Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa chemii przemysłowej

Przedmiot:

Dostawa chemii przemysłowej

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
Barbara.Szydlowska@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=420840
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa chemii przemysłowej produkcji Henkel marki Loctite
Opis postępowania
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii przemysłowej produkcji Henkel marki Loctite zgodnie z pozycjami w elektronicznym formularzu ofertowym w SWZ. Oferenci, którzy dysponują zamiennikami produktów, będących przedmiotem zamówienia, proszeni są o dołączenie do oferty Formularza cenowego - Załącznik nr 6 do SIWZ, kolumny F oraz G. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy również na zamienniki.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Kartę charakterystyki,
b) Oświadczenie REACH Załączniku nr 7 do SIWZ,
c) Oryginał Oświadczenia o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w SWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ.
d) Kartę Wykonawcy - Załącznik nr 4 do SIWZ,
e) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 5 do SIWZ,
f) Formularz cenowy - Załącznik nr 6 do SIWZ (w przypadku dysponowania zamiennikami).
Dokumenty wymagane w oryginale należy dostarczyć na adres podany w pkt. I ppkt.3.
3. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej zgodnie z pozycjami w elektronicznym formularzu ofertowym w SWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/HZ4/19/63912

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=420840

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-06-03 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-05-28 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=420840

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Częściowe
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Ilości szacunkowe nie mogą stanowić żadnych roszczeń prawnych w stosunku do zamawiającego.
Realizacja dostaw według wystawianych zamówień.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.
e) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat
za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Barbara
Nazwisko: Szydłowska
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Barbara.Szydlowska@kghm.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.