Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa elementów elektrotechnicznych

Przedmiot:

Zakup i dostawa elementów elektrotechnicznych

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: SMG Solutions w Poznaniu
(Janikowska 31
61-070 Poznań
powiat: Poznań
+48502585709
przetargi@smg-solutions.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185321
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa elementów elektrotechnicznych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte przez Zamawiającego numery katalogowe oraz nazwy producentów oznaczają klasę produktu spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy rozumieć produkty o właściwościach nie gorszych niż te określone w zał. 4. Oferent w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację techniczną, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany produkt jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem ,,równoważności" spoczywa na Oferencie. Oferent jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Cel zamówienia
W związku z planowanym wdrożeniem nowego produktu przez firmę SMG Solutions Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Zakup i dostawę elementów elektrotechnicznych
Przedmiot zamówienia
Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte przez Zamawiającego numery katalogowe oraz nazwy producentów oznaczają klasę produktu spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy rozumieć produkty o właściwościach nie gorszych niż te określone w zał. 4. Oferent w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację techniczną, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany produkt jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem ,,równoważności" spoczywa na Oferencie. Oferent jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CPV: 31210000-1

Dokument nr: 1185321, SMG-01-05-2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy przygotować na formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
2. Ofertę należy złożyć w biurze SMG Solutions w Poznaniu (Janikowska 31, 61-070 Poznań) do dnia 07.01.2019 r. do godziny 10:00
3. Pod pojęciem złożenia Oferty w biurze SMG Solutions rozumie się fizyczne (osobiste) złożenie Oferty bądź przesłanie jej przesyłką kurierską/listem poleconym, dostarczoną do godziny 10:00 w dniu 07.01.2019r.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy podać następujące informacje:
a) numer i nazwa Postępowania: ,,SMG-03-12-2018 Zakup i dostawa enkoderów liniowych",
b) pełna nazwa i adres Oferenta.
5. O przyjęciu Oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
6. Oferty, które zostaną złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 2, nie będą rozpatrzone.
7. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie uprzednio Ofertę. Zmiana lub wycofanie Oferty może nastąpić poprzez złożenie w siedzibie SMG Solutions stosownego pisemnego oświadczenia, z tym, że oświadczenie takie może być skutecznie złożone wyłącznie przed upływem końcowego terminu składania Ofert wyznaczonego przez SMG Solutions.
8. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej na adres: przetargi@smg-solutions.pl. W takim wypadku Oferent winien w terminie określonym w ust. 2 przesłać na powołany adres poczty elektronicznej Ofertę wraz z załącznikami w plikach z rozszerzeniem *.pdf, skompresowanych (spakowanych) do pliku w formacie *.zip lub *.rar. Plik(i) w formacie *.zip lub *.rar winny być zabezpieczone hasłem znanym wyłącznie Oferentowi. W terminie 5 (słownie: pięć) godzin od upływu termin do składania ofert, Oferent winien wysłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@smg-solutions.pl hasła do skompresowanych (spakowanych) plików. Nie wykonanie obowiązku określonego zdaniem uprzednim powoduje odrzucenie przez Zamawiającego oferty jako niespełniającej wymogów Postępowania. Postanowienia brzmienia ust. 1, 4, 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
9. Po złożeniu Ofert SMG Solutions:
a) dokona otwarcia Ofert, oceni je i porówna ich warunki,
b) dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej oraz zawrze Umowę z wybranym w Postępowaniu Oferentem.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin przekazania przedmiotu do użytkowania Wykonawca wskazuje w swojej ofercie

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) złożenie Oferty wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami,
b) przedłożenie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
c) przedłożenie kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wygenerowanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania Oferty,
d) przedłożenie pełnomocnictwa (lub jego kopii) udzielonego do podpisania Oferty, złożenia Oferty, zawarcia Umowy lub innych czynności podejmowanych w imieniu Oferenta - jeżeli osoby podejmujące ww. czynności w imieniu Oferenta nie widnieją w rejestrze lub ewidencji jako osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta,
e) przedłożenie oświadczenia, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo i osobowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Oferentem/ Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. SMG Solutions zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków Regulaminu, jak również unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyn, i może to zrobić w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Oferentów, którzy złożyli Oferty.
3. Biorąc udział w Konkursie Oferent akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu oraz zapisy projektu Umowy określone w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oferent może przedstawić propozycje zmian do postanowień Umowy, jednakże nie może uzależniać ważności swojej Oferty od ich akceptacji przez SMG Solutions. Uzależnienie przez Oferenta ważności swojej Oferty od akceptacji przez SMG Solutions którejkolwiek proponowanej przez niego zmiany w postanowieniach Umowy stanowi podstawę do odrzucenia Oferty.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
Wykonawca potwierdza spełnienie powyższych wymagań poprzez przedstawienie opisu spełnienia wskazanych warunków w Formularzu Ofertowym
Potencjał techniczny
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
Wykonawca potwierdza spełnienie powyższych wymagań poprzez przedstawienie opisu spełnienia wskazanych warunków w Formularzu Ofertowym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
Wykonawca potwierdza spełnienie powyższych wymagań poprzez przedstawienie opisu spełnienia wskazanych warunków w Formularzu Ofertowym
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
Wykonawca potwierdza spełnienie powyższych wymagań poprzez przedstawienie opisu spełnienia wskazanych warunków w Formularzu Ofertowym
Dodatkowe warunki
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
Wykonawca potwierdza spełnienie powyższych wymagań poprzez przedstawienie opisu spełnienia wskazanych warunków w Formularzu Ofertowym
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty ostatecznej, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację Usługi m.in. w przypadku gdy:
o towar określony w Ofercie, następnie w Umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w Regulaminie,
o zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm),
o w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy,
o w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot Usługi,
o wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, którego nie można było zapobiec.
Dla dokonania zmian Umowy wymagana jest forma pisemna.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
c) Kopię aktualnego odpisu z KRS / aktualny wydruk z CEIDG;
d) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
e) Pełnomocnictwo (lub jego kopia) - jeżeli dotyczy;
f) Inne dokumenty - jeżeli dotyczy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocena formalna Ofert dokonana zostanie poprzez weryfikację złożonych dokumentów pod względem ich kompletności, spójności i spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie:
a) ocenie formalnej podlega Oferta;
b) ocena zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia,
c) w przypadku, gdy Oferta i dołączone do niej dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków udziału w Konkursie SMG Solutions będzie mógł wyznaczyć Oferentowi termin na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie wymaganych dokumentów. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie stanowi obowiązku SMG Solutions.
2. Wszystkie prawidłowo złożone Oferty oceniane będą według tych samych kryteriów.
3. SMG Solutions jest uprawniony do poprawy oczywistych omyłek w tekście Oferty, w tym omyłek pisarskich.
4. SMG Solutions odrzuci Ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Regulaminu, w tym jeśli jest częściowa, lub warunkowa, lub wariantowa,
b) została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu z udziału w Postępowaniu,
c) została złożona po terminie składania Ofert.
5. SMG Solutions nie jest zobowiązane do zawiadomienia Oferenta, którego Oferta została odrzucona, o tym fakcie. Na wniosek Oferenta, SMG Solutions wskazuje uzasadnienie faktyczne oraz podstawę odrzucenia Oferty.
6. SMG Solutions dokonana oceny Ofert w oparciu o następujące kryterium:
1) Wynagrodzenie netto Wykonawcy
Waga kryterium: 90% (max 90 pkt)
2) Czas dostawy przedmiotu zamówienia
Waga kryterium: 10% (max 10 pkt)
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
1) Wynagrodzenie netto Wykonawcy
P = Cn / Cob x [90] gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowane wynagrodzenie Wykonawcy
Cn - najniższe wynagrodzenie Wykonawcy zaoferowane w postępowaniu
Cob - wynagrodzenie Wykonawcy zaoferowane w ofercie badanej
2) Kryterium - Czas dostawy przedmiotu zamówienia
P = Cnd / Cd x [10] gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowany czas dostawy
Cnd - najkrótszy zaoferowany w postępowaniu czas dostawy
Cd - czas dostawy zaoferowany w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów (1+2) będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
7. Zamawiający informuje, iż wartości podane w walucie obcej w składanych ofertach przeliczy na złotówki (PLN) według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
niniejszego postępowania tj. publikacji zapytania ofertowego.
8. Jako ofertę najkorzystniejszą SMG Solutions wybierze Ofertę, która jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego według kryterium określonego w ust. 6.
Wykluczenia
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SMG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Karbowska 4
61-625 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
662226822
NIP
9721237091
Tytuł projektu
Znakowarka laserowa do grawerowania elementów karoseryjnych.
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0268/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Adam Mizerkiewicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48502585709

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.