Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
498z dziś
4016z ostatnich 7 dni
13996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont szatni w hali sportowej

Przedmiot:

Remont szatni w hali sportowej

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piaski
ul. 6-go Stycznia 1
63-820 Piaski
powiat: gostyński
Telefon: 0-65/57-19-030 Fax: 0-65/57-19-049
w.furmaniak@piaski-wlkp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Piaski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
poniżej 30 000 euro
Remont szatni w hali sportowej w Piaskach
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont szatni w hali sportowej w Piaskach
Planowany zakres:
ROBOTY BUDOWLANE - 1 KPL
ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ - 1 KPL
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - 1 KPL
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Przedmiar robót
- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe
sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną,
przepisami BHP, ppoż.
- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako
informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów
równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełniających funkcje
i walory użytkowe. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry
techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
- Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył
wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Dokument nr: IZP30.271.03.2019

Specyfikacja:
- Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył
wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie
Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski (sekretariat) w terminie do dnia
31 maja 2019r. do godz. 1000
z dopiskiem: ,,Remont szatni w hali sportowej w Piaskach"
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert
będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
o Miejsce wykonania zamówienia: Piaski, ul. Drzęczewska 9 (dz. nr ewid. 879/8 ) -
budynek hali sportowej
o Termin wykonania zamówienia:
- Zadanie należy wykonać w terminie do dnia 31.08.2019r.

Wymagania:
3. Opis sposobu obliczenia ceny:
o Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena kosztorysowa brutto
jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, opusty, rabaty,
dostawę i rozładunek, inne niezbędne koszty itp.
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40
1) Kryterium 1 - ,,Cena" - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie
arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu: cena
brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:
Najniższa cena ze wszystkich ofert
C = ------------------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena oferty badanej
- oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.
2) Kryterium 2 - ,,Okres gwarancji"- będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu
o wyliczenie arytmetyczne: [okres gwarancji podany w ofercie badanej: najdłuższy okres
gwarancji ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (podany w miesiącach, licząc
od daty odbioru końcowego)] x 40 (waga), wg niżej podanego wzoru:
Okres gwarancji w ofercie badanej
G= --------------------------------------------------------------------- x 40 = ilość punktów
Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt.
Uwaga!
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy,
licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres
gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru,
Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako
60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji
jakości niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za
wszystkie kryteria, wg wzoru:
Ł = C + G
gdzie:
Ł - łączna ilość punktów za wszystkie kryteria
C - punkty przyznane w kryterium ,,Cena"
G - punkty przyznane w kryterium ,,Okres gwarancji"
Zamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyska
najwyższą liczbę punktów.
W przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie punktów wygra ta z niższą ceną.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi
być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym
dla formy organizacji firmy oferenta.
Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, wypis z CEIDG)
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem i opłatami - załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego
c) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na załączniku nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania co najmniej jednej
roboty polegającej na wykonaniu prac remontowo-budowlanych za kwotę co najmniej
50 000 zł
d) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót, wizji lokalnej,
Dokument z pkt a) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
Dokumenty z pkt. b), c), d) należy złożyć w oryginale.
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota,
jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany
okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym.

Kontakt:
8. Osoba wyznaczona do kontaktu:
Witold Furmaniak, tel. 65-57-19-030 wew. 28
w.furmaniak@piaski-wlkp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.