Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
powiat: Kraków
telefon +48 12 617 48 31, +48 12 617 32 56, faks +48 12 617 48 30
kudasik@agh.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy ul. Staszczyka 3 - dla 46 mieszkań.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania następujących czynności:
- Pomiar rezystancji pętli zwarciowej 240 punktów pomiarowych,
- Pomiar rezystancji izolacji 92 obwodów.

Punkty pomiarowej znajdują się w 46 mieszkaniach budynku przy ul. Staszczyka 3,

Prace będą prowadzone w zamieszkałych lokalach,

Szczegółowe terminy wykonywania pomiarów zostaną ustalone z Administracją Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do obowiązków Wykonawcy ponadto należeć będzie:
- pozostawienie miejsca pracy w czystości;
- przekazanie w formie pisemnej protokołu z wykonanych pomiarów;

2. Wymagania:
- Wykonawca w ramach oferty powinien załączyć kopię dokumentów uprawniających do wykonania powyższych prac a mianowicie wykazać, że dysponuje:

Osobami zajmującymi się eksploatacją urządzeń, instalacji:
a) co najmniej jedną osobą zajmującą się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci ,,GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" minimum dla:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
- aparatura kontrolno-pomiarowa

b) co najmniej jedną osobą zajmującą się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci ,,GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" minimum dla:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym 1 kV;
- aparatura kontrolno-pomiarowa,

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kudasik@agh.edu.pl lub przesłana na nr fax: (12) 633 75 45 lub też dostarczona w formie pisemnej na adres: al. Mickiewicza 30 Pawilon A-3 p.23, 30-059 Kraków w terminie do 21.05.2019 do godz. 14.00.*

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do do 31.07.2019r. w terminie uzgodnionym z administratorem Wspólnoty Mieszkaniowej

Wymagania:
Warunki płatności: przelew do 21 dni od otrzymania faktury za wykonane prace

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.
Oferta powinna zawierać:
1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia,
3) termin realizacji zamówienia,
4) termin ważności oferty,
5) oferta.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1.- Cena 100% - liczona na podstawie:

2.- Cena oferowanych materiałów 30% - Wynikająca z załączonego wykazu materiałów

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pisemnie*.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.