Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Rozbudowa świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
powiat: kielecki
Tel./faks (41) 354 32-73; ( 41) 354 22 78
anna.paluch@chmielnik.com
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Chmielnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry, gmina Chmielnik - etap II" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.
Rodzaj zamówienia - roboty budowlane

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry, działka ew. nr 31 , gmina Chmielnik W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonana w/w zadania przy użyciu materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz materiałów własnych Wykonawcy w ilościach niezbędnych do kompletnego zrealizowania zadania.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
-wykonanie dachu nad dobudowaną częścią budynku z wykonaniem rynien i rur spustowych
-wykonanie kanałów spalinowych i wentylacyjnych
-wykonanie podbudowy pod posadzki z wylaniem chudego betonu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 4) oraz w projekcie budowlanym (załącznik nr 5) załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały do realizacji przedmiotu zamówienia
- deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubości 19 - 25 mm kl. II,
- deski iglaste, obrzynane, nasycone grubości 28 - 45 mm kl. III
- krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II
- łaty i listwy iglaste, nasycone kl. II,

Pełny wykaz materiałów zabezpieczonych po stronie Zamawiającego znajduje się w załączniku nr 3.
4. Wykonawca na wykonane roboty zobowiązuje się udzielić minimum 3 - letniej gwarancji.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zadania, w zależności od środków finansowych zabezpieczonych w budżecie .
6. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych tj. nie gorszych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót. W przypadku gdy w dokumentacji pojawiłaby się nazwa własna wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów to należy to traktować wyłącznie i jedynie jako przykładowe dane, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż wymienione w dokumentacji pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości ( będą równoważne). Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie wymaganej jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w zapytaniu wymagania techniczne należy traktować jako minimalne.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane były nowe i nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiadały certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
8. Informacje co do przebiegu wykonywanych robót:
- Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, istniejącymi obiektami i wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na prowadzenie robót budowlanych.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonywanie prac zgodnie
z projektem i uzgodnieniami z Zamawiającym
- Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę wody i energii elektrycznej.
- Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
- Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu budowy.
- Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom przyległego terenu.
- Dobór i kolorystyka wszelkich elementów widocznych elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych podlega akceptacji Zamawiającego.
- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest elementem obowiązkowym.

CPV: 45000000-7, 45 11 21 00-6, 45 23 32 20-7

Dokument nr: IPS.271.23.219

Składanie ofert:
Oferty opatrzone opisem ,, Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry, gmina Chmielnik":.
a) należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku , pok. 102- Sekretariat do dnia 22.05.2019 r. godz. 10.
b) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty-Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia - do dnia 31.07.2019 r.

Wymagania:
IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące (wymagane w postępowaniu):
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Doświadczenie zawodowe
b) Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
c) Kadra techniczna
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w następującymi zakresie:

Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi:
- wskazać osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń ( kierownik budowy) oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w/w specjalności jako
kierownik budowy na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową budynku
- złożyć oświadczenie, że osoba która będzie pełnić funkcję kierownika robotami, posiada wymagane uprawnienia.
Powyższe dane zostaną zawarte w formularzu ofertowym - Załącznik Nr 1 do zapytania.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty: uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium oceny ofert - cena 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania.

VII. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1) Formularz ofertowo - cenowy wg wzoru - Załącznik nr 1.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (załącznik Wykonawcy).

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polski,.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w oryginale lub formie odpisu pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone popisem osoby podpisującej ofertę.
8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

IX. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Warunki płatności:
1. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturą końcową.
2. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od
daty prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego, po zakończeniu i odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru prac lub protokołu o braku uwag.
XII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Termin związania ofertą - 30 dni.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
XI. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku (26-020) Chmielnik Plac Kościuszki 7
Z administratorem można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
b) e-mailem: umig@chmielnik.com
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@chmielnik.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak: IPS.271.23.2019 pn. ,,Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Holendry, gmina Chmielnik." prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.
Szczególnych przepisów prawa i będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
Gmina Chmielnik nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku dostępne są na stronie www.chmielnik.com

Kontakt:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego- Urząd Miasta i Gminy Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 354 32 73, 41 354 22 78 wew. 207. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami w przedmiocie zamówienia jest Zbigniew Kuza natomiast w zakresie procedury zapytania ofertowego Anna Paluch
tel. 41 354 32 73 wew. 209

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.