Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
527z dziś
4045z ostatnich 7 dni
14024z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Przedmiot:

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
powiat: świdnicki
tel. 748 562 850, faks 748 523 110
mbp@um.swidnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: 20.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Przechodniej 3, 4, 5, 6, 8, 10 w Świdnicy realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy"
1. Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Przechodniej 3, 4, 5, 6, 8, 10 w Świdnicy realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2.1. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przez Jacka Krawczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. INVENT Pracownia Projektowo-Wykonawcza, mgr inż. Jacek Krawczyński z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 11/4, 58-100 Świdnica. 2.2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji i wraz z przedmiarami robót znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.swidnica.pl w katalogu zamówienia publiczne. 2.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Załączony do dokumentacji projektowej przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót stanowią formę informacyjną w zakresie ilości oraz technologii wykonywanych robót i jest wyłącznie materiałem pomocniczym. Kalkulacja Wykonawcy winna stanowić wycenę kompletu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiaru nie należy wypełniać ani załączać do oferty. Uwaga! Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów do oferty, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, a w przypadku negatywnej opinii oferta zostanie odrzucona, jako niezgoda z SIWZ. 2.4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o: 2.4.1. dokumentację projektową, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. i 2.2. powyżej, 2.4.2. dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności SIWZ wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 2.5. Warunki wykonywania robót. 2.5.1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami bhp, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z wykonanym przez Kierownika budowy planem BIOZ oraz zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń. 2.5.2. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy. 2.5.3. Zamawiający zapewnia nadzór autorski i inwestorski. 2.5.4. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą być nowe i odpowiadać parametrom podanym w projekcie, muszą posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te, przed ich dostarczeniem na plac budowy, po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru, należy przedłożyć Zamawiającemu. 2.5.5. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały zostaną zakupione i dostarczone na teren budowy przez Wykonawcę i będą stanowić jego koszt. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 2.5.6. Wykonawca obowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych nadających się do stosowania w budownictwie, tj. wyroby spełniające w całości wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z późn. zm.). 2.5.7. Wykonawca zapewnia sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i ofertą przetargową. 2.5.8. Za koordynację robót i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada kierownik budowy. 2.5.9. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania wszelkiej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz dokonania odbioru przedmiotu umowy do 31.10.2019 r. 2.5.10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na właściwe wysypisko odpadów materiałów z rozbiórki nienadających się do ponownego wbudowania z wyjątkiem przypadku pisemnego wniosku właściciela mieszkania do Wykonawcy robót o pozostawienie materiałów z jednoczesnym wskazaniem miejsca ich złożenia Wykonawca protokolarnie przekaże je właścicielowi mieszkania (tj. m.in. pieców kaflowych, kominków, grzejników i rur). 2.5.11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w/w protokołu lub właściwego dokumentu potwierdzającego przekazanie wszystkich odpadów do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2.5.12. Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie budowy takie jak: punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy. 2.5.13. Wykonawca poniesie koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy. 2.5.14. Zagospodarowanie zaplecza budowy oraz inne nakłady nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy są objęte ceną ofertową. 2.5.15. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 2.5.16. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego usunięcia wad. 2.5.17. Uzyskanie opinii kominiarskich potwierdzających odcięcie paleniska od przewodu spalinowego. 2.5.18. Wykonawca ponosi koszty prób, badań, odbiorów technicznych itp. 2.5.19. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację fotograficzną z postępów prac w mieszkaniu i częściach wspólnych (w szczególności przed rozpoczęciem realizacji oraz po jej zakończeniu). 2.5.20. Po zamontowaniu wodomierzy na instalacji ciepłej wody użytkowej Wykonawca zobowiązany jest do ich zaplombowania. 2.5.21. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w rozdz. IV SIWZ. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa rozdz. XVIII pkt 18 SIWZ. Budynki i mieszkania w trakcie realizacji robót budowlanych są stale zamieszkałe. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić swobodny dostęp do tych obiektów i bezpieczne ich użytkowanie oraz ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. W budynkach będą prowadzone prace związane z remontem elewacji i klatki schodowej. Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prace z Wykonawcą wykonującym przedmiotowe prace. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wykonać prace związane z budową pionów. Uzgodnienie terminu realizacji robót w poszczególnych mieszkaniach leży po stronie Wykonawcy, który winien uzgodnić go z właścicielem mieszkania. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę. 2.6. Warunki odbioru robót. 2.6.1. Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 2.6.2. Wykonawca będzie sukcesywnie przekazywał do odbioru przedmiot umowy (tj. kompleksowo wykonane roboty budowlane w danym budynku). W dniu zgłoszenia gotowości danego budynku do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane jak przy odbiorze przedmiotu umowy. 2.6.3. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót budowlanych wykonanych w mieszkaniach i częściach wspólnych w budynkach protokołami potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. Odbiór częściowy może nastąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych w mieszkaniu lub części wspólnej zgodnie z dokumentacją projektową. 2.6.4. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe w szczególności: dziennik budowy, protokoły technicznego odbioru robót związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, dokumentację powykonawczą, atesty i aprobaty na wbudowane materiały, itp. 2.6.5. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia czynności odbiorów będzie pisemne zawiadomienie Wykonawcy, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokół sprawdzenia dokumentacji odbiorowej o kompletności przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 2.6.6. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 2.6.7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 2.7. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi, 2.8. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: ? jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, ? jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 2.8.1. Podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót w danym budynku będzie wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uruchomienie węzła cieplnego i umożliwienie dostarczenia ciepła do odbiorców w danym budynku. 2.8.2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty niżej wymienione: a) oświadczenie kierownika budowy: ? zgodności wykonania wewnętrznej instalacji z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, ? doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy - budynku i lokalu, a także - w razie potrzeby ulicy, sąsiedniej nieruchomości, b) dokumentacja powykonawcza, geodezyjna, protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów, w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie, c) karta gwarancyjna na wykonane roboty budowlane, zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 2.8.3. Po zakończeniu robót w każdym mieszkaniu i budynku Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót w danym budynku. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 3. Lokalizacja i opis stanu istniejącego Szczegółowy opis stanu istniejącego danego budynku znajduje się w dokumentacji projektowej danego budynku. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach - główny przedmiot, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 5. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w łącznej kwocie 290.000,00 zł brutto w zakresie robót instalacyjnych w budynkach, instalowania centralnego ogrzewania, robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, ogólnych robót budowlanych związanych z budową rurociągów, robót budowlanych w zakresie kładzenia rurociągów, robót izolacyjnych, robót instalacyjnych elektrycznych oraz robót budowlanych wykończeniowych. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP) polegających na wykonaniu następujących prac: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty montażowe instalacyjne centralnego ogrzewania w budynkach, c) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, d) roboty instalacyjne elektryczne, e) roboty budowlane związane z budową i kładzenia rurociągów, f) roboty budowlane wykończeniowe. 11. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 9, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz tych osób. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez: 12.1. przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu ) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, 12.2. okazanie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o prace (wraz informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, 12.3 sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w Załączniku nr 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, które zostały wskazane przez Wykonawcę. 13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12 pkt. 12.1. i 12.2. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej § 9 ust. 1 pkt 6 wzorze umowy załączonym do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 14. Kontrola, o której mowa w ust. 12 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy

CPV: 45300000-0,45331100-7,45330000-9,45231100-6,45231110-9,45320000-6,45310000-3,45450000-6

Dokument nr: 549157-N-2019, P-40/VI/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.um.swidnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczenie osobiste.
Adres:
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów, pok.124, I p.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-04, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: A. dysponuje lub będzie dysponować trzema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1. kierownik budowy - kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie wyższe. 2. kierownikiem budowy - kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. d) wykształcenie wyższe. 3. kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie min. średnie. Przez doświadczenie należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi, liczony od daty uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (należy podać lata a w przypadku niepełnych lat - pełne miesiące i pełne lata). Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2272 z późn. zm.). B. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową lub przebudową węzła cieplnego lub budową/przebudową kotłowni węglowej lub budową lub przebudową kotłowni olejowej lub budową lub przebudową kotłowni gazowej lub budową/przebudową kotłowni ze źródłem ciepła opartym na pompie ciepła w budynku wielorodzinnym lub użyteczności publicznej o min. wartości robót budowlanych 100.000,00 zł brutto każda. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez przebudowę należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. UWAGA! Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli w ramach jednej umowy Wykonawca wykonał roboty budowlane w kilku budynkach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4.odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust.2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art.26 ust.2c ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej ,,ustawą". 3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5. Ponadto każdy Wykonawca musi do oferty dołączyć: 1. pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2. pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1. Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji za wykonane roboty 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.