Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. 55 629 0 505, faks 55 629 0 510
zp@pwsz.elblag.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w podziale na 3 części, w tym: a) Część I zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego b) Część II zamówienia: Dostawa oprogramowania c) Część III zamówienia: Zakup abonamentu dostępu do oprogramowania do tworzenia i pokazywania prezentacji 2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 3. Szczegółowo zakres zamówienia, w tym parametry urządzeń i oprogramowania określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ. Urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać normom/certyfikatom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia lub normom/certyfikatom równoważnym. Za równoważne Zamawiający uzna normy utworzone przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. 5. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm), jeżeli Opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń, produktów, oprogramowania należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe urządzeń, produktów użyte w Opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, produktów i oprogramowania zastosowanych w SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących urządzenia, produkty i oprogramowanie o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zmówienia, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry równoważności zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku zaoferowania urządzeń i oprogramowania równoważnych Wykonawca załączy odpowiednie dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenia i produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. 9. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP przewiduje prawo opcji polegające na dodatkowym zamówieniu urządzeń i oprogramowania określonych w Opisie przedmiotu zamówienia lub innych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w zakresie każdej części zamówienia - dot. części I i II zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: a) Zestaw komputera stacjonarnego- 3 szt. b) Zestaw komputera stacjonarnego- 9 szt. c) Monitor- 12 szt. d) Wieża z głośnikami- 1 kpl. e) Pamięć USB (pendrive) 32 GB- 15 szt. f) Pamieć USB (pendrive) 64 GB- 2 szt. g) Kamera internetowa- 1 szt. h) Głośnik bluetooth- 1 kpl. i) Powiększalnik dla osób słabowidzących - 1 kpl. j) Głośniki- 1 kpl. k) Drukarka - 1 szt. l) Zasilacz awaryjny UPS- 1 szt. m) Ładowarka- 1 szt. n) Obudowa dysku- 1 szt. o) Bateria do laptopa- Asus r510 rjx 6800 mAh- 1 szt. Część zamówienia jest realizowana w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" numer MNiSW/2018/124/D/R/D/D z dnia 13-07-2018 r. Rodzaj urządzeń komputerowych, ilości, parametry techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1.1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i na własne ryzyko, do dokonania rozładunku w oferowanym terminie z zastrzeżeniem rozdziału IV SIWZ. Zamawiający będzie korzystać z zapisów art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (załącznik nr 8) - dostawa opodatkowana stawką 0% VAT (Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm). Wykonawca po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskanej nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia, na zastosowanie stawki 0% VAT, zobowiązuje się do wystawienia faktury z stawką 0% VAT lub korekty wcześniej wystawionej faktury, jeżeli zastosowano inną stawkę VAT- dot. pozycji 1, 2, 3, 11 Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP przewiduje prawo opcji polegające na dodatkowym zamówieniu urządzeń określonych w Opisie przedmiotu zamówienia lub innego sprzętu komputerowego i podzespołów komputerowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym np.: komputery stacjonarne, komputery osobiste, urządzenia sieciowe, stacje robocze, monitory ekranowe, drukarki, myszy komputerowe, klawiatury komputerowe, dyski SSD, HDD, obudowy PC, zasilacze, pamięci wewnętrzne, karty graficzne, wentylatory do obudowy, kable, pendrive'y. a) Wartość dostawy w ramach prawa opcji stanowić będzie nie więcej niż 20 % wartości brutto umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. c) Prawo opcji realizowane będzie na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej (pocztą) nie później niż do 31 grudnia 2019 roku. d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia nieokreślonego w Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej. e) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w Wykazie cen stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie zamówienia. f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach prawa opcji nie będzie dłuższy od terminu dostawy określonego w umowie dla zamówienia podstawowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30231300-0, 30213000-5, 30232110-8, 30237100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:

okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty (brutto) 60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w zakresie: a) Oprogramowanie graficzne typu Adobe Photoshop CC for Teams ML 1 Years Education Device License lub równoważne b) Oprogramowanie do badań pedagogicznych typu Statistic program for Social Science lub równoważne c) Program wspomagający pracę tłumacza typu SDL TRADOS Studio 2015 Professional network lub równoważny d) Oprogramowanie graficzne typu CorelDRAW Graphics Suite 2019 Education License lub równoważne e) Oprogramowanie graficzne typu Adobe Indesign (Indesign Cc For Teams ML) f) Oprogramowanie typu Veeam Backup & Replication lub równoważne Część zamówienia jest realizowana w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" numer MNiSW/2018/124/D/R/D/D z dnia 13-07-2018 r. Rodzaj oprogramowania, ilości licencji, funkcjonalności zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty (brutto) 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zakup abonamentu dostępu do oprogramowania do tworzenia i pokazywania prezentacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje zakup abonamentu dostępu do oprogramowania do tworzenia i pokazywania prezentacji o minimalnych parametrach oraz standardach jakościowych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1.3 do SIWZ. Oprogramowanie, do którego Wykonawca zapewni dostęp w ramach przedmiotowego postępowania wykorzystywane będzie między innymi do świadczenia usług szkoleniowych z prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych za pomocą narzędzi IT (Prezi) dla pracowników Zamawiającego, zleconego w ramach odrębnego postępowania. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacji, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 w ramach Osi Priorytetowej III - Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty (brutto) 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 30200000-1,48000000-8

Dokument nr: 549320-N-2019, ZP/PN/2312/07/1130/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwsz.elblag.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, kurierem lub pocztą
Adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg pokój 18 (kancelaria ogólna)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-27, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dla potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: Opis przedmiotu zamówienia potwierdzający, że parametry oferowanych urządzeń i oprogramowania odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego. a) Opis przedmiotu zamówienia winien być sporządzony według wzoru przekazanego przez Zamawiającego i zgodnie z zapisami określonymi w tym wzorze, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. b) Wykonawca może dołączyć do Opisu przedmiotu zamówienia materiały pozwalające ocenić proponowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia (opisy, fotografie, katalogi).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 2) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa - jeżeli oferta jest podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, 3) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej co podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia albo o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018. 798), według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ. a) Oświadczenie to należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP. UWAGA! b) W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający uzna, że oświadczenie dołączone do oferty w terminie składania ofert w przedmiotowym zakresie jest wystarczające.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.