Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Postomino
ul. Postomino 30
76-113 Postomino
powiat: sławieński
tel. 0-59 810 85 93, faks 0-59 810 85 84
zp@postomino.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Postomino
Wadium: 15.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Rusinowo
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Rusinowo, które obejmuje: 1) Zadanie I Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową chodnika, zejść na plażę na odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną w obrębie Jarosławiec do skrzyżowania z ul. Letniskową obręb Rusinowo. 2) Zadanie II Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną w obrębie Jarosławiec do skrzyżowania z ul. Letniskową obręb Rusinowo. 3) Zadanie III Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jarosławiec - Rusinowo Na realizację zadania I - Gmina Postomino uzyskała dofinansowanie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. 3.2. Zakres robót obejmuje wykonanie: Zadanie I 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną w obrębie Jarosławiec do skrzyżowania z ul. Letniskową obręb Rusinowo łącznej długości ca 1872 m częściowo o nawierzchni betonowej i nawierzchni bitumicznej o szerokości ok 6 m. Na odcinku km 0+000,00 do 0+212 po stronie prawej wykonany jest chodnik z kostki brukowej betonowej który należy rozebrać i wykonać nowy z dostosowaniem do nowych rzędnych projektowanej drogi. Kostkę brukową wraz z krawężnikami należy ułożyć na paletach i przekazać zamawiającemu we wskazane miejsce w odległości ca. 3 km. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną sfrezować (pozyskany destrukt przekazać Zamawiającemu w miejsce wskazane) natomiast nawierzchnię z płyt betonowych w całości poddać rozkruszeniu np. rubblizing, a następnie powstałą nawierzchnię zagęścić zgodnie z STWiOR. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego w dwóch warstwach (warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 i warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70). W ramach zadania należy wykonać dwie tablice informacyjne o wymiarach 90x70cm na podłożu z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 1,25 mm oznakowane zgodnie z wytycznymi Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące tablic. Na tablicy powinny znajdować się informacje dotyczące: nazwy Funduszu, nazwy zadania objętego dofinansowaniem, kwoty udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu. 2) Zakres robót drogowych obejmuje: a) rozbiórkę istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej, b) usunięcie drzew wraz z karpinami, c) sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, d) rozkruszenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, e) wykonanie warstw konstrukcyjnych w miejscu poszerzeń i zjazdów, f) wykonanie nawierzchni jezdni, poszerzeń i zjazdów z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 i warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70), g) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 i 6 cm koloru szarego wraz z warstwami konstrukcyjnymi, h) w miejscach kolizyjnych zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę światłowodową i teletechniczną rurami dwudzielnymi oraz przebudować zespół zasobników na studnię telekomunikacyjną SKR-2 zgodnie z dok. projektową i załącznikiem do narady koordynacyjnej, i) Odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi do projektowanych wpustów deszczowych na odcinku istniejącego chodnika przeznaczonego do przebudowy oraz powierzchniowo na teren przyległy na pozostałym odcinku drogi j) Humusowanie i obsianie trawą terenów zieleni, k) Po zakończeniu prac należy wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome na podstawie dok. projektowej - stałej organizacji ruchu. W przypadku wykonania robót metodą rubblizing'u za pomocą wielogłowicowego łamacza do nawierzchni należy uzyskać parametry rozkruszenia płyt zgodnie z STWiOR. Jednocześnie na podstawie STWiOR ,,Inżynier może zalecić lub zaakceptować większe wymiary ziaren". Natomiast w przypadku rozbiórki płyt i poddaniu ich rozkruszeniu na kruszarce należy uzyskać mieszankę niezwiązaną kruszyw do warstw podbudowy zasadniczej o wym. 0/31,5 mm - zgodnie z tablicą 6 WT-4 2010. Mając powyższe na uwadze Wykonawca poddając płyty betonowe rozkruszeniu zobowiązany jest przed wbudowaniem uzyskanej mieszanki dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu dokumenty opracowane przez niezależne laboratorium drogowe potwierdzające krzywą uziarnienia dla uzyskanego kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z tablicą 6 WT-4 2010. Zamawiający dopuszcza rozkruszenie istniejącej betonowej nawierzchni drogowej poprzez rozbiórkę płyt betonowych, rozkruszenie ich w kruszarce, a następnie ponowne wbudowanie uzyskanego materiału jako warstwy podbudowy. Ziemię pochodzącą z wykopów należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3-5 km. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Zadanie II Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną w obrębie Jarosławiec do skrzyżowania z ul. Letniskową obręb Rusinowo" Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę oświetlenia drogowego na odcinku projektowanej przebudowy drogi. Istniejące oświetlenie drogowe na ul. Bałtyckiej w Jarosławcu - 5 kpl. należy zdemontować i przekazać do Energa Oświetlenie - zgodnie z warunkami technicznymi. Projektowane oświetlenie drogowe należy włączyć do istniejących punktów świetlnych zlokalizowanych na ul. Leśnej w Jarosławcu i Letniskowej w Rusinowie. Projektowaną linię kablową wykonać z przewodem YAKXs 4x35 mm2 wraz z bednarką ocynkowaną 25x4mm. W ramach zadania należy wykonać 57 kpl. punktów świetlnych - słup stalowy ocynkowany wraz z wysięgnikiem o długości 1,5 m zamontowany na prefabrykowanym fundamencie betonowym i źródłem światła typu LED min. 72W zawieszonym na wysokości 10 m. Dodatkowo należy wykonać 1 kpl. punkt świetlny stanowiący doświetlenie przejścia dla pieszych na słupie stalowym ocynkowanym z wysięgnikiem o długości 0,5 m ze źródłem światła typu LED o mocy min.48W zawieszonym na wys. 7m. Wszystkie oprawy drogowe LED powinny mieć możliwość zmiany strumienia świetlnego w czasie (profil czasowy), realizowany za pomocą dedykowanego programowalnego zasilacza umożliwiającego ustawienie poziomów natężenia oświetlenia w trakcie cyklu świecenia oprawy tj. - od momentu włączenia opraw do 22:00 - 100%, - od 22:00 do 24:00 - 70%, - od 24:00 do 04:00 - 50%, - od 04:00 do wyłączenia oprawy nad ranem 100% Zadanie III W ramach zadania należy wykonać budowę części (odcinka) sieci wodociągowej z niezbędną infrastrukturą i montażem hydrantu podziemnego w ramach zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec" z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR 17 PN O125x7,4 mm na odcinku ca. 968 m. (w załączeniu mapa poglądowa z zakresem robót do wykonania). Odcinek wodociągu na końcu zabezpieczyć kołnierzem ślepym. 3.3. Dla zadania I, II i III Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Miejsce wywozu nadmiaru gruntu (urobku) Zamawiający wskaże przy przekazaniu placu budowy w odległości do 5 km od placu budowy. 3.4. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym: Zadanie I i II a) Projekt budowlano - wykonawczy ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową chodnika, zejść na plażę i oświetlenia na odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną w obrębie Jarosławiec do skrzyżowania z ul. Letniskową obręb Rusinowo", b) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - br. drogowa, elektryczna, c) Projekt stałej organizacja ruchu, d) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego, e) SIWZ, f) Przedmiary robót - br. drogowa, elektryczna - stanowiące elementy pomocnicze przy określaniu ceny. Zadanie III a) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ,,Nowym Osiedlu w m. Jarosławiec, gm. Postomino Teczka nr 1 (opinie, uzgodnienia, załączniki), b) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ,,Nowym Osiedlu w m. Jarosławiec, GM. Postomino Teczka nr 2/1 - Etap I, c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ,,Nowym Osiedlu w m. Jarosławiec, GM. Postomino, d) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego, e) SIWZ, f) Przedmiary robót - stanowiące elementy pomocnicze przy określaniu ceny. 3.5. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę przedsięwzięcia. 3.6. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi ,,towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, w tym badanie stopnia zagęszczenia podbudowy dróg, zjazdów, próby szczelności, opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym koszty odtworzenia nawierzchni przylegających do przebudowywanych dróg i zjazdów, wszystkie koszty wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki. Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej a także podatek VAT. 3.7. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobatach technicznych. Po zakończeniu budowy należy przedstawić w formie wykazu - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane. 3.8. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez właściwy organ, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanego zadania oraz programu zapewnienia jakości, opinii technologicznej zawierający szkic tyczenia, geodezję powykonawczą oraz wyniki badań: podłoża i nawierzchni w tym pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, cech fizyko-chemicznych warstw bitumicznych, zagęszczenia, nośności, wskaźników zagęszczenia wbudowanych warstw. 3.9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. 3.10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych. 3.11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych wraz z kalkulacją cen jednostkowych oraz zestawienia rzeczowo-finansowego, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3.12. Kod CPV: 45233162-2 roboty w zakresie nawierzchni dróg. 3.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 3.14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeksu pracy, co najmniej dwóch osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu prac fizycznych budowlanych lub obsłudze sprzętu budowlanego. 3.14.1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej dwie osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.14. 3.14.2. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy z Wykonawcą - osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących wskazane czynności, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego zatrudnienia nowych osób. 3.14.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 3.14. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.14.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może, w wyznaczonym terminie, żądać przedłożenia przez Wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 3.15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 3.14. czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności. 3.16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 45233162-2

Dokument nr: 549317-N-2019, ZP.271.21.2019.SS

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.postomino.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino, pokój nr 19 - sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-03, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 800 mb, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 6.2.2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział co najmniej: 1) 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży drogowej, 2) 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej, 3) 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej. 6.2.2.1. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
11.7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 11.7.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 12.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 12.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
11.5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.5.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, 11.5.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.1. Dokumenty oraz załączniki do SIWZ składane przez wszystkich Wykonawców w terminie składania ofert: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia - jeżeli dotyczy, 6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 7) Oryginał zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2. - jeżeli dotyczy. 5.2. Załącznik do SIWZ składany przez Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert: Oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.