Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulic

Przedmiot:

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulic

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3-go Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
tel. 296 795 433, faks 296 795 470
zzp@ostrowmaz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulic w Ostrowi Mazowieckiej
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie częściowe) stanowi: Część I - Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulic: Lipowej, 3 Maja, Szkolnej; Warszawskiej, Brokowskiej, Gęsiej; Część II - Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy Białej. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia. 2. Zakres robót dla części I zamówienia obejmuje w szczególności: wymianę części nawierzchni bitumicznej po uprzednim frezowaniu, oczyszczenie mechaniczne, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem i wyrównanie istniejącej podbudowy oraz jeśli zachodzi taka potrzeba regulację pionową studzienek. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonych przedmiarach oraz dokumentacji rysunkowej. 3. Zakres robót dla części II zamówienia obejmuje w szczególności: frezowanie nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni asfaltem po uprzednim oczyszczeniu, wykonanie warstwy przeciwspękaniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie krawężników betonowych wtopionych posadowionych na ławie betonowej. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonych przedmiarach oraz dokumentacji rysunkowej. 4. Zamawiający udostępni teren budowy ww. ulic od dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że Wykonawca będzie miał prawo do bezpłatnego zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją robót będących przedmiotem zamówienia. 5. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, uzgodnionym z Policją oraz zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót. 6. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy. 7. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika budowy w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty. 8. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany do przedłożenia certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami. 9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 10. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów określonych w przedmiarach służą do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi materiałami, produktami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach. Jeśli Wykonawca skorzysta z tej możliwości i zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulic: Lipowej, 3 Maja, Szkolnej; Warszawskiej, Brokowskiej, Gęsiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulic: Lipowej, 3 Maja, Szkolnej; Warszawskiej, Brokowskiej, Gęsiej; 2. Zakres robót dla części I zamówienia obejmuje w szczególności: wymianę części nawierzchni bitumicznej po uprzednim frezowaniu, oczyszczenie mechaniczne, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem i wyrównanie istniejącej podbudowy oraz jeśli zachodzi taka potrzeba regulację pionową studzienek. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonych przedmiarach oraz dokumentacji rysunkowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7, 45233225-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-01
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy Białej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy Białej. 2. Zakres robót dla części II zamówienia obejmuje w szczególności: frezowanie nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni asfaltem po uprzednim oczyszczeniu, wykonanie warstwy przeciwspękaniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie krawężników betonowych wtopionych posadowionych na ławie betonowej. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonych przedmiarach oraz dokumentacji rysunkowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7, 45233225-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-01
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233142-6,45233220-7,45233225-2

Dokument nr: 548644-N-2019, RG-Z.271.37.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=1161

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój nr: 1 (Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-03, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-01

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w specjalności drogowej lub inne równoważne (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem w zakresie drogowym, wpisanym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającym aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoba nabyła prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób (dot. wszystkich Części) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
(dot. wszystkich Części) 1. Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Cz. I: 7 000.00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 PLN). Cz. II: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-06-03 do godz. 12:00
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.