Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompletnego poszycia dachu na budynku Cerkwi

Przedmiot:

Wykonanie kompletnego poszycia dachu na budynku Cerkwi

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o
ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl
https://amwsinevia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kompletnego poszycia dachu na budynku Cerkwi w ramach przebudowy budynku nr 16 na cerkiew prawosławną przy ul. Warszawskiej 16 w Białymstoku - zad. nr 34425
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót kompletnego poszycia dachu na budynku Cerkwii w ramach przebudowy budynku nr 16 na cerkiew prawosławną przy ul. Warszawskiej 16 w Białymstoku - zad. nr 34425, w następującym zakresie: - wykonanie kompletnego pokrycia dachu budynku Cerkwi z blachy tytanowo - aluminiowej na rąbek stojący w kolorze patynowanej miedzi wraz z rynnami, rurami spustowymi i wywiewkami. Wykonanie wyłazu dachowego. Zakres robót konieczny do wykonania: a) Dach główny i daszek nad wejściem: - krycie dachu jednospadowego budynku o nachyleniu 10.5% zgodnie z dokumentacją; - obrobienie blachą kopuł szt. 3 zgodnie z dokumentacją; - obrobienie blachą czapek ogniomurów zgodnie z dokumentacją; - wykonanie i montaż obróbek blacharskich; - nie wykonujemy obrobienia blachą pionowych ścian (attyka); - dostawa i montaż wyłazu dachowego; - montaż orynnowania rynna fi 150 rura fi 120; - pas pod rynnowy; - pas nadrynnowy; - obrobienie wyłazu dachowego; - obrobienie przejścia przez dach wywiewek grawitacyjnych ze wspomaganiem szt. 8; - obrobienie przejścia przez dach wywiewki KS szt. 3; - obrobienia przejścia przez dach czerpni 100*25 szt. 1; - obrobienia przejścia przez dach czerpni 80*25 szt. 1; - obrobienie przejścia przez dach kanałów agregatu chłodniczego 138*88 szt. 3; - obrobienie okien na elewacji półkopuł szt. 3; - obrobienie przejścia przez dach zamontowanych krzyży szt. 3. Z uwagi na niski spadek dachu w konstrukcji więźby dachowej będzie wykonany poprzeczny uskok, który umożliwia swobodną pracę paneli w miejscu połączenia z uwagi na rozszerzalność liniową, aby nie powstawały pęknięcia materiału pokryciowego z uwagi na jego pracę. Materiały: - blacha tytanowo - aluminiowa na rąbek stojący w kolorze patynowanej miedzi grubości 0.7 mm ; - akcesoria do montażu blachy żabki, spinki, wkręty, gwoździe - rynny, rury spustowe plus akcesoria do orynnowania blacha tytanowo - aluminiowa w kolorze patynowanej miedzi - kołnierze do wywiewek - uszczelniacze do przejść przez połać dachu kanałów wentylacyjnych UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i tabeli elementów rozliczeniowych. Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej p. Mateusz Figura, tel. 602 281 077

CPV: 45000000-7,45261000-4

Dokument nr: 548574-N-2019, SVA/NDM/4620-7/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amwsinevia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6 kancelaria I piętro

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-03, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-19
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-19

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych szczególności rejestrów publicznych; 2) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - dokumenty wymienione w pkt. 1. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90,00
Długość okresu gwarancji 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.