Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
600z dziś
4118z ostatnich 7 dni
14097z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Parysów
Kościuszki 28
08-441 Parysów
powiat: garwoliński
tel.: 25 685 53 19, fax: 25 685 53 19
inwestycje@parysow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Parysów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania pn. "Rozbudowa wodociągu we wsi Wola Starogrodzka" o łącznej długości ok. 470 m" (wg załączników graficznych Nr 5a i 5b przedstawiających koncepcje lokalizacji sieci) w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" w tym:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji obejmującej:
a) wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE-110 w pasie drogi gminnej (działka ewid. 328), długości ok. 210 mb zakończonego hydrantem - zgodnie z załączoną mapą graficzną;
b) wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE-110 w pasie drogi gminnej (działka ewid. 1000), długości ok. 260 mb zakończonego hydrantem - zgodnie z załączoną mapą graficzną;
c) przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego na działce nr 198/1 oraz przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku na działce nr 176/4, obręb Wola Starogrodzka, do wybudowanego wodociągu;
2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zaświadczeń i pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci wodociągowej,
4) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
2. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z projektem budowlanym, ofertą Wykonawcy oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi i normami branżowymi.
3. Uzyskane w ramach zamówienia uzgodnienia, decyzje, wytworzoną dokumentację projektową, Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) 2 komplety dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzację geodezyjną,
2) wypełniony dziennik budowy,
3) oświadczenie kierownika budowy.

CPV: 45.23.13.00-8

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form:
1) pisemnej w siedzibie Urzędu,
2) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-441
Parysów, z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe na rozbudowę wodociągu we wsi Wola Starogrodzka",
3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@parysow.pl. 2. Termin składania ofert upływa dnia 27 maja 2019 r. o godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych do dnia 30.06.2019 r.,
2) wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 30.08.2019 r.

Wymagania:
IV. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wymagane dokumenty do złożenia oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
3) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych potwierdzających wykonanie przez Oferenta co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie wodociągu o wartości min. 50 000 zł brutto każda wraz z dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i prawidłowo ukończone -załącznik nr 2.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie robót - referencje,
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
1 wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 3.
Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
X. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uwagi:
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o następujące kryteria:
a) cena: 100%, liczone wg wzoru:
Cmin
C =-x 100
Cx
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę, Cmin - najniższa zaoferowana cena, Cx - cena rozpatrywanej oferty.
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Kontakt:
V. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Stanisław Rosłaniec pod nr tel. (25) 685 53 19, Faks: (25) 685 53 19, e-mail: inwestycje@parysow.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.