Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku

Przedmiot:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
powiat: Płock
tel. 024 3646105, faks 243 646 101
i.sadowska@wszplock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: 30.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Oddziału Dermatologii i Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zwiększenie efektywności energetycznej budynku Oddziału Dermatologii i Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku" w zakresie ? ocieplenia elewacji budynku ? wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej ? modernizacji instalacji c.o. o kubaturze 5486 m3 i powierzchni zabudowy ok 1075 m2 zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej PFU. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są w: 1 załączniku nr 1 do siwz, 2 projekcie umowy stanowiący załącznik nr 8 do siwz

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 549155-N-2019, SIR.2190.14.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wszplock.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy złożyć osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przez operatora pocztowego (kurier, Poczta Polska itp.)
Adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19; 09-400 Płock - pok. nr 40 (budynek główny administracja)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-04, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie, co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie budynków użyteczności publicznej nie niższą niż 500.000zł (brutto), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2. warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który, dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1202.ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: a) kierownika budowy o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej b) projektanta ? w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (1 osoba), posiadający: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; ? w specjalności sanitarnej (minimum 1 osoba), posiadający: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom innych państw w tym obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz przepisów ustawy Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1202.ze zm.)) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Osoby wymienione w pkt.2 muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale IV pkt 1.2 siwz, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz robót budowlanych zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale IV pkt 1.3 ppkt 1 siwz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do siwz 3. Wykaz osób zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale IV pkt 1.3 ppkt 2 siwz, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do siwz
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - wymagane w terminie 3 dni od zamieszczenie przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( przykładowy wzór - wg. załącznika nr 4 do SIWZ); W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. II. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: 1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane w załączeniu do oferty 1.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ( przykładowy wzór wg. załącznika nr 5 do SIWZ) 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 3a i 3b do SIWZ. 2. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert 2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B 1 SIWZ odpowiednio do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, w zakresie, w jakim powołuje się on na zasoby ww. podmiotów, 2.2. dokumenty w zakresie wymaganym od wykonawcy, wymienione w pkt VIII B2 ppkt 2.1-2.2 SIWZ. III. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja , spółki cywilne) 1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane w załączeniu do oferty 1.1. oświadczenie wskazane w pkt VIII A1 ppkt 1.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie wskazanym w pkt. VIII A1 ppkt 1.2 SIWZ 2. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert 2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B1 SIWZ odpowiednio, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 2.2. dokumenty w zakresie wymaganym od wykonawcy,wymienione w pkt VIII B2 ppkt 2.1-2.2 SIWZ oraz dokument wymagany w pkt. VIII.C. SIWZ. IV. dokumenty wymagane od podmiotów zagranicznych 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VIII B2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 2 powyżej stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. IV. 1. Formularz oferty (wg załącznika nr 2 do SIWZ), 2. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (pełnomocnictwo) upoważniające do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis (lub czytelny podpis). Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusz. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium. Jeśli wadium jest wniesione w formie innej niż pieniężna - wymagany oryginał dokumentu wadialnego. W przypadku, gdy wadium wniesione w formie pieniężnej, wpłynie na rachunek bankowy zamawiającego, w terminie określonym w SIWZ, brak załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie stanowi podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania. 4. Sporządzony harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierającego wszystkie elementy określone we wzorze stanowiący załącznik nr 3 do projektu umowy (załącznik nr 8 do siwz). Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji przez wykonawcę elementów harmonogramu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 10,00
Termin gwarancji jakości i rękojmi 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.