Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem mieszkalnym oraz...

Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo
powiat: węgorzewski
tel. 874 273 242, faks 874 273 242
mkl.ksiegowosc@wp.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Węgorzewo
Wadium: 43 600,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, Pozwoleniem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 350/2017 z dnia 03.08.2017 r., znak: ZN.II.5142.1.96.2017.mw/lg

CPV: 45212313-3,45300000-0,45311200-2,45314000-1

Dokument nr: 548820-N-2019, MKL-AG.331.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeum-wegorzewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-04, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1/ Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażające się w należytym wykonaniu, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego, i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy), co najmniej: 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 4000 m3 (cztery tysiące metrów sześciennych) brutto i wartości minimum 1 700 000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych) brutto. Jako datę wykonania roboty budowlanej Zamawiający przyjmuje datę zakończenia roboty budowlanej bez okresu gwarancyjnego. Zamawiający informuje, że definicję budynku użyteczności publicznej, którą przyjmie, określa §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) 2/ Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1. co najmniej 1 osobą - kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności, personalne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w danej specjalności przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 4000 m3 brutto, minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w danej specjalności. 2. co najmniej 1 osobą - kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w danej specjalności przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 4000 m3 brutto, minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w danej specjalności 3. co najmniej 1 osobę - kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w danej specjalności przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 4000 m3 brutto, kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brać udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury Uwaga! Powyższy warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, może spełniać jeden kierownik robót lub kilku kierowników robót, tzn. jeden z kilku kierowników może posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w węższym zakresie, ale każdy musi spełniać pozostałe wymagania odnośnie liczby lat doświadczenia zawodowego jako kierownik robót w wymaganej specjalności. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierowników robót pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1/ Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1/ składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1/, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1/ wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Rodzaj wykazywanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi zamawiającemu sprawdzenie spełnienia warunku określonego w rozdz. V1.2.c). Wykaz robót należy sporządzić na druku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (Wykaz robót budowlanych). Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa ten, który w imieniu wszystkich wykaże spełnianie warunku określonego w rozdz. V1.2.c). Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje tabeli średniej kursów walut, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli średnich kursów walut opublikowany w dniu najbliższym pod dniu publikacji ogłoszenia. 2/ wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Doświadczenie personalne należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi sprawdzenie wymaganego warunku, tj.: podać pełnioną funkcję, nazwę zadania, rodzaj budynku, kubaturę brutto oraz nazwę i adres podmiotu (zamawiającego). Wykaz robót należy sporządzić na druku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (Wykaz osób). Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa w pkt 2, składają wspólnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć na załączniku nr 7 do SIWZ ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2/ Pełnomocnictwo do podpisania oferty i dokumentów (jeśli dotyczy), 4/ Wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od podpisania umowy następujące dokumenty: 1/ Harmonogram rzeczowo - finansowy. W harmonogramie Wykonawca określi zakresy robót w kolejności wykonania z podaniem okresu wykonania i wartości wskazanych zakresów i całości robót. Suma wartości poszczególnych działań powinna się równać wartości ceny ofertowej, 2/ Kosztorys ofertowy metodą uproszczoną, 3/ Wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać, 4/ Polisa/ inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 25,00
Termin realizacji 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.