Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Produkcja kompletów systemów wystawienniczych

Przedmiot:

Produkcja kompletów systemów wystawienniczych

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek ,,Pamięć i Przyszłość"
ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław
powiat: Wrocław
+48 71 715 96 00 +48 663 901 767
marcin.musial@zajezdnia.org
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe nr DB.254.7.2019.MM
dotyczy: produkcji i dostarczenia pięciu dwunastomodułowych
kompletów
systemów
wystawienniczych outdoor wraz z transportem do pięciu miast
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest produkcja 5 kompletów systemów wystawienniczych
przeznaczonych do prezentacji wystaw planszowych w plenerze, z jednoczesną możliwością
dostosowania tegoż systemu do prezentacji indoor (wymienne podstawy). W każdym komplecie
znaleźć się ma 12 stelaży wolnostojących, które docelowo można ze sobą łączyć i z których każdy
może zmieścić planszę dwustronną o wymiarach 100x120 cm (a zatem łącznie 60 modułów).
Poszczególne komplety mają zostać dostarczone na wskazane adresy do Wrocławia, Opola,
Olsztyna, Poznania i Szczecina, bez konieczności ich rozstawiania (montażu).
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 niniejszego zapytania.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

Dokument nr: DB.254.7.2019.MM

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta wraz z załącznikami do niej powinna być dostarczona w wersji papierowej do
sekretariatu Ośrodka ,,Pamięć i Przyszłość" do dnia 23 maja 2019 r. do godziny 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia składania
ofert.
5. Wykonawca składający Ofertę będzie nią związany przez 30 dni.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2019 r .2. Zapłata za montaż będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek
wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT Zamawiającemu, pod warunkiem przyjęcia bez zastrzeżeń
wykonanej usługi.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent składa jedną ofertę.
2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
3. Oferta powinna być:
a. opatrzona pieczątką firmową,
b. posiadać datę sporządzenia,
c. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
d. podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
a. złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby właściwie mocowane,
b. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Kryterium wyboru oferty. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie
kryterium:
Cena brutto - 100 % ( łącznie koszty produkcji oraz transportu)
cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------x 100 %
cena badanej ofertyVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
Zamawiającego: http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/category/zamowienia-
publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, jeśli
zaoferowane ceny przekroczą wartość szacunkową, jaką Zamawiający przeznaczył na
realizację tego zamówienia.
IX. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie BIP Zamawiającego zgodnie
z warunkami zawartymi dołączonym do zapytania ofertowego w projekcie umowy
(załącznik nr 3).
2. W przypadku, gdy okaże się, że Oferent, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej
oceny ofert.

Kontakt:
Dodatkowych
informacji
udziela
Marcin
Musiał
pod
adresem
email:
marcin.musial@zajezdnia.org

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.