Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
600z dziś
4118z ostatnich 7 dni
14097z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utworzenie i wdrożenie elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Przedmiot:

Utworzenie i wdrożenie elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kondratowice
ul. Nowa 1
57-150 Prusy
powiat: strzeliński
tel. 713 927 681, faks 713 926 021
fundusze@kondratowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Prusy
Wadium: 8 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utworzenie i wdrożenie elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) dla Zakładu Usług Komunalnych w Gminie Kondratowice
Przedmiotem zamówienia jest: a) zakup, montaż oraz wdrożenie 1622 sztuk zestawów pomiarowych, 2 sztuki zestawów do obsługi urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem, 3 sztuki stanowisk komputerowych (komputer wraz z drukarką), 2 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych, 2 sztuki stanowisk komputerowych przenośnych, 1 sztuka serwera. b) opracowanie e-usługi eBOK wraz z aplikacją na telefon c) przebudowa istniejącej strony internetowej d) przetestowanie programu przed Uruchomieniem e) uruchomienie w pełni funkcjonalnego programu f) zapewnienie udzielenia Licencji na korzystanie z Programu przez podmiot uprawniony g) zapewnienie ciągłości działania, stałej dostępności, sprawności i funkcjonalności programu przez okres obowiązywania Umowy, h) świadczenie pomocy technicznej i usług serwisowych w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Programu, usuwanie błędów związanych z poprawnym funkcjonowaniem Programu, i) przeprowadzenie szkolenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ

CPV: 38421100-3,30200000-1,30213100-6,30233000-1,30237200-1,30232100-5,48820000-2,72413000-8

Dokument nr: 545371-N-2019, WI.271.2.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kondratowice.biuletyn.net (zakładka: zamówienia publiczne - ogłoszenia przetargów 2019)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy zożyć pisemnie w sekretariacie - pok. nr 7 w Urzędzie Gminy Kondratowice ul. Nowa 1, 57-150 Prusy - osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera
Adres:
Urząd Gminy Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-28, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający będzie je oceniał: Złożył stosowne oświadczenie .................... spełnia warunek Nie złożył oświadczenia ............................ nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający będzie je oceniał: Złożył stosowne oświadczenie .................... spełnia warunek Nie złożył oświadczenia ............................ nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: eżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty zrealizował lub realizuje min. 1 usługę zgodną ze specyfiką poszczególnych zadań lub wykonuje aktualnie usługi, polegające na: a) zakupie, montażu oraz wdrożeniu zestawów pomiarowych wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem b) opracowaniu e-usługi eBOK wraz z aplikacją na telefon c) przebudowie istniejącej strony internetowej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (do oferty) - wzór załącznik nr 2 do SIWZ 2.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (do oferty) - wzór załącznik nr 3 do SIWZ Uwagi do oświadczeń Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz ust. 5 1 i 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zmawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa powyżej. Wykonawca zamieszcza w oświadczeniach informacje o podmiotach trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca dotyczące: braku istnienia wobec podmiotów trzecich podstaw wykluczenia, zakresu w jakim powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. Z dokumentów musi wynikać: w jakim zakresie każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak istnienia podstaw wykluczenia wobec każdego z wykonawców. 3.wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy- załącznik nr 1 2. Wypełniony i podpisany dokument Tabela cen - załącznik nr 5 3. Dowód wniesienia wadium 4.wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikał: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Dokument pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwagi do dokumentów pełnomocnictwa Pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej (art.78 § 1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. UWAGI: - jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wykonawca wskazuje te dokumenty wraz z adresami stron internetowych, a Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. - w przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 2. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. SKŁADANIE OFERTY WSPÓLNEJ PRZEZ WYKONAWCÓW Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum lub spółka cywilna) zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie tego zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.