Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: PEG EWA GUTOWSKA-DOWGIŁŁOWICZ
UL. OLSZTYŃSKA 38
11-036 GIETRZWAŁD
powiat: olsztyński
512 35 79 84
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185576
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: GIETRZWAŁD
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Roboty budowlane zgodnie z opisem technicznym, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, która stanowi załącznik do zapytania ofertowego (12 załączników)
Przedmiot zamówienia
roboty budowalne

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1185576, 1

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 03-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem kuriera, pocztą na ,,Formularzu oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami, w terminie do dnia 03.06.2019 r. godz.15.00 (liczy się data i godzina wpływu), miejsce składania ofert:
PEG EWA GUTOWSKA-DOWGIŁŁOWICZ
UL. OLSZTYŃSKA 38
11-036 GIETRZWAŁD

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Gietrzwałd
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia do 30.09.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Informacje ogólne:
1.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie spełnienia kryterium dostępu oraz wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów uzyskanych w ramach poszczególnych ocen kryteriów merytorycznych.
1.2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który po spełnieniu kryterium dostępu uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów) w oparciu o poniższe kryterium.
1.3. W przypadku pytań dotyczących niniejszego zapytania ofertowego należy składać je pisemnie na adres email: kamila.gojlo@eufunds.pl, najpóźniej do trzeciego dnia przed terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie udzielona także w formie pisemnej.
2. Kryteria dostępu:
2.1. Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
o Nie są osobowo ani kapitałowo powiązane z Zamawiającym.
o Zapewnią na roboty budowlane objęte zapytaniem ofertowym okres gwarancji wynoszący minimum 2 lata od momentu końcowego odbioru prac.
Wiedza i doświadczenie
1. Informacje ogólne:
1.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie spełnienia kryterium dostępu oraz wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów uzyskanych w ramach poszczególnych ocen kryteriów merytorycznych.
1.2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który po spełnieniu kryterium dostępu uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów) w oparciu o poniższe kryterium.
1.3. W przypadku pytań dotyczących niniejszego zapytania ofertowego należy składać je pisemnie na adres email: kamila.gojlo@eufunds.pl, najpóźniej do trzeciego dnia przed terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie udzielona także w formie pisemnej.
2. Kryteria dostępu:
2.1. Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
o Nie są osobowo ani kapitałowo powiązane z Zamawiającym.
o Zapewnią na roboty budowlane objęte zapytaniem ofertowym okres gwarancji wynoszący minimum 2 lata od momentu końcowego odbioru prac.
Potencjał techniczny
1. Informacje ogólne:
1.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie spełnienia kryterium dostępu oraz wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów uzyskanych w ramach poszczególnych ocen kryteriów merytorycznych.
1.2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który po spełnieniu kryterium dostępu uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów) w oparciu o poniższe kryterium.
1.3. W przypadku pytań dotyczących niniejszego zapytania ofertowego należy składać je pisemnie na adres email: kamila.gojlo@eufunds.pl, najpóźniej do trzeciego dnia przed terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie udzielona także w formie pisemnej.
2. Kryteria dostępu:
2.1. Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
o Nie są osobowo ani kapitałowo powiązane z Zamawiającym.
o Zapewnią na roboty budowlane objęte zapytaniem ofertowym okres gwarancji wynoszący minimum 2 lata od momentu końcowego odbioru prac.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1. Informacje ogólne:
1.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie spełnienia kryterium dostępu oraz wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów uzyskanych w ramach poszczególnych ocen kryteriów merytorycznych.
1.2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który po spełnieniu kryterium dostępu uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów) w oparciu o poniższe kryterium.
1.3. W przypadku pytań dotyczących niniejszego zapytania ofertowego należy składać je pisemnie na adres email: kamila.gojlo@eufunds.pl, najpóźniej do trzeciego dnia przed terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie udzielona także w formie pisemnej.
2. Kryteria dostępu:
2.1. Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
o Nie są osobowo ani kapitałowo powiązane z Zamawiającym.
o Zapewnią na roboty budowlane objęte zapytaniem ofertowym okres gwarancji wynoszący minimum 2 lata od momentu końcowego odbioru prac.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. Informacje ogólne:
1.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie spełnienia kryterium dostępu oraz wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów uzyskanych w ramach poszczególnych ocen kryteriów merytorycznych.
1.2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który po spełnieniu kryterium dostępu uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów) w oparciu o poniższe kryterium.
1.3. W przypadku pytań dotyczących niniejszego zapytania ofertowego należy składać je pisemnie na adres email: kamila.gojlo@eufunds.pl, najpóźniej do trzeciego dnia przed terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie udzielona także w formie pisemnej.
2. Kryteria dostępu:
2.1. Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
o Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
o Nie są osobowo ani kapitałowo powiązane z Zamawiającym.
o Zapewnią na roboty budowlane objęte zapytaniem ofertowym okres gwarancji wynoszący minimum 2 lata od momentu końcowego odbioru prac.
Warunki zmiany umowy
Opisano w zapytaniu ofertowym
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokumenty wymagane od Oferenta:
1. Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy zamówienia dotyczące braku powiazań oraz spełniania kryteriów dostępu.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
1. Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów dostępu:
1.1. Informacje zawarte w Formularzu ofertowym;
1.2. Złożenie Załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy zamówienia dotyczące braku powiazań oraz spełniania kryteriów dostępu
1.3. Złożenie Załącznika nr 3 - Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Niespełnienie któregokolwiek z ww. kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów dostępu:
1.1. Informacje zawarte w Formularzu ofertowym;
1.2. Złożenie Załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy zamówienia dotyczące braku powiazań oraz spełniania kryteriów dostępu
1.3. Złożenie Załącznika nr 3 - Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Niespełnienie któregokolwiek z ww. kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
1. Kryterium merytoryczne:
1.1. Kryterium nr 1 - cena: maksymalnie 60 punktów, liczone od ceny netto według następującego wzoru:
P=(Cn/Cb) x 60 punktów.
gdzie: Cn - cena najtańszej oferty; Cb - cena badanej oferty
1.2. Kryterium nr 2 - gwarancja: maksymalnie 40 punktów, liczone w następujący sposób:
o Do 2 lat gwarancji - 0 punktów
o Pow. 2 lat i jednocześnie do 3 lat gwarancji włącznie - 10 punktów
o Pow. 3 lat i jednocześnie do 4 lat gwarancji włącznie - 20 punktów
o Pow. 4 lat i jednocześnie do 5 lat gwarancji włącznie - 30 punktów
o Pow. 5 lat gwarancji - 40 punktów
2. Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów merytorycznych:
2.1. Informacje zawarte w Formularzu ofertowym; ocena zgodnie z ww. wzorem.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PEG EWA GUTOWSKA
Adres
Olsztyńska 38/brak
11-036 Gietrzwałd
warmińsko-mazurskie , olsztyński
Numer telefonu
502231936
NIP
7221321752
Tytuł projektu
Poprawa warunków dla rozwoju firmy PEG Ewa Gutowska poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych do potrzeb rozwoju gospodarczego
Numer projektu
RPWM.01.03.04-28-0004/17-00
Inne źródła finansowania
Źródła finansowania: środki UE + wkład własny wnioskodawcy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kamila Gojło
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
512 35 79 84

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.