Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
powiat: Kraków
+48 12 617 48 31, +48 12 617 32 56, numer faksu +48 12 617 48 30
kudasik@agh.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy ul. Skarbińskiego 2 - dla 121 mieszkań.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania następujących czynności:
- Pomiar rezystancji pętli zwarciowej 500 punktów pomiarowych,
- Pomiar rezystancji izolacji 240 obwodów.

Punkty pomiarowej znajdują się w 121 mieszkaniach budynku przy ul. Skarbińskiego 2,

Prace będą prowadzone w zamieszkałych lokalach,

Szczegółowe terminy wykonywania pomiarów zostaną ustalone z Administracją Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do obowiązków Wykonawcy ponadto należeć będzie:
- pozostawienie miejsca pracy w czystości;
- przekazanie w formie pisemnej protokołu z wykonanych pomiarów;

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kudasik@agh.edu.pl lub przesłana na nr fax: (12) 633 75 45 lub też dostarczona w formie pisemnej na adres: al. Mickiewicza 30 Pawilon A-3 p.23, 30-059 Kraków w terminie do 21.05.2019 do godz. 14.00.*

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do do 31.07.2019r. w terminie uzgodnionym z administratorem Wspólnoty Mieszkaniowej

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.
Oferta powinna zawierać:
1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia,
3) termin realizacji zamówienia,
4) termin ważności oferty,
5) oferta.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1.- Cena 100% - liczona na podstawie:

2.- Cena oferowanych materiałów 30% - Wynikająca z załączonego wykazu materiałów

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pisemnie*.

2. Wymagania:
- Wykonawca w ramach oferty powinien załączyć kopię dokumentów uprawniających do wykonania powyższych prac a mianowicie wykazać, że dysponuje:

Osobami zajmującymi się eksploatacją urządzeń, instalacji:
a) co najmniej jedną osobą zajmującą się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci ,,GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" minimum dla:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
- aparatura kontrolno-pomiarowa

b) co najmniej jedną osobą zajmującą się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci ,,GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" minimum dla:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym 1 kV;
- aparatura kontrolno-pomiarowa,

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.