Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
672z dziś
4307z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku Szkoły Podstawowej

Przedmiot:

Remont budynku Szkoły Podstawowej

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 40
ul. Rozewska 33
81-055 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. 0-58 6232588, faks 0-58 6232588
sp40@poczta.fm
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1 z podziałem na trzy części
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń Szkoły Podstawnej nr 40 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1. Zamówienie zostało podzielone na 3 (trzy) części. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na jedną z niżej wymienionych część zamówienia: 1) Część 1 - Remont sal zajęć, holi, klatek schodowych i innych pomieszczeń , 2) Część 2 - Modernizacja instalacji elektrycznej, 3) Część 3 - Remont korytarza głównego i szatni w piwnicy budynku szkoły. 2. Część 1 - Remont sal zajęć, holi, klatek schodowych i innych pomieszczeń, obejmuje w szczególności: 1) Wymiana stolarki drzwiowej, 2) Remont ścian i sufitów, 3) wywóz i utylizacja gruzu oraz innych elementów pochodzących z demontażu. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych dla Części 1 zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiąca w całości załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, lecz tylko w celach pomocniczych, z uwagi na fakt, że może on nie obejmować całości zakresu robót i prac. Jeżeli z dokumentacji projektowej lub STWiOR wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to należy dokonać ich wyceny, a wartość uwzględnić w cenie oferty. 3. Część 2 - Modernizacja instalacji elektrycznej, obejmuje w szczególności: 1) demontaż istniejących instalacji elektrycznych wewnętrznych; 2) wytyczenie tras przebiegu WLZ, poszczególnych obwodów odbiorczych i instalacji połączeń wyrównawczych w budynku; 3) montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów; 4) montaż kabli i przewodów; 5) montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego; 6) montaż instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń elektrycznych; 7) montaż osprzętu elektroinstalacyjnego; 8) montaż rozdzielnic elektrycznych; 9) montaż instalacji odgromowej i uziemiającej; 10) wkucie pod tynk istniejących instalacji teletechnicznych; 11) inne roboty elektryczne; 12) badania i pomiary odbiorcze; 13) wywóz i utylizacja gruzu oraz innych elementów pochodzących z demontażu. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych dla Części 2 zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiąca w całości załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, lecz tylko w celach pomocniczych, z uwagi na fakt, że może on nie obejmować całości zakresu robót i prac. Jeżeli z dokumentacji projektowej lub STWiOR wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to należy dokonać ich wyceny, a wartość uwzględnić w cenie oferty. 4. Część 3 - Remont korytarza głównego i szatni w piwnicy budynku szkoły, obejmuje w szczególności: 1) rozbiórka elementów stalowych (boksów szatni), 2) ługowanie farby olejnej ze ścian, 3) odbicie starych zmurszałych tynków wewnętrznych na ścianie zewnętrznej, 4) rozebranie starych podwójnych i pojedynczych izolacji stalowych rur c.o. fi około 50 mm na suficie korytarza, 5) skucie cokolika cementowego, 6) zeskrobanie i zmycie starych farb z sufitów, 7) rozebranie posadzek z płytek betonowych wraz z przygotowaniem powierzchni, 8) demontaż stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej - 2 sztuki, 9) odgrzybianie ściany zewnętrznej od wewnątrz na całej wysokości wraz z ościeżami preparatem odgrzybiającym metodą natryskową - malowanie ściany zostanie wykonane po roku przez szkołę, 10) wykonanie tynków wewnętrznych, renowacyjnych, systemowych na ścianie ww. ścianie, 11) przygotowanie powierzchni pod malowanie ze szpachlowaniem nierówności na pozostałych ścianach, 12) przygotowanie parapetów betonowych do malowania farbą olejną lub ftalową, - ze szpachlowaniem nierówności, 13) montaż drzwi dwuskrzydłowych ALU półpełnych z holu głównego do szatni -- 1 szt., 14) montaż drzwi dwuskrzydłowych PCV z korytarza do magazynu - 1 szt., 15) wyrównanie powierzchni pod płytki gres wraz z wykonaniem posadzki cementowej o grubości około 20 mm wraz z przygotowaniem podłoża, 16) ułożenie płytek gres (R11, V klasa), 17) ułożenie cokoliku szerokości 10 cm z ciętych płytek gres, 18) wykonanie systemowych szczelin dylatacyjnych co max 6 m o szerokość dylatacji 10 mm, 19) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów (oprócz ściany zewnętrznej od wewnątrz), 20) dwukrotne malowanie farbami ftalowymi ścian do wysokości 1,55 m (lamperie), 21) dwukrotne malowanie farbami ftalowymi parapetów - w całości, 22) wykonanie izolacji rurociągów c. o. z półsztywnej pianki poliuretanowej z płaszczem PCV - średnica rury stalowej około 50 mm, 23) wywóz i utylizacja gruzu oraz innych elementów pochodzących z demontażu. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych dla Części 3 zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiąca w całości załącznik nr 12 do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ, lecz tylko w celach pomocniczych, z uwagi na fakt, że może on nie obejmować całości zakresu robót i prac. Jeżeli z dokumentacji projektowej lub STWiOR wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to należy dokonać ich wyceny, a wartość uwzględnić w cenie oferty. 5. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 - dalej ustawa Prawo budowlane) oraz wymogom, jakie zostały zawarte w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczna. 6. Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych (w formacie .doc dla opisów technicznych, .pdf dla rysunków). 7. Dotyczy tylko Części 2: Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji fotograficznej dotyczącej instalacji elektrycznej i dostarczenia jej Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych, wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 6. 8. Do składowania materiałów oraz wykonywania niezbędnych prac przygotowawczych Zamawiający wskaże i udostępni Wykonawcy miejsce na terenie szkoły, które Wykonawca odpowiednio ogrodzi i oznakuje. Gruz i materiały pochodzące z rozbiórki będą na bieżąco wywożone, nie będą mogły być składowane na terenie szkoły. Zamawiający dopuszcza ustawienie kontenerów na terenie wygrodzonym w celu składowania gruzu. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania porządku w miejscu prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu po ich zakończeniu. 9. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie przez Wykonawcę wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji wykonanych instalacji i zainstalowanych w obiekcie urządzeń wraz ze szkoleniem wskazanych pracowników Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia zgodnie z polskim prawem, z należyta starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie Prawo budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą techniczną. 11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji należytej jakości na cały przedmiot zamówienia w poszczególnej części zamówienia w wymiarze co najmniej 36 miesięcy, jednak nie więcej niż 72 miesiące (UWAGA: termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert, które zostały określone w Rozdziale 12 SIWZ)

Część nr: 1 Nazwa: Remont sal zajęć, holi, klatek schodowych i innych pomieszczeń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Część 1 - Remont sal zajęć, holi, klatek schodowych i innych pomieszczeń, obejmuje w szczególności: 1) Wymiana stolarki drzwiowej, 2) Remont ścian i sufitów, 3) wywóz i utylizacja gruzu oraz innych elementów pochodzących z demontażu. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych dla Części 1 zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiąca w całości załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, lecz tylko w celach pomocniczych, z uwagi na fakt, że może on nie obejmować całości zakresu robót i prac. Jeżeli z dokumentacji projektowej lub STWiOR wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to należy dokonać ich wyceny, a wartość uwzględnić w cenie oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45410000-4, 45421115-3, 45450000-6, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja instalacji elektrycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Część 2 - Modernizacja instalacji elektrycznej, obejmuje w szczególności: 1) demontaż istniejących instalacji elektrycznych wewnętrznych; 2) wytyczenie tras przebiegu WLZ, poszczególnych obwodów odbiorczych i instalacji połączeń wyrównawczych w budynku; 3) montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów; 4) montaż kabli i przewodów; 5) montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego; 6) montaż instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń elektrycznych; 7) montaż osprzętu elektroinstalacyjnego; 8) montaż rozdzielnic elektrycznych; 9) montaż instalacji odgromowej i uziemiającej; 10) wkucie pod tynk istniejących instalacji teletechnicznych; 11) inne roboty elektryczne; 12) badania i pomiary odbiorcze; 13) wywóz i utylizacja gruzu oraz innych elementów pochodzących z demontażu. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych dla Części 2 zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiąca w całości załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, lecz tylko w celach pomocniczych, z uwagi na fakt, że może on nie obejmować całości zakresu robót i prac. Jeżeli z dokumentacji projektowej lub STWiOR wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to należy dokonać ich wyceny, a wartość uwzględnić w cenie oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45315700-5, 45311100-1, 45631432-0, 45317000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Remont korytarza głównego i szatni w piwnicy budynku szkoły
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Część 3 - Remont korytarza głównego i szatni w piwnicy budynku szkoły, obejmuje w szczególności: 1) rozbiórka elementów stalowych (boksów szatni), 2) ługowanie farby olejnej ze ścian, 3) odbicie starych zmurszałych tynków wewnętrznych na ścianie zewnętrznej, 4) rozebranie starych podwójnych i pojedynczych izolacji stalowych rur c.o. fi około 50 mm na suficie korytarza, 5) skucie cokolika cementowego, 6) zeskrobanie i zmycie starych farb z sufitów, 7) rozebranie posadzek z płytek betonowych wraz z przygotowaniem powierzchni, 8) demontaż stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej - 2 sztuki, 9) odgrzybianie ściany zewnętrznej od wewnątrz na całej wysokości wraz z ościeżami preparatem odgrzybiającym metodą natryskową - malowanie ściany zostanie wykonane po roku przez szkołę, 10) wykonanie tynków wewnętrznych, renowacyjnych, systemowych na ścianie ww. ścianie, 11) przygotowanie powierzchni pod malowanie ze szpachlowaniem nierówności na pozostałych ścianach, 12) przygotowanie parapetów betonowych do malowania farbą olejną lub ftalową, - ze szpachlowaniem nierówności, 13) montaż drzwi dwuskrzydłowych ALU półpełnych z holu głównego do szatni -- 1 szt., 14) montaż drzwi dwuskrzydłowych PCV z korytarza do magazynu - 1 szt., 15) wyrównanie powierzchni pod płytki gres wraz z wykonaniem posadzki cementowej o grubości około 20 mm wraz z przygotowaniem podłoża, 16) ułożenie płytek gres (R11, V klasa), 17) ułożenie cokoliku szerokości 10 cm z ciętych płytek gres, 18) wykonanie systemowych szczelin dylatacyjnych co max 6 m o szerokość dylatacji 10 mm, 19) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów (oprócz ściany zewnętrznej od wewnątrz), 20) dwukrotne malowanie farbami ftalowymi ścian do wysokości 1,55 m (lamperie), 21) dwukrotne malowanie farbami ftalowymi parapetów - w całości, 22) wykonanie izolacji rurociągów c. o. z półsztywnej pianki poliuretanowej z płaszczem PCV - średnica rury stalowej około 50 mm, 23) wywóz i utylizacja gruzu oraz innych elementów pochodzących z demontażu. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych dla Części 3 zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiąca w całości załącznik nr 12 do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ, lecz tylko w celach pomocniczych, z uwagi na fakt, że może on nie obejmować całości zakresu robót i prac. Jeżeli z dokumentacji projektowej lub STWiOR wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to należy dokonać ich wyceny, a wartość uwzględnić w cenie oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45214210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45111100-9,45214210-5,45410000-4,45411115-3,45450000-6,45442100-8,45315700-5,45311100-1,45314320-0,45317000-2

Dokument nr: 549180-N-2019, 1/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sp40gdynia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdyni sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-03, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: a) wykonał1) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące prace remontowe wewnątrz budynku użyteczności publicznej obejmujące łącznie branże konstrukcyjno - budowlane o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda z robót, 1) za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony; b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia w tym w szczególności jedną osobą: b1) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: c) wykonał2) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące modernizacji instalacji elektrycznej wewnątrz budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto każda z robót, 1) za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony; d) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia w tym w szczególności jedną osobą: d1) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, d2) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: e) wykonał1) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące prace remontowe wewnątrz budynku użyteczności publicznej obejmujące łącznie prace branże konstrukcyjno - budowlane o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto każda z robót, 1) za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony; f) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia w tym w szczególności jedną osobą: f1) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, DOTYCZY CZĘŚCI 1, 2 i 3 ZAMÓWIENIA: UWAGA! Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielniej funkcji technicznej w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika , że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w pkt. a i c musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (tj. co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch robót budowlanych, o których mowa powyżej, ocena ww. warunku nie będzie przeprowadzana łącznie dla wszystkich Wykonawców). W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jeden podmiot (tj. co najmniej jeden podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca, musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch robót budowlanych, o których mowa powyżej, ocena ww. warunku nie będzie przeprowadzana łącznie dla Wykonawcy lub podmiotu/-ów, na których zasobach on polega).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; UWAGA: Dokument wymienione w pkt. 1 powyżej składa Wykonawca i każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument wymieniony w pkt. 1 powyżej składa każdy z podwykonawców i każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 lit. a lub c lub e niniejszej SIWZ stosownie do oferowanej części zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, obejmujących co najmniej osoby, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 lit. b lub d lub f niniejszej SIWZ stosownie do oferowanej części zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia - dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedłożyć niniejsze informacje samodzielnie tj. każdy z Wykonawców samodzielnie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.