Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci elektroenergetycznej nN/SN

Przedmiot:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN/SN

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
powiat: Białystok
(85) 676 6144
miroslaw.lapinski@pgedystrybucja.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowę sieci elektroenergetycznej nN/SN na terenie działalności
Rejonu Energetycznego Białystok Miasto PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok -1 zadanie"
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty
budowlane, dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: LZA/RE1/32/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest niejawne

Składanie ofert:
Oferty należy składać do: dnia 24.05.2019r.roku do godz. 10:00 w Kancelarii PGE Dystrybucja
S.A. Odział Białystok,
15-950 Białystok,
ul. Elektryczna 13, bud. A.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia w przypadku Wykonawców
niezarejestrowanych w BKW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 6.3.4.1 - 6.3.4.4 Procedury Zakupów PGE
Dystrybucja S.A.;
6.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zgodnie z tabelą 2 Procedury
rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A.
dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - nie dotyczy
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zgodnie z tabelą 2 Procedury
rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A.
dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl
7. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z treścią
Załącznika nr 3 do SIWZ.
8. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: zgodnie z treścią
Załącznika nr 3 do SIWZ.
9. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga kryterium 100%
10. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy
ramowej, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści
SIWZ.
11. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
13. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje handlowe, w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty.
14. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności
wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Uwagi:
Termin związania ofertą: zgodnie z pkt 19 SIWZ

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Mirosław Łapiński - tel. (85) 676 6144, email - miroslaw.lapinski@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.