Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowiec
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
Tel.: +48 322960836, Faks: +48 322960581
b.binkiewicz@um.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji

Numer referencyjny: WZP.271.1.44.2019.BB
II.1.2)Główny kod CPV
71520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie Części I, Części II, Części III i Części IV.

Ewentualny zakres usług jest tożsamy z zakresem przewidzianym dla zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie ewentualnie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego dla: Projektu ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II"

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II" w skład, którego wchodzi 10 zadań:

1. Węzeł przesiadkowy 1: Rejon ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II",

2. Węzeł przesiadkowy 2: Rejon skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja" w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II",

3. Węzeł przesiadkowy 3: Rejon skrzyżowana ulic 3 Maja - Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II",

4. Węzeł przesiadkowy 4: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego, al. Mireckiego i ul. Starej" w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II",

5. Węzeł przesiadkowy 5: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego" w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II",

6. ,,Zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Sosnowca" w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II",

7. ,,Budowa ścieżki rowerowej" w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II",

8. ,,Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (Bulwar Czarnej Przemszy)", w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II",

9. ,,Budowa wypożyczalni rowerów (Lokalizacja od 1-12)" w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II",

10. ,,Budowa wypożyczalni rowerów nr 13 tj. Lokalizacja w rejonie skrzyżowania ul. Zagórskiej z ul. Wiejską w Sosnowcu" w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska /Wiejska (BO19/XIV/3)".

Termin realizacji zamówienia wynosi 19 miesięcy i obejmuje:

1) okres realizacji robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w skład Projektu ,,Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II", wynosi 17 miesięcy, oraz

2) okres 2 miesięcy na rozliczenia techniczne i finansowe nadzorowanych robót w układzie klasyfikacji środków trwałych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania:4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1.1. Cena brutto (waga - 60 %)

1.2. Doświadczenie Inspektora Nadzoru (waga - 40 %)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch kryteriach oceny.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu ,,Zagłębiowski Park Linearny

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu ,,Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"

Termin realizacji zamówienia wynosi 26 miesięcy i obejmuje:

1) okres realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego ,,Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych wskazanego" wynosi 24 miesiące, oraz

2) okres 2 miesięcy na rozliczenia techniczne i finansowe nadzorowanych robót w układzie klasyfikacji środków trwałych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4.3.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1.1. Cena brutto (waga- 60 %)

1.2. Doświadczenie Inspektora Nadzoru (waga- 40 %)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch kryteriach oceny.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego dla trzech zadań inwestycyjnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla:

1. Zadania pn. ,,Termomodernizacja kompleksu obiektów SP nr 42 przy ul. B. Prusa 253A w Sosnowcu;

2. Zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku II LO im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu";

3. Zadania pn.: ,,Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie 1 - do zakończenia, odbioru i rozliczenia robót budowlanych w ramach tego zadania inwestycyjnego, przy czym planowany termin zakończenia robót budowlanych określa się na 30.11.2019 r. oraz przez okres następnych 2 miesięcy w zakresie rozliczania technicznego i finansowego nadzorowanych robót w układzie klasyfikacji środków trwałych;

Zadanie 2 - do zakończenia, odbioru i rozliczenia robót budowlanych w ramach tego zadania inwestycyjnego, przy czym planowany termin zakończenia robót budowlanych określa się na 04.12.2019 r. oraz przez okres następnych 2 miesięcy w zakresie rozliczania technicznego i finansowego nadzorowanych robót w układzie klasyfikacji środków trwałych;

Zadanie 3 - do zakończenia, odbioru i rozliczenia robót budowlanych w ramach tego zadania inwestycyjnego, przy czym planowany termin zakończenia robót budowlanych określa się na 30.11.2019 r. oraz przez okres następnych 2 miesięcy w zakresie rozliczania technicznego i finansowego nadzorowanych robót w układzie klasyfikacji środków trwałych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 04/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie 1 i 2 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Priorytet: IV. Działanie: 4.3., Poddziałanie: 4.3.1. Zadanie 3 - Projekt współfinansowany jest z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MALUCH + 2019

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1.1. Cena brutto (waga- 60 %)

1.2. Doświadczenie Inspektora Nadzoru (waga- 40 %)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch kryteriach oceny.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego dla Zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i Kresowej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71530000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Część IV - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla Zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i Kresowej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca-budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych".

Termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy i obejmuje:

1) okres realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego ,,Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i Kresowej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca-budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych" wynosi 5 miesięcy, oraz

2) okres 1 miesiąca na rozliczenie techniczne i finansowe nadzorowanych robót w układzie klasyfikacji środków trwałych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1.1. Cena brutto (waga- 60 %)

1.2. Doświadczenie Inspektora Nadzoru (waga- 40 %)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch kryteriach oceny.

CPV: 71520000

Dokument nr: 227500-2019, WZP.271.1.44.2019.BB

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, POLSKA, piętro III, pok. 315. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.um.sosnowiec.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

-- 11 000,00 PLN (słownie złotych: jedenaście tysięcy złotych 00/100) w przypadku składania oferty na Część nr I zamówienia,

-- 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) w przypadku składania oferty na Część nr II zamówienia,

-- 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) w przypadku składania oferty na Część nr III zamówienia,

-- 150,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) w przypadku składania oferty na Część nr IV zamówienia.

Kontakt:
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Binkiewicz
Tel.: +48 322960836
E-mail: b.binkiewicz@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.