Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
444z dziś
3964z ostatnich 7 dni
16001z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Andriollego 54
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel. (022) 779 40 27 i 28, wew. 21 i 22 fax. (0-22) 779 43 27
sekretariat@otwockasm.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: 400 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot Zamówienia.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego, oznaczonego na planie zagospodarowania numerem ,,1" wraz z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą - nazwane zadaniem inwestycyjnym ,,Ługi VII" w Otwocku, zgodnie z Decyzją Pozwolenia na Budowę Nr 414/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.
3.2 Charakterystyka budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny, dwuklatkowy, o pięciu kondygnacjach naziemnych (parter i 4 piętra ) i jednej kondygnacji podziemnej (hala garażowa ze stanowiskami postojowymi, pomieszczenia techniczne, gospodarcze, węzeł cieplny, wózkownią, suszarnia, komórki lokatorskie). Komunikacja pionowa dwoma klatkami schodowymi wewnętrznymi z 2 windami osobowymi.
BUDYNEK NR 1
- pow. zabudowy budynku wielorodzinnego - 776,86m
- pow. użytkowa mieszkań 1944,35m2
- pow. budynku netto 2838,62m pow. budynku całkowita - 3111,01 m
- pow. komunikacji - 346,37m2
- pow. komórek lokatorskich w piwnicy - 120,47m2
- pow. pomocnicza i techniczna 75,76m2
- pow. garażu podziemnego - 347,54m
- kubatura budynku - 9473,0lm3
- liczba klatek schodowych - 2
- liczba mieszkań - 35
- liczba stanowisk postojowych w garażu podziemnym 13
3.3 Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej z filarkami żelbetowymi z wypełnieniem z pustaków ceramicznych ,,POROTHERM P". Ściany fundamentowe i piwnic żelbetowe wylewane. Ściany konstrukcyjne, nadziemne wewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych ,,POROTHERM" 25/37,5 AKU ki. 20 gr. 25 cm + słupy żelbetowe + fragmentami ściany żelbetowe, ściany zewnętrzne - nadziemne murowane z pustaków ,,POROTHERM" P+W kl. 15 gr. 25 cm + styropian EPS 70 grafitowy gr. 15 cm + filarki żelbetowe/fragmentami żelbet + styropian EPS 70 grafitowy gr. 15 cm. Stropy żelbetowe wylewane na budowie. Stropodach niewentylowany na konstrukcji żelbetowej, wylewanej, kryty papą jednowarstwową MONOLIGHT 5,2 szybki profil sbs FIRMY ,,ICOPAL". Schody, wieńce, podciągi, nadproża, słupy - żelbetowe, wylewane na budowie. Strop nad halą garażową żelbetowy, wylewany, poza obrysem parteru budynku taras.
4) roboty wykończeniowe: budowlane, instalacyjne, przyłącza instalacji do budynków -etap II (określony w harmonogramie rzeczowo - finansowym, załącznik nr 2)
5) roboty wykończeniowe: budowlane i instalacyjne, zagospodarowanie całego terenu i projekt zieleni - etap III (po zakończeniu wszystkich robót i podpisaniu końcowego protokołu odbioru zadania inwestycyjnego).
Każda transza zostanie wypłacona po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym (załącznik nr 2)

Składanie ofert:
12.5 Koperta powinna być oznaczona następująco:
"Oferta na realizację zadania inwestycyjnego Ługi VII - budynek Nr 1
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 05-400 Otwock, ul. Andriollego 54
UWAGA: nie otwierać przed 17.06.2019 r. godz. 12:30
Termin składania 17.06.2019 r.

Wymagania:
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie udzielanego zamówienia;
3) posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadają i przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6.2 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pok. 11 lub na stronie internetowej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku: www.otwockasm.com.pl
6.3 Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę stanowi formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami (Załącznik nr 1) do S1WZ) i inne dokumenty, potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków.
6.4 Oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę (lub osoby).
6.5 Oferta niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostanie odrzucona.
6.6 Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców którzy nie wniosą wadium w sposób określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) wykonawców, którzy przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Spółdzielni nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
4) Spółdzielnia wykluczy uczestników postępowania, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe lub niepełne a istotne dla prowadzonego postępowania.
7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7.1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące oświadczenia potwierdzające:
1) posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia,
2) posiadanie niezbędnej wiedzy fachowej i doświadczenia w wykonywaniu robót będących
przedmiotem zamówienia,
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną.
Adres: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 05-400 Otwock, ul. Andriollego 54, fax. (22) 779-43-27, e-mail: sekretariat@otwockasm.com.pl
10. Wymagania dotyczące wadium.
10.1 Ustala się wadium wniesione w pieniądzu, w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
10.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek Zamawiającego: PKO BP Oddział 1 w Otwocku 96 1020 1127 0000 1902 0012 3547. Dowód wpłaty (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub oryginał) Wykonawca ma załączyć do oferty.
10.3 Wadium zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od dnia podjęcia decyzji o wyborze oferenta.
10.4 Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium w terminie, zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
12.1 Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, zgodnie z przedstawionym wykazem i ustalonej kolejności (pkt. 7 SIWZ).
12.2 Oferta musi mieć formę pisemną, powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy i dokładny adres oferenta, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym. Musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby mające prawo składać zobowiązania w jego imieniu.
12.3 Ewentualne skreślenia w ofertach, należy omówić w uwadze zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
12.4 Ofertę należy umieścić w dokładnie zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
12.6 Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie Wykonawca.
17. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert. O ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Informacja ta zostanie ponadto zamieszczona na stronie internetowej www.otwockasm.com.pl Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
Uwaga: Wykonawca, który pobrał SIWZ ze strony internetowej i nie zawiadomił o tym Zamawiającego nie otrzyma pisemnie treści zapytań i odpowiedzi oraz informacji o zmianach, dlatego zobowiązany jest przeglądać na bieżąco podaną stronę internetową Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku.
18. Postanowienia umowne.
18.1 Postanowienia umowne obejmujące między innymi należyte zabezpieczenie umowy, warunki rękojmi, gwarancji, rozliczeń z podwykonawcami itp. zostały zawarte we wzorze umowy o roboty budowlano-montażowe stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
18.2 Wykonawca zobowiązany będzie, równocześnie z umową o wykonanie robót budowlano montażowych, do zawarcia umowy dzierżawy terenu. Umowa dzierżawy terenu będzie obowiązywała przez czas trwania umowy o budowę budynku nr 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wnoszenia co miesiąc (przez okres trwania umowy) opłaty dzierżawnej za użytkowany teren o powierzchni 5500 m2 po 6,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT.
19. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
9. Do kontaktu z Wykonawcami uprawnieni są:
1. Dariusz Nykiel - tel. 22 779 40 27 wew. 22
2. Jerzy Gdowski - tel. 22 779 24 02 wew. 21

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.