Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej

Przedmiot:

Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Zarządca" Spółka z o.o
ul. Piaski 9
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Starodębska 29 we Włocławku, w imieniu której działa zarządca pod firmą: ..Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o."
zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. ,,Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej (kl. II) metalowe ocieplone malowane proszkowo".

Otwarcie ofert: 5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie

Specyfikacja:
6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie ,,Zarządca" Sp. z o.o. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi.

Składanie ofert:
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Starodębska 29 we Włocławku oferta na:
,,Wymiana drzwi wejściowych do klalki schodowej (kl. II) metalowe ocieplone malowane proszkowo".
4.1. Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. ul. Piaski 9, 87 - 800 Włocławek, pok. nr 29 4.2 Termin - do 21.05. 2019r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
2.1. Termin realizacji robót - nie później niż: 30 sierpień 2019 r.

Wymagania:
3. Wymagane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty.
3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał).
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.6. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
ad. 3.3, 3.4. 3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Uwagi:
7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.