Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont schodów, chodnika i podjazdu od strony wyjścia ewakuacyjnego budynku oraz naprawa...

Przedmiot:

Remont schodów, chodnika i podjazdu od strony wyjścia ewakuacyjnego budynku oraz naprawa podokiennika z kształtek klinkierowych

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bankowa 12
40-007 Katowice
powiat: Katowice
32 359 14 88
jacek.janeczek@us.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont schodów, chodnika i podjazdu od strony wyjścia ewakuacyjnego budynku oraz naprawa podokiennika z kształtek klinkierowych Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Chemii Katowice ul. Szkolna 9" Nr sprawy: Dli1B.R.I3.RB.2019
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest remont schodów, chodnika i podjazdu od strony wyjścia ewakuacyjnego budynku Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Chemii w Katowicach ul Szkolna 9. Przedmiot zamówienia należy
wykonać w oparciu o przedmiar robót - załącznik nr 3, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2.
Kod CPV: 45 00 00 00 - 7 z podziałem szczegółowym:
45 M 10 00 - 8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45 23 32 60 - 9 roboty budowlane w zakresie dróg pieszych,
45 11 13 00 - I roboty rozbiórkowe,
45 26 23 11 - 4 betonowanie konstrukcji,
45 22 35 00 - ! konstrukcje z betonu zbrojonego,
45 32 00 00 - 6 roboty izolacyjne,
45 43 i 0 00 - 7 kładzenie płytek.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających się. o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.

CPV: 45 23 32 60 - 9

Dokument nr: DlilB.R.13.RB.2019

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 o godz 10;15 i Infrastruktury Budowlanej, Katowice, ul. Bankowa 14

Specyfikacja:
Strona internetowa: www.dzp.us.edu.pl

Składanie ofert:
Nie otwierać przed dniem. 24.05.2019 godz 10;15 8. Termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę należy złożyć w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej, Katowice ul. Bankowa 14,
pokój nr 408 w terminie do dnia 24.05.2019 do godz 10;00

Wymagania:
4. Warunki realizacji zamówienia.
/
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastąpi do 7 dni od dnia podpisania umowy.
2) Miejsce realizacji zamówienia: instytut Chemii w Katowicach u!. Szkolna 9
3) Termin gwarancji:
- 36 miesięcy
4) Pozostałe warunki realizacji zamówienia:
Wynagrodzenie ryczałtowe,
- Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do mediów (woda i prąd) dla potrzeb realizacji przedmiotowej umowy. Wykonawca nie ujmie tych kosztów w cenie oferty.
5) Warunki płatności:
i 4 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego robót bez uwag; rozliczenie w PLN.
6) Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych: nie dotyczy
5. Warunki udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Złożenie prawidłowo sporządzonego kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej, zgodnie przedmiarem robót.
6. Opis kryteriów oceny ofert.
Kryterium - Cena. Waga kryterium - 100 %.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr I do niniejszego ogłoszenia.
3) Oferta powinna zawierać informacje na temat:
- Wartości netto i brutto oferty,
- Sposobu realizacji przedmiotu zamówienia tzn. samodzielnej czy przy udziale podwykonawców, w zakresie robót budowlanych.
4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6) Oferta wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
7) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej: Nazwa i adres Wykonawcy
Zamówienie nr DlilB.R.13.RB.2019
,,Remont schodów, chodnika i podjazdu od strony wyjścia ewakuacyjnego budynku oraz naprawa podokiennika z kształtek klinkierowych Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii, Instytutu Chemii
Katowice ul. Szkolna 9"
10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców występujących wspólnie ww. dokument składa każdy z wykonawców).
2. Oświadczenie wykonawcy, że:
1. Nie podlega wykluczeniu;
2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
b. zdolności technicznej lub zawodowej - załącznik IA.
3. Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej sporządzony w oparciu o przedmiar robót i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny {w szczególności R, M, S, Kp, Zysk) oraz cenę oferty.
11. Warunki zmiany zawartej umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy wyłącznie w formie pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.
12. Wykaz załączników do ogłoszenia.
- Formularz oferty - załącznik nr I
- Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr IA
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2
- Przedmiar robót - załącznik nr 3
- Wzór umowy-załącznik nr 4

Uwagi:
Ogłoszenie o zamiarze udzjelenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
o wartości do 30 000 euro
2. Podstawa prawna.
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (poniżej 30 000 euro), załącznika nr I do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UŚ nr 24 z dnia 26 lutego 2018 r. Zasady, wg których prowadzone jest niniejsze postępowanie, zostały opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, która stanowi załącznik do ogłoszenia.
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiot zamówienia.
2) Cena powinna być podana do 1. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. ,,5" na 3. miejscu po przecinku - zaokrąglenie w górę, a poniżej ,,5" - zaokrąglenie w dół.
3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
5) Cena winna być wyrażona w PLN, w PLN będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.
6) Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Kontakt:
Realizator prowadzący sprawę, osoby upoważnione do kontaktu: Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
1) Krzysztof Duda, St. Inspektor nadzoru inwestorskiego DIHB/, tel. 32 359 15 90, krzysztof.duda@us.edu.pl
2) Magdalena Paks, referent DlilB tel. 32 359 2121, magdalena@paks.us.edu.pl oraz
3) Jacek Janeczek-Administrator Obiektu tel. 32 359 14 88, jacek.janeczek@us.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.