Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i...

Przedmiot:

Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5
71-241 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 48-00-434
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem w ramach
realizacji robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi, chodnika oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej w Szczecinie.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do
zapytania - wzór umowy.

Dokument nr: DZP/71/Z/2019

Składanie ofert:
Pjsemną ofertę w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie: oferta na
,,Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą,
nadzorem i rozliczeniem w ramach realizacji robót budowlanych, których
przedmiotem jest wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi,
chodnika oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej w Szczecinie"
proszę złożyć do dnia 24.05.2019r.. do godziny 15:00. w Sekretariacie
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71-241
Szczecin, piętro III.

Wymagania:
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Cenę należy przedstawić zgodnie z formularzem oferty - załącznik nr 1 oraz
1A do zapytania.
4. Termin płatności faktur - zgodnie z zapisami we wzorze umowy, który stanowi
załącznik nr 2 do zapytania.
5. Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:
1) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie minimum: dwie usługi (zakończone) polegające na pełnieniu funkcji
Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem,
koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego
przedmiotem, którego była budowa lub przebudowa w rozumieniu ustawy z
dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z
późn. zm.) drogi publicznej - w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) o wartości
robót nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto wraz z infrastrukturą
techniczną każda;
2) dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej po jednej osobie na każde
wymienione poniżej stanowisko:
a) Inżynier rezydent - odpowiedzialny będzie za koordynację prac
Inspektorów oraz współpracę z Zamawiającym i Wykonawcą robót
budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Inżynier Rezydent prowadził
ciągły nadzór nad prowadzonymi pracami i wykonywanymi robotami.
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń, doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji
technicznej na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub
inspektora nadzoru robót drogowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane albo Kierownika Projektu/lnżyniera Rezydenta
na co najmniej 1 zakończonym zadaniu polegającym na przebudowie
lub budowie - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane drogi publicznej - w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych;
b) Inspektor nadzoru robót drogowych - wymagane kwalifikacje
i doświadczenie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, doświadczenie
zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na stanowisku
kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru robót
drogowych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, na co najmniej 1 zakończonym zadaniu o wartości robót nie
mniejszej niż 1 mln złotych polegającym na przebudowie lub budowie -
w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
drogi publicznej - w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych;
c) Inspektor nadzoru robót sanitarnych - wymagane kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
d) Inspektor nadzoru robót elektrycznych - wymagane kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych oraz
instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń;
e) Inspektor nadzoru ds. realizacji zieleni - nie mniej niż 2-letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu lub wykonawstwie
w zakresie urządzania terenów zielonych.
6. Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
1) Wykonawca powinien przedstawić referencje świadczące o należytym
wykonaniu usług podobnych;
2) należy przedstawić kopie uprawnień pracowników przewidzianych do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kopie
dokumentów świadczących o przynależności do odpowiedniej Izby.
7. Do oferty należy dołączyć:
1) ofertę cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego oraz Wykaz cen stanowiący załącznik nr 1 A;
2) wykaz usług wykonanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego wraz z referencjami świadczącymi
o należytym wykonaniu usług podobnych, o których mowa w ust. 5 pkt 1);
3) wykaz osób, o których mowa w ust. 5 pkt 2) wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z kopią uprawnień
pracowników przewidzianych do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentów świadczących
0 przynależności do odpowiednej Izby;
4) dokument wskazujący osobę upoważnioną do złożenia oferty cenowej
1 podpisania umowy (np. aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej).

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Małgorzata Mastalerz, tel. 91 48-00-434

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.