Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni restauracyjnej

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni restauracyjnej

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: CENTRUM KULTURY I SPORTU SP. Z O.O
ul. BOHATERÓW WARSZAWY 4
05-800 PRUSZKÓW
powiat: pruszkowski
tel. 22 758-89-30, faks 22 758-89-30
katarzyna.trzosowska@ckis.pruszkow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: PRUSZKÓW
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni restauracyjnej w Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Pruszkowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4
1/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni restauracyjnej w Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Pruszkowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4. 2/ Zakres prac obejmuje również wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a mianowicie: - załadunek, transport i rozładunek dostarczonych mebli, sprzętu, urządzeń, materiałów itp. - rozruch urządzeń i instalacji, programowanie, - wykonanie robót towarzyszących- budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, których realizacja warunkuje prawidłowe wykonanie zamówienia, - odbiór przez odpowiedzenie służby, np. Sanepid lub inne o ile jest to wymagane. - szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego/Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, urządzeń itp. - ubezpieczenie przedmiotu umowy na czas realizacji zamówienia, - składowanie i wywóz wszystkich zbędnych materiałów, śmieci oraz ich utylizacja, - uporządkowanie terenu po zakończeniu dostawy i montażu oraz robót towarzyszących - urządzenie placu i zaplecza robót wraz z zabezpieczeniem i ich likwidacją oraz zabezpieczenie do nich dostaw wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, ogrzewania itp., (Zamawiający nie wskazuje miejsca pod zaplecze robót) o ile zajdzie taka potrzeba. Powyższe musi odbyć się w ścisłej koordynacji z Użytkownikiem/mi. - pokrycie kosztów urządzenia i utrzymania placu robót i zaplecza(poboru wody, odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, ogrzewania, itp. ) o ile zajdzie taka potrzeba, - zabezpieczenie istniejącego, budynku przed uszkodzeniami które mogą wystąpić podczas transportu i montażu elementów stanowiących przedmiot dostawy. Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia, z zachowaniem warunków gwarancyjnych udzielonych przez Generalnego Wykonawcę - firmę STRABAG Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - wykaz wyposażenia - załącznik 1a do SIWZ, - opis przedmiotu zamówienia

CPV: 39141000-2

Dokument nr: 548731-N-2019, PN.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ckispruszkow.naszbip.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4 recepcja, parter, hol główny budynek CDK

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-24, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) wykonaniem dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, w tym co najmniej: - min 2 dostawy odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj.: wyposażenia kuchni obiektu zbiorowego żywienia. Każda przedstawiona praca misi mieć wartość brutto min. 100 000,00zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. 2) Dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się : 1) Formularz ofertowy (według załączonego druku) 2) Kosztorys cenowy wg. wykazu wyposażenia Kosztorys cenowy (na podstawie zestawienia materiałów) traktowany będzie przez zamawiającego, jako podstawa ustalenia zaangażowania prac przy zleceniu nowych dodatkowych prac oraz w przypadku, o którym mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Oświadczenie określone w pkt. 9.1 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 - 23 oraz art. 24, ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunków udziału 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 5) Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.