Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarzqd Dróg Miejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
powiat: Konin
tel.: 063 240 24 70
tdaszkiewicz@zdm-konin.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Zadanie pn. ,,Rozświetlamy Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydzialki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego".
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in.:
1. Montaż słupów oświetleniowych na wskazanych odcinkach ulic według PROJEKTU WYKONAWCZEGO w ilości sztuk - według oferty .
Oferta powinna obejmować swoim zakresem następujące ulice : Szmaragdową, Agatową, Malachitową oraz Ametystową - proponowane lokalizacje slupów należy oznaczyć na załączonych SCHEMATACH OŚWIETLENIA ULICZNEGO (załącznik nr 6). Jednocześnie należy zagwarantować ciągłość zasilania. Odbiór bę-
dzie dokonywany w oparciu o zgodność z projektem i warunek działania wszyst-kich opraw. Należy przewidzieć oświetlenie ledowe.
2. Wycinkę będących w kolizji gałęzi i krzaków.
3. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
4. Wykonanie pomiarów linii kablowej.
5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
III.l. Postanowienia szczegółowe:
Szczegóły dotyczące zakresu robót zawarte są w dokumentacji projektowej, którą stanowią
1. Projekt Wykonawczy Elektryczny - do wglądu w siedzibie ZDM ul. Zakładowa 4
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4.
Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

CPV: 45316110-9

Dokument nr: ZDM.II.IN.4210.5.4.2019

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
o Ofertę należy złożyć do dnia: 24 maja 2019 r godz. 15:30.
o Do Zarządu Dróg Miejskich w Koninie (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin w formie pisemnej (tradycyjnej) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem wykonawcy z dopiskiem:
OFERTA: ZDM.II.IN.4210.5.4.2019
,,Rozświetlony Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydzialki w części na zachód
od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego"
Nie otwierać przed 27 maja 2019 UWAGA: Złożenie oferty należy poprzedzić wizją lokalną w terenie celem rozeznania warunków wykonania robót (w tym możliwości zasilenia nowych lamp) oraz zapoznaniem się z istniejącym rozmieszczeniem slupów oświetlenia ulicznego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania:
IV. Warunki wymagane od wykonawców
Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:
Posiadać doświadczenie, tj. zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum dwie pracę o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda w zakresie budowy oświetlenia - wg zał. nr 2.
Wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu zamówienia - wg zał. nr 5
Uwaga: W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1202, z póżn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).
VI, Gwarancja
1. Okres rękojmi dla robót objętych umową wynosi 24 miesiące.
2. Udzielany przez Wykonawcę okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy.
3. Okresy, o których mowa w pkt. 1 i 2 zaczynają się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
VII. Warunki rozliczenia wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie zadania - określona w Formularzu ofertowym - uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w rozdziale III.l. niniejszego Ogłoszenia.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku ż powyższym wymagane jest od Wykonawcy szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1.
2. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIK NR 2.
Wykaz robót budowlanych wykonywanych zgodnie z Rozdziałem IV. niniejszego Ogłoszenia wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane.
3. INFORMACJA O OSOBIE KTÓRA BĘDZIE SPRAWOWAĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA ROBÓT ENERGETYCZNYCH wraz z kopią uprawnień i zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzonymi za zgodność z oryginałem - ZAŁĄCZNIK NR 5.
IX. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy na kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
2. Wykonawca, najpóźniej przy podpisaniu umowy, zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia o którym mowa w rozdziale IX. ust. 1.
X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust.l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62 - 510 Konin,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - aan@,onet.eu
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Rozświetlony Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydzialki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego".
numer postępowania ,,ZDM.II.IN.4210.5.4.2019" prowadzonym w trybie ,,publicznego konkursu ofert".
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.),
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Zarządu Dróg Miejskich w Koninie , przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy),
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
g) posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
h) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
^ RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy. " Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fi-zycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XI. Wymagania dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania zamówienia bez udziału podwykonawców.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
5. Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone na drukach formularzy załączonych do publicznego ogłoszenia konkursu ofert lub przepisanych z zachowaniem pełnego zakresu treści.
6. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Wymagane jest złożenie oferty w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed otwarciem.
Xli. Informacje dodatkowe:
1. Kryteria dotyczące wyboru oferty: 100% - ilość zadeklarowanych do ustawienia lamp.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
4. Dopuszcza się przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji dotyczących warunków realizacji zamówienia.
5. Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu bezusterkowego protokołu jej odbioru i wystawieniu faktury, zgodnie z ceną wskazaną w formularzu ofertowym, w terminie 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.
6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w: Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, pok. nr 4, w godzinach 7:30 - 15:30. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest Tomasz Daszkiewicz nr tel.: 063 240 24 70 ; adres e-mail: tdaszkiewicz@zdm-konin.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.