Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż oraz dostawa pomocy dydaktycznych

Przedmiot:

Sprzedaż oraz dostawa pomocy dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Lubelska 23
30-003 Kraków
powiat: Kraków
12 623-76-46 fax: 12 623-77-41
biuro@mcdn.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZEZNANIE RYNKU

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na sprzedaż oraz dostawę pomocy dydaktycznych służących realizacji zajęć z rekreacji ruchowej - aerobiku dla osób dorosłych.

Specyfikacja:
www.mcdn.edu.pl

Składanie ofert:
4. Termin składania ofert upływa o godz. 12:00, dnia 17 maja 2019 roku.
I. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.gdowski@mcdn.edu.pl., drogą pocztową jako list polecony lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków lub dostarczona osobiście.
2. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Rozeznanie rynku nr BO.271.32.2019".
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać ,,Rozeznanie rynku nr BO.271.32.2019", a skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy dołączyć do wiadomości jako plik pdf.

Miejsce i termin realizacji:
Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazanej w pkt. II. 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Wymagania:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej (jako skan dokumentu) lub papierowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
3. Oferta musi zawierać:
a) datę sporządzenia,
b) nazwę i adres oferenta, nr NIP, nr telefonu oraz adres email,
c) czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez niego.
4. Każdy w Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
8. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania MCDN do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
10. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta, jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
11. Ilekroć w niniejszym zapytaniu, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".*

Uwagi:
II. Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium, którym będzie cena [w PLN] - znaczenie 100%
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio Ofertach.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpi od realizacji zamówienia Zamawiający dokona wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W powyższym przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

W załączeniu:
- opis przedmiotu zamówienia
- kryteria oceny ofert
- formularz wyceny

...........................................................................
(podpis pracownika MCDN /MCDN ODN zajmującego
się realizacją procedury wyboru wykonawcy)
*właściwe zastosować
** doprecyzować, jeżeli będą dodatkowe kryteria

Kontakt:
Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Mariusz Gdowski tel. 12-61.71.102 lub e-mail: m.gdowski@mcdn.edu.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.