Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiału kamiennego

Przedmiot:

Dostawa materiału kamiennego

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 72 21 835
przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia: Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania:
ZADANIE 1 - Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości do 1000 Ma
ZADANIE 2 - Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie w ilości do 1000 Mg
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania:
ZADANIE 1 - Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości do 1000 Mg:
o frakcji 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym przy współczynniku piaskowym (SE) badanym według PN-EN 933-8+A1:2015-07, gdzie wartość przekracza 45 - w ilości do 700 Mg,
o frakcji 0-63 mm o uziarnieniu ciągłym - w ilości do 300 Mg.
ZADANIE 2 - Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie w ilości do 1000 Mg:
o frakcji 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym przy współczynniku piaskowym (SE) badanym według PN-EN 933-8+A1:2015-07, gdzie wartość przekracza 45 - w ilości do 700 Mg,
o frakcji 0-63 mm o uziarnieniu ciągłym - w ilości do 300 Mg.
Z uwagi na to, iż każde zadanie stanowi odrębne zamówienie, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
1) dla ZADANIA 1 - dostawa do Obwodu Drogowego w Mirosławicach, ul. Czerńczycka 1, 55-050 Sobótka - w ilości do 1000 Mg (tj. w ilości do 700 Mg - frakcja 0-31,5 mm, w ilości do 300 Mg - frakcja 0-63 mm)
2) dla ZADANIA 2 - dostawa do:
o miejscowości Kiełczówek, gmina Długołęka - działka nr 111/1:
- w ilości do 250 Mg - frakcja 0-31,5 mm
- w ilości do 150 Mg - frakcja 0-63 mm
o miejscowości Turów, gmina Żórawina - działka nr 92/4:
- w ilości do 450 Mg - frakcja 0-31,5 mm
- w ilości do 150 Mg - frakcja 0-63 mm
3. Ustalenia organizacyjne i obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia:
1) Ustalenia i decyzje dotyczące dostaw uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
3) Poszczególne partie materiału kamiennego zamawiane będą sukcesywnie przez wskazanych w umowach pracowników Obwodów Drogowych.
4) Przewidywana wielkość jednorazowej dostawy dla ZADANIA 1 - od 50 Mg do 100 Mg.
5) Przewidywana wielkość jednorazowej dostawy dla ZADANIA 2 - od 25 Mg do 100 Mg.
Transport materiału kamiennego samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 Mg.
6) Termin realizacji poszczególnych dostaw - do 3 dni roboczych (za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną (potwierdzonego telefonicznie) na określony rodzaj i określoną w tym zamówieniu ilość materiału kamiennego oraz na wyznaczone miejsce.
7) Wykonawca będzie dostarczać materiał kamienny w dni robocze oraz w awaryjnych sytuacjach w soboty. Materiał kamienny będzie dowożony w godzinach pracy Obwodów Drogowych od 7:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu.
8) Transport materiału kamiennego na wskazane miejsca dostaw zapewni Wykonawca.
Koszty transportu zawarte będą w cenach jednostkowych materiału kamiennego (wliczone w cenę materiału kamiennego).
9) Dostarczany materiał kamienny o uziarnieniu ciągłym o należytej jakości będzie odpowiadać wymogom norm: PN-EN 13242+A1:2010 przy czym w materiale kamiennym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm, wartość wskaźnika piaskowego (SE), badanego wg PN-EN 933-8+A1:2015-07 przekracza wartość 45.
10) Niespełnienie wymogów dot. jakości i parametrów dostarczonego materiału kamiennego spowoduje konieczność jego wymiany w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego. Koszty wymiany, w tym koszty transportu pokrywa Wykonawca.
11) Za ewentualne szkody w terenie powstałe w czasie wykonywania dostaw odpowiadać będzie Wykonawca.
12) Wykonawca wraz z każdą partią dostarczonego materiału kamiennego dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że dostarczana partia materiału kamiennego spełnia wymogi opisu przedmiotu zamówienia.
Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 1 a do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 14 21 00 00-6

Dokument nr: SP.ZP.272.13.2019.I.DT

Otwarcie ofert: VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia, tj. 24.05.2019 r. o godzinie 13:15, w pokoju nr 105, w siedzibie Zamawiającego przy ul. T. Kościuszki 131, 50- 440 Wrocław.
2. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także oferowane ceny na realizację zamówienia.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) zaoferowanej ceny.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 24.05.2019r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w Wydziale Obsługi, znajdującym się na parterze budynku.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2: od dnia zawarcia umowy do dnia 29.11.2019r.

Wymagania:
III. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia poprzez powierzenie części zamówienia
Podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy Podwykonawcom.
3. W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana
przez Podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana
przez Wykonawcę osobiście.
IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na dowolna ilość zadań. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych, ti. na Zadanie 1 lub Zadanie 2.
3. Oferta Wykonawcy i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy i siedzibę
lub pieczątkę nagłówkową firmy.
4. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i
siedziby.
5. Pełnomocnictwo/upoważnienie do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych do oferty.
6. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej
lub budzącej wątpliwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego
potwierdzenia.
7. Ofertę stanowi formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wszystkie pola i pozycje powinny być wypełnione, a szczególności musi zawierać wszystkie
wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się
składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem
osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.
9. Wszystkie strony oferty powinny być opieczętowane, podpisane, ponumerowane i zszyte.
10. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty. O poprawie omyłki Zamawiający niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Dokumenty składające sie na ofertę:
1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert,
3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę
(pełnomocnictwo/upoważnienie), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów rejestrowych.
12. Składający ofertę będzie nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Ofertę w formie pisemnej (papierowej) należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta winna być oznaczona następująco:
Powiat Wrocławski
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
z wyraźnym dopiskiem:
,,Postępowanie nr SP.ZP.272.13.2019.I.DT-Dostawa materiału kamiennego. Nie otwierać
przed: 24.05.2019r. do godz. 13:15"
14. W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską-jej nieotwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
16. W przypadku złożenia ofert po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert
lub niespełniających wymogów określonych przez Zamawiającego oferty takie nie będą brane
pod uwagę.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa powinna uwzględnić wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego
oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
2. Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu
oferty" stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku
VAT, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Struktura ceny ofertowej:
1) Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich, zgodnie z polskim systemem
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się
do 1 grosza.
2) W celu uniknięcia różnic wynikających z zaokrągleń matematycznych, wyliczenie ceny
powinno być sprawdzone w 2 wariantach. Wychodząc od kwoty netto + podatek
Vat = kwota brutto oraz od kwoty brutto - podatek Vat = kwota netto. Ma to znaczenie przy
wystawianiu faktury, gdzie różnica 1 grosza powoduje, że faktura jest wystawiona
nieprawidłowo.
7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych.
8. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter maksymalny dla zakresu dostaw
ustalonych w zapytaniu ofertowym. Rozliczenie za dostawę materiału kamiennego nastąpi na
podstawie faktycznie wykonanych dostaw i będzie dokonywane w okresach miesięcznych.
9. Wskazana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od
faktycznych potrzeb Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość zmian ilościowych w
przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen
jednostkowych określonych w umowie.
IX. INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
X. ZASADY i TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający będzie rozpatrywał wszystkie oferty złożone przez Wykonawców (tj.
zaproszonych oraz niezaproszonych do udziału w postępowaniu).
2. Zamawiający uzna oferty za ważne, tj. spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego ,
2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszym zapytaniu ofertowym
3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
3. Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymogów Zamawiającego nie będą
rozpatrywane.
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium
najniższej ceny, spośród ważnych ofert.
2) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełni warunki
i zaoferuje najniższą cenę.
3) W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert (w tej samej cenie)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy te
oferty złożyli.
4) Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji
cenowych z Wykonawcą, który taką ofertę złożył.
XI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania wraz z uzasadnieniem. Przekazuje
wybranemu Wykonawcy informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej z podaniem
terminu podpisania umowy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również
umieszczona w na stronie internetowej (BIP).
XII. PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
1) nie złożono co najmniej jednej ważnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3) cena zaproponowana przez Wykonawcę podczas ewentualnych negocjacji przewyższa
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
4) w przypadku gdy wartość netto najkorzystniejszej oferty przekracza równowartość
30 000 euro,
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą prawną uniemożliwiającą
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w
zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych
w ofercie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w złotych.
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej
faktury wraz z dokumentami WZ na dostarczony materiał, potwierdzonymi przez
przedstawiciela Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym za
dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Pozostałe istotne dla stron postanowienia umowy zawarto w projektach umów, stanowiących
załączniki nr 1 i 1a do zapytania ofertowego.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz
ewentualnych negocjacjach, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania
umowy.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane będą
przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca
sporządzi po podpisaniu umowy wykaz telefonów kontaktowych, adresów e-mail oraz innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Uwagi:
Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej łącznej kwoty 30 000 EURO udzielone zostanie z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) - na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy, z zastosowaniem przepisów: ustawy Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 2077 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

Kontakt:
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia są:
pracownicy Wydział Dróg i Transportu,
e-mail: przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl
tel. 71 72 21 835
2. Zasady i formy kontaktu:
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczna (poczta elektroniczna).
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej (papierowej) należy kierować na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I niniejszego zapytania,
3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w ust. 1,
4) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.