Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa obudowy do elektroniki systemu łączności

Przedmiot:

Dostawa obudowy do elektroniki systemu łączności

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA S.A
Golejowska 73B
44-207 Rybnik
powiat: Rybnik
+48 32 739 61 15
michal.leszczynski@doosan.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185558
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa obudowy do elektroniki systemu łączności
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. akumulator żelowy 7Ah o wymiarach:151X65X99 MWL 7,2-12 Long life x 1 szt
2. akumulator żelowy 18Ah o wymiarach 181X167X77 x 1 szt
3. obudowa Rittal serii E-Box EB 1556.500 x 1 szt (dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych)
4. obudowa Rittal serii E-Box EB 1578.500 x 1 szt (dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych)
5. obudowa Rittal serii E-Box EB 1555.500 x 1 szt (dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych)
6. Zasilacz buforowy modułowy 49,7W / 3,6A 13,8V DC x 2 szt
7. kabel ze złączem U.FL oraz złączem SMA R/P żeńskim 20cm 12szt
8. gniazdo CP30220 (RJ45) x3 szt
9. gniazdo zasilające (FCR2068) x 4 szt
10. dławnica kablowa M20 (HARTING 19000005181 Dławnica; M20; IP68; 5÷9mm; Mat: termoplast) (dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych) x2 szt
11. przewód z wtyczką (4840.5201 Kabel; przewody, DC 5,5/2,1 wtyk; kątowe; 0,3mm2; 1,8m) x 6 szt
12. wtyki FCR2066 x 4 szt
13. przewód (H03VV-F/3X0.75BK) 10m
14. uchwyty do mocowania: SCHUT magnes do podstawy magnetycznej 58x50x55 mm 800 N 908.971 x 3 szt (dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych)
Cel zamówienia
Doosan Babcock Energy Polska S.A. na potrzeby projektu pn.: ,,Inteligentny system diagnostyki urządzeń przemysłowych, analizy prac remontowych oraz wykrywania zagrożeń z zastosowaniem metod przetwarzania obrazów - INRED" (dalej Projekt) realizowanego w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę Obudowy do elektroniki systemu łączności.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. akumulator żelowy 7Ah o wymiarach:151X65X99 MWL 7,2-12 Long life x 1 szt
2. akumulator żelowy 18Ah o wymiarach 181X167X77 x 1 szt
3. obudowa Rittal serii E-Box EB 1556.500 x 1 szt (dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych)
4. obudowa Rittal serii E-Box EB 1578.500 x 1 szt (dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych)
5. obudowa Rittal serii E-Box EB 1555.500 x 1 szt (dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych)
6. Zasilacz buforowy modułowy 49,7W / 3,6A 13,8V DC x 2 szt
7. kabel ze złączem U.FL oraz złączem SMA R/P żeńskim 20cm 12szt
8. gniazdo CP30220 (RJ45) x3 szt
9. gniazdo zasilające (FCR2068) x 4 szt
10. dławnica kablowa M20 (HARTING 19000005181 Dławnica; M20; IP68; 5÷9mm; Mat: termoplast) (dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych) x2 szt
11. przewód z wtyczką (4840.5201 Kabel; przewody, DC 5,5/2,1 wtyk; kątowe; 0,3mm2; 1,8m) x 6 szt
12. wtyki FCR2066 x 4 szt
13. przewód (H03VV-F/3X0.75BK) 10m
14. uchwyty do mocowania: SCHUT magnes do podstawy magnetycznej 58x50x55 mm 800 N 908.971 x 3 szt (dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych)
Na pisemny wniosek Zamawiający udzieli oferentowi dodatkowych wyjaśnień, dotyczących przedmiotu zamówienia. Pytania i odpowiedzi zostaną udostępnione wszystkim pozostałym oferentom.
Składając ofertę oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, zasoby finansowe oraz potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Oczekiwany czas dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia.

CPV: 31000000-6

Dokument nr: 1185558

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 31-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego poprzez przesłanie formularza oferty wraz z wymaganymi dokumentami drogą elektroniczną na adres: michal.leszczynski@doosan.com
Oferty przesłane na inny adres email nie będą rozpatrywane.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz/lub wariantowych.
2. Oferta powinna:
a) Być sporządzona na formularzu oferty - załącznik nr 1
b) posiadać adres siedziby oferenta z numerem NIP oraz danymi kontaktowymi
c) posiadać datę sporządzenia
d) być podpisana przez oferenta (osobę umocowaną)
e) być opatrzona pieczątką firmową
3. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTOWY" (Załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Wraz z formularzem należy dostarczyć wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik nr 2).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik
Harmonogram realizacji zamówienia
Oczekiwany czas dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający następujące warunki:
a) zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie;
b) posiadają wiedzę, doświadczenie, zasoby finansowe oraz potencjał techniczny niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
2. Kryteria formalne będą oceniane na zasadzie TAK/NIE, przy czym aby oferta była uznana za ważną oferent musi spełniać wszystkie wyżej podane kryteria.
3. Wszystkie wymienione w pkt. 1 dokumenty muszą być podpisane przez osobę umocowaną w strukturach oferenta do jego reprezentowania pod rygorem uznania oferty za nieważną. Wszystkie kopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną w strukturach oferenta pod rygorem uznania oferty za nieważną.
4. Przez udział w postepowaniu oferent przyjmuje do wiadomości, że jego dokumentacja może być weryfikowana przez Zamawiającego oraz że przed wyborem oferenta może być on zobowiązany do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub innych potwierdzających spełnienie podanych kryteriów w podanym przez Zamawiającego terminie pod rygorem nieważności.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocena ofert jest etapem postępowania w wyniku którego zamawiający zamierza dokonać uszeregowania ważnych ofert związanych z dostawą przedmiotu zamówienia wg liczby przyznanych punktów.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kładł nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Kryteria oceny jakimi będzie się kierował zamawiający podczas wyboru oferty:
1. Cena
2. Termin dostawy
Zasady oceny - opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
1. Cena
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 90 pkt.
Im niższa cena tym większa liczba przyznanych punktów (najniższa cena 90 pkt., każdy skok o 10 pkt mniej.).
2. Termin dostawy
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 10 pkt.
Im krótszy termin dostawy tym większa liczba przyznanych punktów (najkrótszy termin dostawy: 10 pkt., każdy skok o 2 pkt. mniej).
Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska sumarycznie największą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub dodatkowych negocjacji według swojego uznania.
Każdy wykonawca, który złożył ofertę, otrzyma informację o wyniku niniejszego postępowania. Informacja zostanie przekazana poprzez Bazę konkurencyjności lub mailowo lub faksem lub osobiście.
Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
Wykluczenia
Spełniając warunki bezstronności i niezależności, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA S.A.
Adres
Golejowska 73B
44-207 Rybnik
śląskie , Rybnik
Numer telefonu
+48662258620
NIP
6420000228
Tytuł projektu
Inteligentny system efektywnej analizy prac diagnostycznych i remontowych urządzeń przemysłowych z zastosowaniem jednostek mobilnych i zaawansowanej analizy obrazów - INRED
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0170/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Michal Leszczynski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 32 739 61 15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.