Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń

Przedmiot:

Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
tel. (32) 381-37-25, faks (32) 381-37-27
akademia@tarnogorski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup i dostawa narzędzi i urządzeń dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa narzędzi i urządzeń dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Budowlano -Architektonicznych w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Technicznych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (http:/, www.tarnogórski.pl/) w zakładce: ,,Ochrona Danych Osobowych".
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, z wniesieniem dostarczonych przedmiotów do pomieszczeń wskazanych przez osoby dokonujące odbioru ze strony Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 44512940-3, 44512930-0, 44512200-4, 33141625-7

Dokument nr: BSR.042.2.2019

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert.
1) Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 opisanej:
Zapytanie ofertowe pn.: Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Budowlano -Architektonicznych w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz dla Zespołu Szkół Chemiczno -Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej. _
2) Termin składania ofert upływa dnia 27.05.2019 godz 15;30

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia.
Dostawa narzędzi i urządzeń musi zostać zrealizowana w terminie maksymalnie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wymagania:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Sposób udzielania zamówienia.
Zamówienie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1986) na podstawie art.4 pkt 8 (wartość zamówienia nieprzekraczająca wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro), prowadzone w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach" oraz o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (transport i rozładunek) przedmiotu zamówienia do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry, Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23, 42-600 Tarnowskie Góry oraz Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, email: akademia@tarnogorski.pl
9. Opis sposobu obliczania ceny/ .
W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto i netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz ceny każdej pozycji z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie za całość zamówienia. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
10. Opis kryteriów wyboru oferty.
Oferty będą oceniane wg kryterium: cena - waga 100%
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną za cały przedmiot zamówienia. Liczba punktów liczona będzie wg wzoru:
_ cena najniższa spośród nieodrzuconycn ofert (w PLN)
C=-----------x100%x100
cena badanej oferty (w PLN)
11. Warunki zapłaty.
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z sygnaturą kosztów opisaną w Załączniku nr 1.
1) Faktura nr 1 za pozycje od 1 do 5 (sygnatura kosztów 3 )
2) Faktura nr 2 za pozycje od 6 do 19 (sygnatura kosztów 57)
3) Faktura nr 3 za pozycje od 20 do 28 (sygnatura kosztów 58)
4) Faktura nr 4 za pozycje od 29 do 37 (sygnatura kosztów 50)
5) Faktura nr 5 za pozycję 38 (sygnatura kosztów 51)
6) Faktura nr 6 za pozycję 39 (sygnatura kosztów 52)
7) Faktura nr 7 za pozycje od 40 do 42 (sygnatura kosztów 42)
8) Faktura nr 8 za pozycję 43 (sygnatura kosztów 66)
9) Faktura nr 9 za pozycję 44 (sygnatura kosztów 67).
Po wykonaniu zamówienia i podpisaniu przez obie strony bezusterkowych protokołów odbioru Wykonawca wystawi faktury VAT, które będą płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego.
12. Ogłoszenie wyników postępowania.
Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniu postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13. Informacje o formalnościach.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Kontakt:
7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest pani Agnieszka Jochlik pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, tel.32 381 87 63. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących aspektów technicznych są: pan Michał Kos, pracownik Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach tel. 32 285 25 37, pani Elżbieta Pańta, pracownik Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach tel. 32 285 28 24, pan Marcin Ślęzak, pracownik Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach tel. 32 285 28 57 oraz pani Jolanta Henczel, pracownik Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach tel. 32 285 52 34.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.