Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa blach stojanów silników elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa blach stojanów silników elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 347 17 93 fax: 58 348 63 72
elibiala@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę blach stojanów silników elektrycznych wykonanych
z materiału Wykonawcy na podstawie dokumentacji technicznej Zamawiającego.
Materiał: blacha transformatorowa #0.5 M400-50A C4
Technika wykonania: bezgradowe cięcie laserem typu Fiber

Dokument nr: ZZ-30/017/D/2019/OPM

Składanie ofert:
4. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 24.05.2019 r. do godz. 15:00 drogą
elektroniczną na adres elibiala@pg.edu.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od podpisania umowy.

Wymagania:
3. Warunki jakie musi spełniać Wykonawca
3.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
o posiadają wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie przedmiotu
zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3.2. Podstawą do ubiegania się o zamówienie jest przekazanie przez Zamawiającego do
Wykonawcy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji
technicznej. W celu otrzymania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Wykonawca występuje z wnioskiem do Zamawiającego, w terminie do 21.05.2019 r.
drogą elektroniczną na adres elibiala@pg.edu.pl. za pośrednictwem poczty lub osobiście
na adres:
Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Eliza Białasik, pokój 222
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Wniosek musi zawierać numer referencyjny postępowania, dane firmy oraz dokumenty
potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 3.1.
o kopię certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001
w zakresie przedmiotu zamówienia
3.3. Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia może złożyć tylko Wykonawca, który
wystąpił z wnioskiem o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
o wartość netto realizacji zamówienia uwzględniającą wszelkie koszty niezbędne do
jego realizacji (m.in. koszty transportu do siedziby Zamawiającego i in.)
o termin realizacji zamówienia (podany w pełnych tygodniach),
o warunki płatności.
5. Kryteria oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria
oceny:
- cena 100%
Kryterium cena oceniane będzie na podstawie wartości oferty w PLN. W przypadku złożenia
oferty w walucie innej niż PLN, oferta zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A,
obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.
6. Szczególne warunki realizacji zamówienia
6.1. Odbiór wykonanych elementów zostanie przeprowadzony na podstawie przeprowadzenia
pomiarów dla losowo wybranych elementów.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym pisemnej umowy na
realizację przedmiotu zamówienia.
6.3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej przedmiotu
zamówienia w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy.
8. Inne postanowienia
8.1. Zamawiający po terminie złożenia ofert przewiduje możliwość negocjacji warunków
realizacji zamówienia z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę.
8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyn.
8.3. Zabrania się kopiowania ogłoszenia (w całości lub w części) bez zgody Zamawiającego.
9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.

Kontakt:
7. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie niniejszego ogłoszenia
- w kwestiach technicznych:
Tadeusz Chruściel, Tel: 058 347 2528, e-mail: tadeusz.chrusciel@pg.edu.pl
- w kwestiach administracyjnych:
Eliza Białasik, Tel: 058 347 1578, e-mail: elibiala@pg.edu.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.