Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego

Przedmiot:

Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina
powiat: koniński
tel. 063 2418095 w. 50, faks 63 241 80 95 wew. 232
inwestycje@golina.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Golina
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina
Przedmiot zamówienia: dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina Przedmiotem zamówienia objęto dostawę i rozłożenie destruktu asfaltowego na długości 3 600 mb o szerokości 3,5 - 4 mb (najdłuższy odcinek wynosi 800 mb a najkrótszy 150 mb) - ogółem powierzchnia dróg - 13 350 m2. W zakres zamówienia wchodzi zakup destruktu asfaltowego w ilości 2 500 ton oraz kruszywa betonowego w ilości 400 ton w celu podbudowy, transport materiału na wskazane przez zamawiającego drogi, profilowanie równiarką drogi przed położeniem destruktu, ułożenie destruktu asfaltowego równiarką grubość warstwy destruktu - 10 cm po zagęszczeniu, zagęszczenie destruktu walcem drogowym. Poprzez destrukt asfaltowy należy rozumieć materiał mineralno - bitumiczny rozkruszony do max 31,5 mm, w postaci okruchów wiązanych lepiszczem bitumicznym powstałym w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia. Destrukt użyty do realizacji zamówienia nie może być hałdowany dłużej niż 2 lata, musi pochodzić z górnych warstw frezowanego asfaltu SMA i zawierać co najmniej 80% pierwotnego lepiszcza masy asfaltowej. Zamawiający wymaga aby destrukt asfaltowy posiadał dopuszczenie do stosowania jako materiał budowlany do utwardzania dróg. Na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów, na każde wezwanie zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania pochodzenia i parametrów oferowanego frezu asfaltowego. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonanego z kruszywa betonowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z destruktu asfaltowego należy wykonać z zastosowaniem 400 ton. Kruszywo to należy zastosować w miejscach dużych ubytków w istniejącej nawierzchni, których nie można zlikwidować poprzez samo profilowanie. W celu wyprofilowania drogi w miejscowości Głodowo ozn. jako działka nr 171/1 należy, przed przystąpieniem do równania terenu, usunąć korzenie pozostałe po wycince drzew. W przypadku konieczności podnoszenie studzienek i zaworów wodociągowych. Parametry dróg przeznaczone do remontu z destruktu asfaltowego: L.p. Miejscowość/odcinek Szerokość[m Długość[m] Powierzchnia [m2] Nr drogi/nr działki 1 Lubiecz 3,5 180 630 nr drogi 472005 2 Przyjma 3,5 170 595 nr drogi 472005 3 Brzeźniak 4,0 800 3200 nr drogi 472020 4 Głodowo 4,0 400 1600 dz. nr 171/1 5 Sługocinek 3,5 450 1575 nr drogi 472010 6 Radolina 3,5 150 525 dz. nr 159/10 7 Adamów-Kolonia 3,5 500 1750 nr drogi 472009 8 Kawnice 3,5 650 2275 nr drogi 472029 9 Kolno 4,0 300 1200 nr drogi 472028 Razem 13 350 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, ogólne specyfikacje techniczne oraz wzór umowy

CPV: 44113620-7,14212200-2,45233142-6,45233220-7

Dokument nr: 548743-N-2019, Zp.271.3.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.golina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-03, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: dysponujący co najmniej jednym samochodem wywrotką, jedną równiarką samojezdną, jednym walcem statycznym ogumionym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz; 2. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz, 3. oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do siwz; 4. zestawienie elementów rozliczeniowych - załącznik nr 5 do siwz; 5. pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia; 6. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy); 7. oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do siwz; 8. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - załącznik nr 6 do siwz.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.