ewa Kułakowska, tel. (85) 869 6480.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.